Оригинал (Original)
Автори: Славкова, М. Д., Миланов, К. Г.
Заглавие: Изследване на DC/DC преобразувател с полумостов инвертор със средна точка с помощта на PSpice
Ключови думи: DC/DC преобразувател, полумостов инвертор,полумостов инвертор със средна точка

Абстракт: В статията е представен DC/DC преобразувател с полумостов инвертор. Изследванията са направени с помощта на програмния продукт PSpice. Описан е метода на съставяне заместващата схема необходима за симулация на работата на преобразуватели със средна точка. Заложените параметри на преобразувателя са взети от реален модел. Направен е анализ на получените симулационни резултати.

Библиография

  1. Минчев М.,Й. Шопов, Е. Рац, Преобразувателна техника, Авангард Прима, София 2006, ISBN-10: 954-323-233
  2. Document number: PSP02445, PSpice ver. 9.1, 9.0; Capture, Cadence Design Systems, Inc , 2005 http://www.orcad.com/documents/community.faqs/pspice/020445.aspx
  3. Брандиски К., В. Младенов, Ръководство за решаване на задачи по Торетична електротехника с Pspice, Сиела, София 1998, ISBN 954-649-116-0

Издание

Сборник доклади на III-та научна конференция на ЕФ Дни на науката в ТУ-София, 30.09-03.10, 2011, Созопол, България, том 2, 2011, България, Созопол

Пълен текст на публикацията

Autors: Slavkova, M. D., Milanov, K. G.
Title: PSpice Investigation Of Half-Bridge DC/DC Converter with Center-Tapped Transformer
Keywords: half bridge DC/DC converter, DC/DC converter, DC/DC converter with center-tapped transformer

Abstract: The current paper presents simulations of a half bridge DC/DC converter with center-tapped transformer. The investigation is made by means of PSpice. The investigated diagram of a center-tapped transformer is fully described and the basic converter parameters are taken from a real device. The simulation analysis are made.

References

  1. Минчев М.,Й. Шопов, Е. Рац, Преобразувателна техника, Авангард Прима, София 2006, ISBN-10: 954-323-233
  2. Document number: PSP02445, PSpice ver. 9.1, 9.0; Capture, Cadence Design Systems, Inc , 2005 http://www.orcad.com/documents/community.faqs/pspice/020445.aspx
  3. Брандиски К., В. Младенов, Ръководство за решаване на задачи по Торетична електротехника с Pspice, Сиела, София 1998, ISBN 954-649-116-0

Issue

Proceedings of III-rd Scientific Conference of FEE Days of Science at TU-Sofia, 30.09-03.10, 2011, Sozopol, Bulgaria, vol. 2, 2011, Bulgaria, Sozopol

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. Граматиков, П., Калагирева, К. Вторичен източник за захранване на жироскоп на безпилотни летателни апарати, Сборник доклади на научна конференция с международни участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника, БулТранс'2014, 17-19 Септември, 2014, Созопол, България, стр.55-58, издателство на ТУ-София, ISSN 1313-955X - 2014 - в български издания
2. Граматикова, П., Анализ и синтез на вторични електрозахранващи системи за бордна аерокосмическа апаратура, дисертация за ОНС "Доктор", БАН, ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ, Научна специалност 02.02.08 „Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати” (космически изследвания), София, 2015 - 2015 - в български издания
3. D. Bogdanov, Protection of lines supplying LED luminaries, 2018 Seventh Balkan Conference on Lighting (BalkanLight), Varna, 2018, pp. 1-4, doi: 10.1109/BalkanLight.2018.8546889. - 2018 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание