10923

Публикации
Publications

1542

Автори
Autors

10924

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2701 Гигов, Б. И., Избор на хидрообемна трансмисия за мотокари по оптимален режим на работа на хидромашините (1996)
2702 Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Dikanarov, A., Comparative analysis of the result of the static strength calculations and strength tests of a wagon series Zans (2015)
2703 , С. П., Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Изследване на якостта на вагон серия Falns 274 с цел въвеждане в експлоатация без изпитване (2015)
2704 Славчев, С. С., Анализ на собствените честоти на коша на специализиран вагон за превоз на контейнери и полуремаркета серия Sdggmrss (2015)
2705 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Ремонт на бутални и газотурбинни двигатели (2004)
2706 Николов, Н. Д., Възможности за оптимизиране работния профил на гърбиците на разпределителния вал на бързоходен дизелов двигател (2004)
2707 Николов, Н. Д., Махамид М., Експериментални изследвания за дълготрайност на разпределителните валове на двигатели с вътрешно горене с гърбици, обработени по различни методи (2006)
2708 Николов, Н. Д., Махамид М., Увеличаване на времесечението на клапаните на газоразпределителните механизми чрез нанасяне на високоустойчиви покрития върху работните повърхнини на гърбиците (2006)
2709 Гигов, Б. И., Мотишев, В. П., Сравнителен анализ на преобразуващите и натоварващи свойства на безстепенни предавки за транспортни машини (2007)
2710 Неделчев, К. И., Гигов, Б. И., Система за експериментално изследване на статичните характеристики на пневматични гуми (2007)
2711 Русанов, Р. В., Гигов, Б. И., Модул за изследване на двупоточна хидромеханична предавка (2007)
2712 Велков, К. Х., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., С. П., Изчисляване параметрите на спирачната системана локомотив MDD-4 (2016)
2713 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., С. П., Мазнички, В. Й., Изчислителни модели и якостен анализ на талига Y-27 (2016)
2714 Slavchev, S. S., Stoilov, V. M., COMPARATIVE STRENGTH ANALYSIS OF UNDERFRAMES OF FLAT WAGON VARIANTS WITH WOODEN AND STEEL FLOOR (2016)
2715 Николов, Н. Д., Експериментално определяне на демпфирането в газоразпределителен механизъм с долно разположение на разпределителния вал (2006)
2716 Николов, Н. Д., Профилиране на гърбици за разпределителен вал с помощта на сплайн функции (2006)
2717 Stoilov, V. M., Velkov, K. H., Krastev, O. M., Slavchev, S. S., Methodology for profitability assessment in the case of old rolling stock replacement with new trains in Bulgarian State Railways (2017)
2718 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Stoilov, V. M., Purgic, S. P., Comparative analysis of the result of the static strength calculations and strength tests of a bogie frame Y25Ls-K (2017)
2719 Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Милетиев, Р. Г., Изследване на вибрациите на блока на дизелов двигател Д3900 с цел вибродиагностиката му (2006)
2720 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Петров, И. П., Определяне основните технически параметри на влаковете на „БДЖ – Пътнически Превози“ ЕООД (2017)
2721 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Krastev, O. M., Velkov, K. H., Purgic, S. P., COMPARATIVE STRENGTH ANALYSIS OF THE RAILWAY CANTILEVER (2018)
2722 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Петров, И. П., Определяне броя и типа на новите влакове, необходими на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД (2017)
2723 Purgic, S. P., Slavchev, S. S., Stoilov, V. M., Velkov, K. H., STRENGTH ASSESSMENT OF POWERED AXLE USING DIFFERENT CALCULATION METHODS (2018)
2724 Slavkova, M. D., Tzeneva, R. T., Arc Fault Circuit Interrupturs (2012)
2725 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Investigation of Resonance Inductive-Capacitive Transducers based on Boucherot Cell for Power Capacitors Charging (2012)
2726 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Изследване на токов трансформатор за еднополярни токови импулси (2012)
2727 Nikolov, N. D., Germanova-Krasteva, D. S., Kandzhikova G. D., Development of a 3D model of terry fabric (2012)
2728 Гигов, Б. И., Русанов, Р. В., Възможности за използване на диференциални обемни хидромеханични предавки в трансмисиите на транспортни и теглителни машини (2005)
2729 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Изследване на магнитни ключове с аморфни и нанокристални материали (2013)
2730 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Магнитомеханичен резонанс в тороидални магнитопроводи (2018)
2731 Николов, Н. Д., Германова-Кръстева, Д. С., Канджикова Г. Д., Изчислителен модел за оценка на мекотата на тъкан с примкова структура по метода на крайните елементи (2011)
2732 Slavkova, M. D., Milanov, K. G., Reduction of IGBT Turn-on Losses via Saturable Choke with F Characteristic of the Magnetic Core (2018)
2733 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Design of Saturable Choke for Reduction of IGBT Turn-on Losses (2018)
2734 Гигов, Б. И., Моделиране на крайните режими на работа на хидрообемна предавка (2002)
2735 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Stoilov, V. M., Purgic, S. P., Strength analysis of hopper freight wagon with regard to lightweight design (2018)
2736 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Antchev, Hr. M., Thyristor Control Driver with Composite Transformer (2016)
2737 BANIĆ, M., Purgic, S. P., MILTENOVIĆ, A., Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., LIGHTWEIGHT DESIGN OF HIGH SIDED OPEN FREIGHT WAGON SERIES Eamno (2018)
2738 Георгиев, К. К., Андонова, М. М., Моделиране на надеждността на самолетна система (2009)
2739 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Enhanced range resolution: comparison with the matched filter (2017)
2740 Николов, Н. Д., Германова-Кръстева, Д. С., Метод за компютърно моделиране на поведението на хавлиени тъкани при компресия (2014)
2741 Balleri, A., Georgiev, K. K., Stove, A., Griffiths, H., Baker, C., Holderied, M.W., Biologically inspired processing of target echoes (2017)
2742 Nikolov, N. D., Germanova-Krasteva, D. S., Some Problems in Simulation Modelling of Terry Fabrics (2014)
2743 Muhtarov, I. V., Iamboliev, T. A., Tsonev, V. T., An experimental and numerical study of forces and residual stresses in AISI 316L stainless steel joints due to conventional and pulse gas tungsten arc welding (2018)
2744 Терзиева, С. Д., Полеви проблеми при минимизация на външни загуби в едномодови оптични влакна (1999)
2745 Димова, Б. Д., Цонев, В. Ц., Методи и решения за определяне на градиента на напреженията при динамични натоварвания (2010)
2746 Димова, Б. Д., Цонев, В. Ц., Изследване на ефекта на концентрацията за U–образни пробни тела върху градиента на напреженията (2010)
2747 Dimova, B. D., Tsonev, V. T., An approach for predicting fatigue life of notched specimens of AZ91 magnesium alloy (2010)
2748 Tsonev, V. T., Stoychev, G. B., Chankov, E. S., Stress analysis of a link for slat chain conveyor (2017)
2749 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Интердисциплинното обучение във висшите технически училища – предизвикателство на 21 век (2003)
2750 Цонев, В. Ц., Мухтаров, И. В., Екстензометър за измерване на напречна деформация в условията на високи температури (2016)