Оригинал (Original)
Автори: П. Динев., Николова, Д. Н., И. Аврамова.
Заглавие: Електродни конфигурации на бариерен разряд и ефект на повърхностно хи-мично активиране
Ключови думи: бариерен електрически разряд; електродна конфигурация, плазм

Абстракт: Плазмено-подпомогнатите технологии на импрегнация, лепене, боядисване и облагородяване на дърво и целулозни материали намират все по-широко индуст-риално приложение. Различните конфигурации на бариерния електрически раз-ряд (БЕР) във въздух при атмосферно налягане не само определят различните ста-тични волтамперни характеристики и параметри на разряда, но създават различ-ни условия за повърхнинно химично активиране (функционализиране).

Библиография

  Издание

  Авангардни материали и обработки, АМО’09, том 1, стр. стр. 191-196, 2009, България, Кранево

  Пълен текст на публикацията

  Autors: P. Dineff., Gospodnova, D. N., I. Avramova.
  Title: Configuration of dielectric barrier discharge and effect of surface functionalization
  Keywords: barrier discharge; electrode configuration, plasma assisted technologies, surface plasma-chemical activation, functionalization

  Abstract: Plasma-assisted technologies for impregnation, bonding, painting and enrichment of wood and cellulosic materials are becoming more and more widely used in industry. Various barrier electrical (BER) configurations in air at atmospheric pressure not only determine the various static voltamper characteristics and discharge parameters, but also create different conditions for surface chemical activation (functionalization).

  References

   Issue

   Advanced materials and operations, vol. 1, pp. 191-196, 2009, Bulgaria, Kranevo

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум