9676

Публикации
Publications

1454

Автори
Autors

9677

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2701 Николов, Н. Д., Махамид М., Увеличаване на времесечението на клапаните на газоразпределителните механизми чрез нанасяне на високоустойчиви покрития върху работните повърхнини на гърбиците (2006)
2702 Гигов, Б. И., Мотишев, В. П., Сравнителен анализ на преобразуващите и натоварващи свойства на безстепенни предавки за транспортни машини (2007)
2703 Неделчев, К. И., Гигов, Б. И., Система за експериментално изследване на статичните характеристики на пневматични гуми (2007)
2704 Русанов, Р. В., Гигов, Б. И., Модул за изследване на двупоточна хидромеханична предавка (2007)
2705 Велков, К. Х., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., С. П., Изчисляване параметрите на спирачната системана локомотив MDD-4 (2016)
2706 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., С. П., Мазнички, В. Й., Изчислителни модели и якостен анализ на талига Y-27 (2016)
2707 Slavchev, S. S., Stoilov, V. M., COMPARATIVE STRENGTH ANALYSIS OF UNDERFRAMES OF FLAT WAGON VARIANTS WITH WOODEN AND STEEL FLOOR (2016)
2708 Николов, Н. Д., Експериментално определяне на демпфирането в газоразпределителен механизъм с долно разположение на разпределителния вал (2006)
2709 Николов, Н. Д., Профилиране на гърбици за разпределителен вал с помощта на сплайн функции (2006)
2710 Stoilov, V. M., Velkov, K. H., Krastev, O. M., Slavchev, S. S., Methodology for profitability assessment in the case of old rolling stock replacement with new trains in Bulgarian State Railways (2017)
2711 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Stoilov, V. M., Purgic, S. P., Comparative analysis of the result of the static strength calculations and strength tests of a bogie frame Y25Ls-K (2017)
2712 Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Милетиев, Р. Г., Изследване на вибрациите на блока на дизелов двигател Д3900 с цел вибродиагностиката му (2006)
2713 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Петров, И. П., Определяне основните технически параметри на влаковете на „БДЖ – Пътнически Превози“ ЕООД (2017)
2714 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Krastev, O. M., Velkov, K. H., Purgic, S. P., COMPARATIVE STRENGTH ANALYSIS OF THE RAILWAY CANTILEVER (2018)
2715 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Петров, И. П., Определяне броя и типа на новите влакове, необходими на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД (2017)
2716 Purgic, S. P., Slavchev, S. S., Stoilov, V. M., Velkov, K. H., STRENGTH ASSESSMENT OF POWERED AXLE USING DIFFERENT CALCULATION METHODS (2018)
2717 Slavkova, M. D., Tzeneva, R. T., Arc Fault Circuit Interrupturs (2012)
2718 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Investigation of Resonance Inductive-Capacitive Transducers based on Boucherot Cell for Power Capacitors Charging (2012)
2719 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Изследване на токов трансформатор за еднополярни токови импулси (2012)
2720 Nikolov, N. D., Germanova-Krasteva, D. S., Kandzhikova G. D., Development of a 3D model of terry fabric (2012)
2721 Гигов, Б. И., Русанов, Р. В., Възможности за използване на диференциални обемни хидромеханични предавки в трансмисиите на транспортни и теглителни машини (2005)
2722 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Изследване на магнитни ключове с аморфни и нанокристални материали (2013)
2723 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Магнитомеханичен резонанс в тороидални магнитопроводи (2018)
2724 Николов, Н. Д., Германова-Кръстева, Д. С., Канджикова Г. Д., Изчислителен модел за оценка на мекотата на тъкан с примкова структура по метода на крайните елементи (2011)
2725 Slavkova, M. D., Milanov, K. G., Reduction of IGBT Turn-on Losses via Saturable Choke with F Characteristic of the Magnetic Core (2018)
2726 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Design of Saturable Choke for Reduction of IGBT Turn-on Losses (2018)
2727 Гигов, Б. И., Моделиране на крайните режими на работа на хидрообемна предавка (2002)
2728 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Stoilov, V. M., Purgic, S. P., Strength analysis of hopper freight wagon with regard to lightweight design (2018)
2729 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Antchev, Hr. M., Thyristor Control Driver with Composite Transformer (2016)
2730 BANIĆ, M., Purgic, S. P., MILTENOVIĆ, A., Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., LIGHTWEIGHT DESIGN OF HIGH SIDED OPEN FREIGHT WAGON SERIES Eamno (2018)
2731 Георгиев, К. К., Андонова, М. М., Моделиране на надеждността на самолетна система (2009)
2732 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Enhanced range resolution: comparison with the matched filter (2017)
2733 Николов, Н. Д., Германова-Кръстева, Д. С., Метод за компютърно моделиране на поведението на хавлиени тъкани при компресия (2014)
2734 Balleri, A., Georgiev, K. K., Stove, A., Griffiths, H., Baker, C., Holderied, M.W., Biologically inspired processing of target echoes (2017)
2735 Nikolov, N. D., Germanova-Krasteva, D. S., Some Problems in Simulation Modelling of Terry Fabrics (2014)
2736 Muhtarov, I. V., Iamboliev, T. A., Tsonev, V. T., An experimental and numerical study of forces and residual stresses in AISI 316L stainless steel joints due to conventional and pulse gas tungsten arc welding (2018)
2737 Терзиева, С. Д., Полеви проблеми при минимизация на външни загуби в едномодови оптични влакна (1999)
2738 Димова, Б. Д., Цонев, В. Ц., Методи и решения за определяне на градиента на напреженията при динамични натоварвания (2010)
2739 Димова, Б. Д., Цонев, В. Ц., Изследване на ефекта на концентрацията за U–образни пробни тела върху градиента на напреженията (2010)
2740 Dimova, B. D., Tsonev, V. T., An approach for predicting fatigue life of notched specimens of AZ91 magnesium alloy (2010)
2741 Tsonev, V. T., Stoychev, G. B., Chankov, E. S., Stress analysis of a link for slat chain conveyor (2017)
2742 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Интердисциплинното обучение във висшите технически училища – предизвикателство на 21 век (2003)
2743 Цонев, В. Ц., Мухтаров, И. В., Екстензометър за измерване на напречна деформация в условията на високи температури (2016)
2744 Georgiev, K. K., Implementation of Reliability Analysis of an Aircraft System (2013)
2745 Dimova, B. D., Veselinova-Guteva, V. G., Study of V-shaped specimen concentration effect upon stress gradient (2011)
2746 Dimova, B. D., Vesselinov, K. V., An energy-based approach for predicting fatigue life of magnesium alloys (2010)
2747 Boshnakova, R. N., Dimova, B. D., Low temperature tests of pvc-composites produced from oligomer-polymer modifier complex containing two basic components (2011)
2748 Dimova, B. D., Verification of the approach to predicting fatigue life of notched specimens of magnesium alloys based on types AM50 and AE42 (2010)
2749 Лазов, Л. Д., Василев, В. А., Димова, Б. Д., Анализ на възможността за проектиране на трикомпонентен контейнер тип "BOHLER" (2010)
2750 Димова, Б. Д., Маринова, Т. Д., Създаване на специализиран софтуер за определяне на якостта на бързо въртящи се дискове (2018)