8192

Публикации
Publications

1343

Автори
Autors

8193

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2701 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Krastev, O. M., Velkov, K. H., Purgic, S. P., COMPARATIVE STRENGTH ANALYSIS OF THE RAILWAY CANTILEVER (2018)
2702 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Петров, И. П., Определяне броя и типа на новите влакове, необходими на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД (2017)
2703 Purgic, S. P., Slavchev, S. S., Stoilov, V. M., Velkov, K. H., STRENGTH ASSESSMENT OF POWERED AXLE USING DIFFERENT CALCULATION METHODS (2018)
2704 Slavkova, M. D., Tzeneva, R. T., Arc Fault Circuit Interrupturs (2012)
2705 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Investigation of Resonance Inductive-Capacitive Transducers based on Boucherot Cell for Power Capacitors Charging (2012)
2706 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Изследване на токов трансформатор за еднополярни токови импулси (2012)
2707 Nikolov, N. D., Germanova-Krasteva, D. S., Kandzhikova G. D., Development of a 3D model of terry fabric (2012)
2708 Гигов, Б. И., Русанов, Р. В., Възможности за използване на диференциални обемни хидромеханични предавки в трансмисиите на транспортни и теглителни машини (2005)
2709 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Изследване на магнитни ключове с аморфни и нанокристални материали (2013)
2710 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Магнитомеханичен резонанс в тороидални магнитопроводи (2018)
2711 Николов, Н. Д., Германова-Кръстева, Д. С., Канджикова Г. Д., Изчислителен модел за оценка на мекотата на тъкан с примкова структура по метода на крайните елементи (2011)
2712 Slavkova, M. D., Milanov, K. G., Reduction of IGBT Turn-on Losses via Saturable Choke with F Characteristic of the Magnetic Core (2018)
2713 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Design of Saturable Choke for Reduction of IGBT Turn-on Losses (2018)
2714 Гигов, Б. И., Моделиране на крайните режими на работа на хидрообемна предавка (2002)
2715 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Stoilov, V. M., Purgic, S. P., Strength analysis of hopper freight wagon with regard to lightweight design (2018)
2716 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Antchev, Hr. M., Thyristor Control Driver with Composite Transformer (2016)
2717 BANIĆ, M., Purgic, S. P., MILTENOVIĆ, A., Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., LIGHTWEIGHT DESIGN OF HIGH SIDED OPEN FREIGHT WAGON SERIES Eamno (2018)
2718 Георгиев, К. К., Андонова, М. М., Моделиране на надеждността на самолетна система (2009)
2719 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Enhanced range resolution: comparison with the matched filter (2017)
2720 Николов, Н. Д., Германова-Кръстева, Д. С., Метод за компютърно моделиране на поведението на хавлиени тъкани при компресия (2014)
2721 Balleri, A., Georgiev, K. K., Stove, A., Griffiths, H., Baker, C., Holderied, M.W., Biologically inspired processing of target echoes (2017)
2722 Nikolov, N. D., Germanova-Krasteva, D. S., Some Problems in Simulation Modelling of Terry Fabrics (2014)
2723 Muhtarov, I. V., Iamboliev, T. A., Tsonev, V. T., An experimental and numerical study of forces and residual stresses in AISI 316L stainless steel joints due to conventional and pulse gas tungsten arc welding (2018)
2724 Терзиева, С. Д., Полеви проблеми при минимизация на външни загуби в едномодови оптични влакна (1999)
2725 Димова, Б. Д., Цонев, В. Ц., Методи и решения за определяне на градиента на напреженията при динамични натоварвания (2010)
2726 Димова, Б. Д., Цонев, В. Ц., Изследване на ефекта на концентрацията за U–образни пробни тела върху градиента на напреженията (2010)
2727 Dimova, B. D., Tsonev, V. T., An approach for predicting fatigue life of notched specimens of AZ91 magnesium alloy (2010)
2728 Tsonev, V. T., Stoychev, G. B., Chankov, E. S., Stress analysis of a link for slat chain conveyor (2017)
2729 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Интердисциплинното обучение във висшите технически училища – предизвикателство на 21 век (2003)
2730 Цонев, В. Ц., Мухтаров, И. В., Екстензометър за измерване на напречна деформация в условията на високи температури (2016)
2731 Georgiev, K. K., Implementation of Reliability Analysis of an Aircraft System (2013)
2732 Dimova, B. D., Veselinova-Guteva, V. G., Study of V-shaped specimen concentration effect upon stress gradient (2011)
2733 Dimova, B. D., Vesselinov, K. V., An energy-based approach for predicting fatigue life of magnesium alloys (2010)
2734 Boshnakova, R. N., Dimova, B. D., Low temperature tests of pvc-composites produced from oligomer-polymer modifier complex containing two basic components (2011)
2735 Dimova, B. D., Verification of the approach to predicting fatigue life of notched specimens of magnesium alloys based on types AM50 and AE42 (2010)
2736 Лазов, Л. Д., Василев, В. А., Димова, Б. Д., Анализ на възможността за проектиране на трикомпонентен контейнер тип "BOHLER" (2010)
2737 Димова, Б. Д., Маринова, Т. Д., Създаване на специализиран софтуер за определяне на якостта на бързо въртящи се дискове (2018)
2738 Цонев, В. Ц., Изследване поведението на нова марка легирана стомана в условията на високи температури и променливо натоварване (2014)
2739 Цонев, В. Ц., Изследване на механични характеристики на легирани стомани в условията на високи температури (2011)
2740 Tsonev, V. T., Nikolov, N. D., Experimental determination of test piece temperature intended for strength testing at increased temperatures (2009)
2741 Николов, Н. Д., Анализ на остатъчните напрежения в стоманена отливка и избор на обработка за тяхното намаляване (2009)
2742 Николов, Н. Д., Намаляване на остатъчните напрежения в стоманени отливки чрез неравномерно нагряване (2009)
2743 Nikolov, N. D., Lazov, L. D., Numerical analyses of the feeder number influence on the residual stress in a steel casting (2009)
2744 Борисов, Б. А., Модел на двуосен автомобил при спиране с антиблокираща система (1991)
2745 Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Лазов, Л. Д., Георгиев, В., Проектиране на нагревателен модул за изпитване на материалите при продължително въздействие на високи температури (2009)
2746 Slavkova, M. D., Slavkova, M. D., Error of Current Transformers with a Half-Wave Rectified Primary Current with an Active-Inductive Load (2004)
2747 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Ivanov, I. G., L. Veleva., Plasma-aided flame retardation of mahogany caoba (swietenia macrophylla) wood (2013)
2748 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Investigation on dielectric barrier discharge surface functionalization by XPS-analysis (2013)
2749 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Investigation on plasma aided flame retardation of tzalam wood (lysiloma bahamensis) by XPS-analysis (2013)
2750 Николов, Н. Д., Лазов, Л. Д., Пресмятане и анализ на остатъчните напрежения и деформации в лята греда за заден мост на товарен автомобил (2009)