9200

Публикации
Publications

1412

Автори
Autors

9201

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2701 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., С. П., Мазнички, В. Й., Изчислителни модели и якостен анализ на талига Y-27 (2016)
2702 Slavchev, S. S., Stoilov, V. M., COMPARATIVE STRENGTH ANALYSIS OF UNDERFRAMES OF FLAT WAGON VARIANTS WITH WOODEN AND STEEL FLOOR (2016)
2703 Николов, Н. Д., Експериментално определяне на демпфирането в газоразпределителен механизъм с долно разположение на разпределителния вал (2006)
2704 Николов, Н. Д., Профилиране на гърбици за разпределителен вал с помощта на сплайн функции (2006)
2705 Stoilov, V. M., Velkov, K. H., Krastev, O. M., Slavchev, S. S., Methodology for profitability assessment in the case of old rolling stock replacement with new trains in Bulgarian State Railways (2017)
2706 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Stoilov, V. M., Purgic, S. P., Comparative analysis of the result of the static strength calculations and strength tests of a bogie frame Y25Ls-K (2017)
2707 Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Милетиев, Р. Г., Изследване на вибрациите на блока на дизелов двигател Д3900 с цел вибродиагностиката му (2006)
2708 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Петров, И. П., Определяне основните технически параметри на влаковете на „БДЖ – Пътнически Превози“ ЕООД (2017)
2709 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Krastev, O. M., Velkov, K. H., Purgic, S. P., COMPARATIVE STRENGTH ANALYSIS OF THE RAILWAY CANTILEVER (2018)
2710 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Петров, И. П., Определяне броя и типа на новите влакове, необходими на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД (2017)
2711 Purgic, S. P., Slavchev, S. S., Stoilov, V. M., Velkov, K. H., STRENGTH ASSESSMENT OF POWERED AXLE USING DIFFERENT CALCULATION METHODS (2018)
2712 Slavkova, M. D., Tzeneva, R. T., Arc Fault Circuit Interrupturs (2012)
2713 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Investigation of Resonance Inductive-Capacitive Transducers based on Boucherot Cell for Power Capacitors Charging (2012)
2714 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Изследване на токов трансформатор за еднополярни токови импулси (2012)
2715 Nikolov, N. D., Germanova-Krasteva, D. S., Kandzhikova G. D., Development of a 3D model of terry fabric (2012)
2716 Гигов, Б. И., Русанов, Р. В., Възможности за използване на диференциални обемни хидромеханични предавки в трансмисиите на транспортни и теглителни машини (2005)
2717 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Изследване на магнитни ключове с аморфни и нанокристални материали (2013)
2718 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Магнитомеханичен резонанс в тороидални магнитопроводи (2018)
2719 Николов, Н. Д., Германова-Кръстева, Д. С., Канджикова Г. Д., Изчислителен модел за оценка на мекотата на тъкан с примкова структура по метода на крайните елементи (2011)
2720 Slavkova, M. D., Milanov, K. G., Reduction of IGBT Turn-on Losses via Saturable Choke with F Characteristic of the Magnetic Core (2018)
2721 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Design of Saturable Choke for Reduction of IGBT Turn-on Losses (2018)
2722 Гигов, Б. И., Моделиране на крайните режими на работа на хидрообемна предавка (2002)
2723 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Stoilov, V. M., Purgic, S. P., Strength analysis of hopper freight wagon with regard to lightweight design (2018)
2724 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Antchev, Hr. M., Thyristor Control Driver with Composite Transformer (2016)
2725 BANIĆ, M., Purgic, S. P., MILTENOVIĆ, A., Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., LIGHTWEIGHT DESIGN OF HIGH SIDED OPEN FREIGHT WAGON SERIES Eamno (2018)
2726 Георгиев, К. К., Андонова, М. М., Моделиране на надеждността на самолетна система (2009)
2727 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Enhanced range resolution: comparison with the matched filter (2017)
2728 Николов, Н. Д., Германова-Кръстева, Д. С., Метод за компютърно моделиране на поведението на хавлиени тъкани при компресия (2014)
2729 Balleri, A., Georgiev, K. K., Stove, A., Griffiths, H., Baker, C., Holderied, M.W., Biologically inspired processing of target echoes (2017)
2730 Nikolov, N. D., Germanova-Krasteva, D. S., Some Problems in Simulation Modelling of Terry Fabrics (2014)
2731 Muhtarov, I. V., Iamboliev, T. A., Tsonev, V. T., An experimental and numerical study of forces and residual stresses in AISI 316L stainless steel joints due to conventional and pulse gas tungsten arc welding (2018)
2732 Терзиева, С. Д., Полеви проблеми при минимизация на външни загуби в едномодови оптични влакна (1999)
2733 Димова, Б. Д., Цонев, В. Ц., Методи и решения за определяне на градиента на напреженията при динамични натоварвания (2010)
2734 Димова, Б. Д., Цонев, В. Ц., Изследване на ефекта на концентрацията за U–образни пробни тела върху градиента на напреженията (2010)
2735 Dimova, B. D., Tsonev, V. T., An approach for predicting fatigue life of notched specimens of AZ91 magnesium alloy (2010)
2736 Tsonev, V. T., Stoychev, G. B., Chankov, E. S., Stress analysis of a link for slat chain conveyor (2017)
2737 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Интердисциплинното обучение във висшите технически училища – предизвикателство на 21 век (2003)
2738 Цонев, В. Ц., Мухтаров, И. В., Екстензометър за измерване на напречна деформация в условията на високи температури (2016)
2739 Georgiev, K. K., Implementation of Reliability Analysis of an Aircraft System (2013)
2740 Dimova, B. D., Veselinova-Guteva, V. G., Study of V-shaped specimen concentration effect upon stress gradient (2011)
2741 Dimova, B. D., Vesselinov, K. V., An energy-based approach for predicting fatigue life of magnesium alloys (2010)
2742 Boshnakova, R. N., Dimova, B. D., Low temperature tests of pvc-composites produced from oligomer-polymer modifier complex containing two basic components (2011)
2743 Dimova, B. D., Verification of the approach to predicting fatigue life of notched specimens of magnesium alloys based on types AM50 and AE42 (2010)
2744 Лазов, Л. Д., Василев, В. А., Димова, Б. Д., Анализ на възможността за проектиране на трикомпонентен контейнер тип "BOHLER" (2010)
2745 Димова, Б. Д., Маринова, Т. Д., Създаване на специализиран софтуер за определяне на якостта на бързо въртящи се дискове (2018)
2746 Цонев, В. Ц., Изследване поведението на нова марка легирана стомана в условията на високи температури и променливо натоварване (2014)
2747 Цонев, В. Ц., Изследване на механични характеристики на легирани стомани в условията на високи температури (2011)
2748 Tsonev, V. T., Nikolov, N. D., Experimental determination of test piece temperature intended for strength testing at increased temperatures (2009)
2749 Николов, Н. Д., Анализ на остатъчните напрежения в стоманена отливка и избор на обработка за тяхното намаляване (2009)
2750 Николов, Н. Д., Намаляване на остатъчните напрежения в стоманени отливки чрез неравномерно нагряване (2009)