Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: K. Ignatova., Marcheva, Y. S.
Title: Еlectrodeposition of NiCо alloy on chemically oxidized aluminium
Keywords: electrodeposition, chemically oxidized aluminium, pulse mode

References

    Issue
    Bulgarian Chemical Communications, vol. 47, issue 2, pp. 678-683, 2015, Bulgaria, БАН, ISBN ISSN: 0324-1130

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: доц. д-р Йорданка Стефанова Марчева