Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Драголов В.
Заглавие: Оптимално решение за времената на светлинните сигнали на четириклонно кръстовище
Ключови думи: трафик, оптимизация на светлинни сигнали, опашки, време за ч

Абстракт: В доклада се представя оптималното решение за продължителността на светлинните сигнали на светлинно регулирано кръстовище в столичния жк. „Студентски град”.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс-2013, стр. стр. 115-117, 2013, България, София, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N., Madjarski, E. M., Mladenov, G. D., Dragolov V.
  Title: OPTIMAL TIMES OF LIGHT SIGNALS AT AN INTERSECTION WITH FOUR ENTRANCES
  Keywords: traffic, optimization of light signals, tails, waiting time

  Abstract: The report presents the optimal solution for the duration of the light signals at a light regulated junction in Sofia.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, Bul Trans-2013, pp. 115-117, 2013, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание