8590

Публикации
Publications

1367

Автори
Autors

8591

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2401 T. G. Vladkova., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Wood Flour: A New Filler for Rubber Processing Industry III. Cure Characteristics and Mechanical Properties of NBR Compounds Filled by Wood Flour in Presence of Phenol-formaldehyde Resin (2004)
2402 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Gadjeva, E. D., PSpice simulation of atmospheric pressure air glow discharge plasma applicator systems (2006)
2403 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Gadjeva, E. D., PSpice Simulation of Atmospheric Pressure Air Glow Discharge current-voltage characteristic (2006)
2404 T. G. Vladkova., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Wood Flour: New Filler for the Rubber Processing Industry. IV. Cure Characteristics and Mechanical Properties of Natural Rubber Compounds Filled by Non-Modified or Corona Treated Wood Flour (2006)
2405 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Plasma aided capillary impregnation of hardwood with ionic water solutions (2007)
2406 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Plasma Aided Capillary Impregnation of Softwood and Products with Ionic Water Solutions. (2007)
2407 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М., Приложение на метода на крайни елементи за определяне на момента и загубите в зъбите на статора при синхронни двигатели с вътрешни магнити (2014)
2408 Rizov, P. M., Spasov, R. L., Stoyanov, T. M., Zahariev, V. Z., The application of finite element method for determining the THD in the electromotive force in a synchronous machine with permanent magnets rnder different loads (2015)
2409 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Стоянов, Ц. М., Захариев, В. З., Изследване на вида на статорната намотка на синхронна машина с постоянни магнити за постигане на максимална енергийна ефективност (2016)
2410 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М., Разпределителни трансформатори за фотоволтаични централи (2016)
2411 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М., Разпределителни трансформатори за фотоволтаични електроцентрали с намотка ниско напрежение двоен зиг-заг (2018)
2412 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., L. Kostova., Ion-activated Water Solution Containing Flame Retardant for Plasma Aided Technology of Fire Protection and Safety (2007)
2413 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Magnetron Dielectric Barrier Discharge at Low Frequency (2007)
2414 П. Динев., Николова, Д. Н., Технологични характеристики на магнетронен диелектричен бариерен разряд при атмосферно налягане (2007)
2415 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Технологични характеристики на магнетронен диелектричен бариерен разряд във вакуум (2007)
2416 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Characteristics and behaviours of magnetron dielectric barrier discharge (2007)
2417 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Characteristics and behaviours of dielectric barrier discharge at changing air pressure (2007)
2418 Динев, П. Д., Л. Костова., Николова, Д. Н., Плазмено-подпомогнато импрегниране с йонно-активни водни разтвори на забавители на горенето (2007)
2419 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., M. Shopov., Effect of Electrodes Geometry on Self-Organization of Microdischarges in Dielectric Barrier Discharge (2008)
2420 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Plasma aided impregnation technology for flame retarded wood producing (2008)
2421 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., M. Shopov., Effect of Electrodes Geometry on Technological Behaviour of Dielectric Barrier Discharge (2008)
2422 П. Динев., Николова, Д. Н., Плазмено подпомогнати технологии на капилярно импрегниране за огнезащита на дърво (2008)
2423 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., L. Kostova., T. Vladkova., C. Erfan., New attempt at plasma aided flame retardation in wood and cellulosic fibrous materials (2008)
2424 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., he surface density of the Power Basic Parameter of the Plasma-Chemical modification of Materials in a Barrier Electrical Discharge (2002)
2425 Павлова, Й. П., Мотивация на човешкия капитал по време на криза (2012)
2426 Павлова, Й. П., Концепциите за „съдбата“: източник на примирение или прогрес в човешкия живот (2014)
2427 Павлова, Й. П., Рекламата като социален регулатор (2013)
2428 Павлова, Й. П., Разширяване на частното пространство в публичното: сп. „Жената днес” 1954-1958 (2011)
2429 Raykov, K., Tzaneva, B. R., Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Wire bonding on metalized nanostructured anodic aluminum oxide (2016)
2430 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Kolev, G., Electrical Characterization Of PEDOT:PSS Based Flexible Organic Optoelectronic Devices (2016)
2431 Vucheva, Y., Kolev, G., Aleksandrova, M. P., Denishev, K. H., Investigationof MEMS piezoelectric transformer with PVDF thin layer (2016)
2432 Kolev, G., Aleksandrova, M. P., Denishev, K. H., Tzaneva, B. R., Chemical microsensor for ammonia (NH3), using thin film of ZnO (2016)
2433 Andreev, S. K., Bobev, S., Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Programmable setup for Peltier element control with fine smooth regulation of the temperature about testing of semiconductor structures (2016)
2434 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Singh, A. K., Videkov, V. H., Kolev, G., Flexible Optoelectronic Device with Polymer Based Electrode on Hybrimer Substrate - Impact of the bending on the interfacial processes (2017)
2435 Kolev, G. D., Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Pathan, H., Fartunkov, M., Densihev, K. H., Piezoelectric Energy Harvesting Device with Nanobranched ZnO on Polymer/Metal/Polymer Coated Flexible Substrate (2017)
2436 Tzaneva, B. R., Fachikov L.B., Raicheff R.G., Effect of halide anions and temperarture on initiation of pitting in Cr-Mn-N and Cr-Ni steels (2006)
2437 Tzaneva, B. R., Fachikov L.B., Raicheff R.G., Pitting corrosion of Cr–Mn–N steel in sulphuric acid media (2006)
2438 S.R. Deo., A.K. Singh., L. Deshmukh., Aleksandrova, M. P., CdZnSSe Thin Film for Photovoltaic Device (2017)
2439 A. Mrigal., M. Addou., M. El Jouad., N. Choukri., Aleksandrova, M. P., Structural and electro-optical properties of Sn-doped VO2 films elaborated by spray pyrolysis (2017)
2440 Aleksandrova, M. P., Kolev, G. D., Y. Vucheva., H. Pathan., Denisgev, K. H., Characterization of piezoelectric microgenerator with nanobranched ZnO grown on polymer coated flexible substrate (2017)
2441 Тодоров И., Александрова-Пандиева, М. П., Проектиране на тънкослоен пиезоелектричен генератор върху гъвкав носител (2017)
2442 Kolev, G. D., Aleksandrova, M. P., Todorov, I., Zahariev, M., Mladenov, P., Densihev, K. H., Design of flexible piezoelectric energy harvesting device with optimized performance (2018)
2443 K. Shahi., R. S. Singh., A. K. Singh., Aleksandrova, M. P., R. Khenata., CdTe Quantum-dot-modified ZnO nanowires heterostructure (2018)
2444 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Kolev, G. D., Y. Marinov., T. Vlakhov., Densihev, K. H., Flexible and Lead Free Barium Strontium Titanate Based Generators (2018)
2445 B S Blagoev., Aleksandrova, M. P., P Terziyska., P Tzvetkov., D Kovacheva., Kolev, G. D., V Mehandzhiev., Denishev, K. H., D Dimitrov., Investigation of the structural, optical and piezoelectric properties of ALD ZnO films on PEN substrates (2018)
2446 Aleksandrova, M. P., Spray deposition of piezoelectric polymer on plastic substrate for vibrational harvesting and force sensing applications (2018)
2447 Veleva L., Tsaneva, B. R., Castro-Borges P., Burova M., Characterization of Passive Films Formed on Manganese Nickel-Free Stainless Steel Exposed to Simulated Concrete Pore Environment (2012)
2448 Tzaneva, B. R., Fachikov L.B., Raicheff R.G., Pitting corrosion of Cr-Mn-N steel. Effects of the temperature and pH of 3.5% NaCl model solution (2002)
2449 Aroyo M., Tzaneva, B. R., Tzonev N., Formation of Anodic Aluminum Oxyde Coating with Excellent Corrosion Resistance by the Application of (DC + AC) Bi-polar Pulses (2007)
2450 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Врублевски И.А., Поркун В.М., "Твърдотелен LIGA”® процес чрез използване на аноден оксид (2008)