Оригинал (Original)
Автори: Димитров Й. Н., Гигов, Б. И.
Заглавие: Теория на автомобила, трактора и кара - Ръководство за лабораторни упражнения
Ключови думи: автомобили, трактори, кари, лабораторни и пътни изпитания

Абстракт: Ръководството е съставено в съответствие с утвърдената учебна програма по предмета "Теория на автомобила, трактора и кара" и е предназначено за студентите от специалността "Каростроене и автотранспортна техника" при Техническия университет - София, но може да се използва и от студентите от други специалности, изучаващи автомобили, трактори и кари, както и от специалистите, работещи в областта на производството, изпитването и експлоатацията на автомобилната, тракторната и карната техника.

Библиография

 1. Велев, Н. и колектив, 1983, Ръководство за упражнения по автомобили, трактори и кари, Русе, РУ (ВТУ "А. Кънчев)
 2. Вълчев, К. Е., 1979, Изпитване на АТК, София, Техника
 3. Димитров, Й. Н., 1991, Теория на автомобила, трактора и кара, София, ТУ-София
 4. Димитров, Й. Н. и Парлапанов, С. С., 1979, Ръководство за лабораторни упражнения по трактори, София, ВМЕИ - София
 5. Димитров, Й. Н., Парлапанов, С. С. и Гигов, Б. И., 1991, Ръководство за лабораторни упражнения по трактори, София, ТУ-София
 6. Найденов, Л., 1977, Ръководство за лабораторни упражнения по автомобили, София, ВМЕИ - София
 7. Weihmann, G, 1987, Elektrik im Auto für Jedermann, Lippstadt, Hella RG Hueck & Co
 8. Hucho, W.- H., 1981, Aerodynamik des Automobils, Würzburg, Vogel-Verlag

Издание

Технически университет - София, стр. стр. 57, 1992, България, София, Печатна база на Технически университет - София, ISBN 954-438-008-6

Издателските права се държат от Технически университет - София

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimitrov J. N., Gigov, B. I.
Title: Car, Tractor and Forklift Theory - A Guide to Lab Exercises
Keywords: automobiles, tractors, forklifts, laboratory and road tests

Abstract: The manual is designed in accordance with the approved curriculum of the subject "Vehicle-, tractor- and forklift-theory" and is intended for the students of the specialty "Forklift construction and autotransport engineering" at the Technical University of Sofia, but can also be used by students from other specialties , studying cars, tractors and forklift, as well as by specialists working in the field of production, testing and operation of automotive, tractor and forklift equipment.

References

 1. Велев, Н. и колектив, 1983, Ръководство за упражнения по автомобили, трактори и кари, Русе, РУ (ВТУ "А. Кънчев)
 2. Вълчев, К. Е., 1979, Изпитване на АТК, София, Техника
 3. Димитров, Й. Н., 1991, Теория на автомобила, трактора и кара, София, ТУ-София
 4. Димитров, Й. Н. и Парлапанов, С. С., 1979, Ръководство за лабораторни упражнения по трактори, София, ВМЕИ - София
 5. Димитров, Й. Н., Парлапанов, С. С. и Гигов, Б. И., 1991, Ръководство за лабораторни упражнения по трактори, София, ТУ-София
 6. Найденов, Л., 1977, Ръководство за лабораторни упражнения по автомобили, София, ВМЕИ - София
 7. Weihmann, G, 1987, Elektrik im Auto für Jedermann, Lippstadt, Hella RG Hueck & Co
 8. Hucho, W.- H., 1981, Aerodynamik des Automobils, Würzburg, Vogel-Verlag

Issue

Technical University - Sofia, pp. 57, 1992, Bulgaria, Sofia, Printing base of the Technical University - Sofia, ISBN 954-438-008-6

Copyright Технически университет - София

Full text of the publication

Вид: ръководство