Оригинал (Original)
Автори: Тодорова, Г. Н.
Заглавие: Програмна система за обработка на цифрови изображения за получаване на полето на равнинно преместване
Ключови думи: програмна система, алгоритми, цифрова обработка на изображения, мрежов метод, експериментално определяне на поле на преместване

Абстракт: Представени са структурата и алгоритмите за реализация на програмна система за обработка на цифрови изображения, разработена от автора с цел измерване на дискретни стойности от полето на преместване в равнинна област от пробно тяло. Описан е алгоритъмът за оценка на неопределеността на дискретните стойности.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 27, стр. стр. 31-38, 2015, България, София, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Todorova, G. N.
  Title: А SOFTWARE SYSTEM FOR DIGITAL IMAGE PROCESSING FOR OBTAINING OF A PLANE DISPLACEMET FIELD
  Keywords: program system, algorithms, digital image processing, grid method, experimental determination of displacements

  Abstract: The structure and the algorithms for implementation of a program system developed by the author for measurement of discrete values of displacement field in a flat area of the test piece by digital image processing are presented. The algorithm of evaluation of uncertainty of the discrete values is described.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 27, pp. 31-38, 2015, Bulgaria, Sofia, Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание