9206

Публикации
Publications

1413

Автори
Autors

9207

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2401 T. G. Vlakova., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Wood flour: A New Filler for the Rubber Processing Industry. II Cure Characteristic and Mechanical Properties of NBR Compounds Filled with Corona-Treated Wood Flour (2004)
2402 Vladkova, T., Dineff, D. D., Gospodinova, D. N., Wood Flour - a new Filler for Rubber Processing Industry: Cure Characteristics and Mechanical Properties of NBR - Compounds filled by Corona Treated Wood Flour (2003)
2403 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Energy-effective Regimes of the Technological Corona Discharge (2003)
2404 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Characteristics of the Electric Low-Frequency Capacitive Discharge (2003)
2405 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Conditions for an Electric Resonance in Various Technological Regimes of Low-Frequency Capacitive Discharge (2003)
2406 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Atmospheric Pressure Plasma Polymer Modification - New Visions, Challenges and Solutions. (2004)
2407 Ризов, П. М., Спасов, Р. Л., Стоянов, Ц. М., Захариев, В. З., Определяне на зависимостта на потокосцепленията от натоварването при синхронни машини с постоянни магнити за хибридни автомобили (2014)
2408 T. G. Vladkova., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Wood Flour: A New Filler for Rubber Processing Industry III. Cure Characteristics and Mechanical Properties of NBR Compounds Filled by Wood Flour in Presence of Phenol-formaldehyde Resin (2004)
2409 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Gadjeva, E. D., PSpice simulation of atmospheric pressure air glow discharge plasma applicator systems (2006)
2410 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Gadjeva, E. D., PSpice Simulation of Atmospheric Pressure Air Glow Discharge current-voltage characteristic (2006)
2411 T. G. Vladkova., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Wood Flour: New Filler for the Rubber Processing Industry. IV. Cure Characteristics and Mechanical Properties of Natural Rubber Compounds Filled by Non-Modified or Corona Treated Wood Flour (2006)
2412 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Plasma aided capillary impregnation of hardwood with ionic water solutions (2007)
2413 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Plasma Aided Capillary Impregnation of Softwood and Products with Ionic Water Solutions. (2007)
2414 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М., Приложение на метода на крайни елементи за определяне на момента и загубите в зъбите на статора при синхронни двигатели с вътрешни магнити (2014)
2415 Rizov, P. M., Spasov, R. L., Stoyanov, T. M., Zahariev, V. Z., The application of finite element method for determining the THD in the electromotive force in a synchronous machine with permanent magnets rnder different loads (2015)
2416 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Стоянов, Ц. М., Захариев, В. З., Изследване на вида на статорната намотка на синхронна машина с постоянни магнити за постигане на максимална енергийна ефективност (2016)
2417 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М., Разпределителни трансформатори за фотоволтаични централи (2016)
2418 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М., Разпределителни трансформатори за фотоволтаични електроцентрали с намотка ниско напрежение двоен зиг-заг (2018)
2419 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., L. Kostova., Ion-activated Water Solution Containing Flame Retardant for Plasma Aided Technology of Fire Protection and Safety (2007)
2420 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Magnetron Dielectric Barrier Discharge at Low Frequency (2007)
2421 П. Динев., Николова, Д. Н., Технологични характеристики на магнетронен диелектричен бариерен разряд при атмосферно налягане (2007)
2422 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Технологични характеристики на магнетронен диелектричен бариерен разряд във вакуум (2007)
2423 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Characteristics and behaviours of magnetron dielectric barrier discharge (2007)
2424 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Characteristics and behaviours of dielectric barrier discharge at changing air pressure (2007)
2425 Динев, П. Д., Л. Костова., Николова, Д. Н., Плазмено-подпомогнато импрегниране с йонно-активни водни разтвори на забавители на горенето (2007)
2426 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., M. Shopov., Effect of Electrodes Geometry on Self-Organization of Microdischarges in Dielectric Barrier Discharge (2008)
2427 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Plasma aided impregnation technology for flame retarded wood producing (2008)
2428 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., M. Shopov., Effect of Electrodes Geometry on Technological Behaviour of Dielectric Barrier Discharge (2008)
2429 П. Динев., Николова, Д. Н., Плазмено подпомогнати технологии на капилярно импрегниране за огнезащита на дърво (2008)
2430 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., L. Kostova., T. Vladkova., C. Erfan., New attempt at plasma aided flame retardation in wood and cellulosic fibrous materials (2008)
2431 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., he surface density of the Power Basic Parameter of the Plasma-Chemical modification of Materials in a Barrier Electrical Discharge (2002)
2432 Павлова, Й. П., Мотивация на човешкия капитал по време на криза (2012)
2433 Павлова, Й. П., Концепциите за „съдбата“: източник на примирение или прогрес в човешкия живот (2014)
2434 Павлова, Й. П., Рекламата като социален регулатор (2013)
2435 Павлова, Й. П., Разширяване на частното пространство в публичното: сп. „Жената днес” 1954-1958 (2011)
2436 Raykov, K., Tzaneva, B. R., Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Wire bonding on metalized nanostructured anodic aluminum oxide (2016)
2437 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Kolev, G., Electrical Characterization Of PEDOT:PSS Based Flexible Organic Optoelectronic Devices (2016)
2438 Vucheva, Y., Kolev, G., Aleksandrova, M. P., Denishev, K. H., Investigationof MEMS piezoelectric transformer with PVDF thin layer (2016)
2439 Kolev, G., Aleksandrova, M. P., Denishev, K. H., Tzaneva, B. R., Chemical microsensor for ammonia (NH3), using thin film of ZnO (2016)
2440 Andreev, S. K., Bobev, S., Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Programmable setup for Peltier element control with fine smooth regulation of the temperature about testing of semiconductor structures (2016)
2441 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Singh, A. K., Videkov, V. H., Kolev, G., Flexible Optoelectronic Device with Polymer Based Electrode on Hybrimer Substrate - Impact of the bending on the interfacial processes (2017)
2442 Kolev, G. D., Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Pathan, H., Fartunkov, M., Densihev, K. H., Piezoelectric Energy Harvesting Device with Nanobranched ZnO on Polymer/Metal/Polymer Coated Flexible Substrate (2017)
2443 Tzaneva, B. R., Fachikov L.B., Raicheff R.G., Effect of halide anions and temperarture on initiation of pitting in Cr-Mn-N and Cr-Ni steels (2006)
2444 Tzaneva, B. R., Fachikov L.B., Raicheff R.G., Pitting corrosion of Cr–Mn–N steel in sulphuric acid media (2006)
2445 S.R. Deo., A.K. Singh., L. Deshmukh., Aleksandrova, M. P., CdZnSSe Thin Film for Photovoltaic Device (2017)
2446 A. Mrigal., M. Addou., M. El Jouad., N. Choukri., Aleksandrova, M. P., Structural and electro-optical properties of Sn-doped VO2 films elaborated by spray pyrolysis (2017)
2447 Aleksandrova, M. P., Kolev, G. D., Y. Vucheva., H. Pathan., Denisgev, K. H., Characterization of piezoelectric microgenerator with nanobranched ZnO grown on polymer coated flexible substrate (2017)
2448 Тодоров И., Александрова-Пандиева, М. П., Проектиране на тънкослоен пиезоелектричен генератор върху гъвкав носител (2017)
2449 Kolev, G. D., Aleksandrova, M. P., Todorov, I., Zahariev, M., Mladenov, P., Densihev, K. H., Design of flexible piezoelectric energy harvesting device with optimized performance (2018)
2450 K. Shahi., R. S. Singh., A. K. Singh., Aleksandrova, M. P., R. Khenata., CdTe Quantum-dot-modified ZnO nanowires heterostructure (2018)