Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Славкова, М. Д., Миланов, К. Г.
Заглавие: Изследване на DC/DC преобразувател с полумостов инвертор със средна точка с помощта на PSpice
Ключови думи: DC/DC преобразувател, полумостов инвертор,полумостов инвертор със средна точка

Абстракт: В статията е представен DC/DC преобразувател с полумостов инвертор. Изследванията са направени с помощта на програмния продукт PSpice. Описан е метода на съставяне заместващата схема необходима за симулация на работата на преобразуватели със средна точка. Заложените параметри на преобразувателя са взети от реален модел. Направен е анализ на получените симулационни резултати.

Библиография

  1. Минчев М.,Й. Шопов, Е. Рац, Преобразувателна техника, Авангард Прима, София 2006, ISBN-10: 954-323-233
  2. Document number: PSP02445, PSpice ver. 9.1, 9.0; Capture, Cadence Design Systems, Inc , 2005 http://www.orcad.com/documents/community.faqs/pspice/020445.aspx
  3. Брандиски К., В. Младенов, Ръководство за решаване на задачи по Торетична електротехника с Pspice, Сиела, София 1998, ISBN 954-649-116-0

Издание
Сборник доклади на III-та научна конференция на ЕФ Дни на науката в ТУ-София, 30.09-03.10, 2011, Созопол, България, том 2, 2011, България, Созопол

Пълен текст на публикацията

Autors: Slavkova, M. D., Milanov, K. G.
Title: PSpice Investigation Of Half-Bridge DC/DC Converter with Center-Tapped Transformer
Keywords: half bridge DC/DC converter, DC/DC converter, DC/DC converter with center-tapped transformer

Abstract: The current paper presents simulations of a half bridge DC/DC converter with center-tapped transformer. The investigation is made by means of PSpice. The investigated diagram of a center-tapped transformer is fully described and the basic converter parameters are taken from a real device. The simulation analysis are made.

References

  1. Минчев М.,Й. Шопов, Е. Рац, Преобразувателна техника, Авангард Прима, София 2006, ISBN-10: 954-323-233
  2. Document number: PSP02445, PSpice ver. 9.1, 9.0; Capture, Cadence Design Systems, Inc , 2005 http://www.orcad.com/documents/community.faqs/pspice/020445.aspx
  3. Брандиски К., В. Младенов, Ръководство за решаване на задачи по Торетична електротехника с Pspice, Сиела, София 1998, ISBN 954-649-116-0

Issue
Proceedings of III-rd Scientific Conference of FEE Days of Science at TU-Sofia, 30.09-03.10, 2011, Sozopol, Bulgaria, vol. 2, 2011, Bulgaria, Sozopol

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание

Въведена от: ас. д-р Михаела Димитрова Славкова