Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И.
Заглавие: Аналитично изследване на автомобилни автоматични предавателни кутии
Ключови думи: автоматични предавателни кутии, планетни предавки

Абстракт: В статията се изследват теоретично кинематичното и силовото предавателно число и коефициента на полезно действие на различните предавки, както и основните параметри на планетните механизми, използвани в някои съвременни четири-, пет- и шестстепенни автоматични предавателни кутии за автомобили.

Библиография

 1. Петров, А.В., 1966, Планетарные и гидромеханические передачи колесных и гусеничных машин, Москва, Машиностроение
 2. Atz-mtz.de - Sechsgang-Stufenautomatikgetriebe für den neuen 7er BMW, S53-54
 3. Bucksch M., ZF-5-Gang Automatgetriebe für PKW, VDI Berichte 878 (1991), S189-200
 4. Dach, H., 1983, Entwicklung des Viergang-Automatik-Getriebes 4HP22 der ZF, ATZ 85 (1983), том 6, стр. стр. 393-398
 5. Pickard, J., 1970, Überblick über heute in Europa angewendete automatische Personenwagen-Getriebe, ATZ 72 (1970), том 4, стр. стр. 116-121
 6. Schöpf, H-J., G. Jürgens and J. Pickard, 1989, Das neue Fünfgangautomatikgetriebe von Mercedes-Benz, ATZ 91 (1989), том 9, стр. стр. 444-453

Издание

Списание Машиностроене научен брой 5-6/2003, том LII, стр. стр. 17-22, 2003, България, София, Машининтелект - ЕООД, ISSN 0025-455X

Издателските права се държат от Машининтелект - ЕООД

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I.
Title: Analytical investigation of automatic gearboxs for cars
Keywords: automatic gearboxes, planetary gears

Abstract: There are investigate by theory way speed ratio and torque ratio, efficiency of different gears and main parameters on planets mechanism, used for something modern four-, five- and six-speed automatic gearboxes for cars.

References

 1. Петров, А.В., 1966, Планетарные и гидромеханические передачи колесных и гусеничных машин, Москва, Машиностроение
 2. Atz-mtz.de - Sechsgang-Stufenautomatikgetriebe für den neuen 7er BMW, S53-54
 3. Bucksch M., ZF-5-Gang Automatgetriebe für PKW, VDI Berichte 878 (1991), S189-200
 4. Dach, H., 1983, Entwicklung des Viergang-Automatik-Getriebes 4HP22 der ZF, ATZ 85 (1983), том 6, стр. стр. 393-398
 5. Pickard, J., 1970, Überblick über heute in Europa angewendete automatische Personenwagen-Getriebe, ATZ 72 (1970), том 4, стр. стр. 116-121
 6. Schöpf, H-J., G. Jürgens and J. Pickard, 1989, Das neue Fünfgangautomatikgetriebe von Mercedes-Benz, ATZ 91 (1989), том 9, стр. стр. 444-453

Issue

Magazinе Machinebuilding, scientific number 5-6/2003, vol. LII, pp. 17-22, 2003, Bulgaria, Sofia, Mashinintelect, ISSN 0025-455X

Copyright Машининтелект - ЕООД

Full text of the publication

Вид: статия в списание