11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2601 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Diagnostic of low-temperature air Plasma at atmospheric pressure by electrical characteristics (2009)
2602 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Investigation on atmospheric technological plasma and wood surface interactions by XPS analysis (2009)
2603 Тодорова, Г. Н., Експериментално определяне на коефициента на интензивност на напреженията (2016)
2604 Тодорова, Г. Н., Програмна система за обработка на цифрови изображения за получаване на полето на равнинно преместване (2015)
2605 Тодорова, Г. Н., Определяне на полетата на преместване посредством автоматизиран метод на координатните мрежи (2015)
2606 Сотирова, Д. В., Етично поведение и време: феноменът етически мираж. (2012)
2607 Сотирова, Д. В., Скука и скука на работа: културологични и мениджърски аспекти. (2013)
2608 Сотирова, Д. В., Емоционалният труд в организациите: ползи и щети. (2015)
2609 Sotirova, D. V., Moral domain and cultural differences in cross‐cultural ethics. (2015)
2610 П. Динев., Николова, Д. Н., И. Аврамова., Електродни конфигурации на бариерен разряд и ефект на повърхностно хи-мично активиране (2009)
2611 Al-Ghamdi AA., Al-Solamy FR., Dishovsky N., Nickolov R., Malinova P., Mihaylov M., Ruskova, K. G., Preparation and Characterization of Natural Rubber Composites Comprising Activated Carbon/in situ Synthesized Magnetite Hybrid Fillers (2018)
2612 Р. Райчев., Марчева, Й. С., Инхибитор за защита на стомана от корозионно напукване във фосфатни среди (1991)
2613 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Investigation on dielectric barrier discharge surface activation effects (2009)
2614 Petrova P., Ivanov P., Marcheva, Y. S., Tomova R., Estimation of energy levels of new Iridium cyclometalated complexes via cyclic voltammetry (2013)
2615 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Electrode configurations and non-uniform dielectric barrier discharge properties (2009)
2616 K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S., Еlectrodeposition and structure of Cо coatings (CoCu, NiCo and CoNiCu) in potentiostatic and pulse potential modes (2013)
2617 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Volt-ampere characteristics of air pressure dielectric microdischarge at applied constant magnetic field (2010)
2618 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Stationary and pulse electrodeposition of CoNi and CoNiCu coatings (2013)
2619 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Technological characteristic of magnetostimulated dielectric barrier discharge (2010)
2620 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Еlectrodeposition of NiCо alloy on chemically oxidized aluminium (2015)
2621 Dineff, P. D., T. Vladkova., Gospodinova, D. N., I. Keranov., Plasma immersed ion beam etching and fictionalization of polydimethylsiloxane surfaces (2010)
2622 K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S., Effect of saccharine on the properties of Ni-Co alloy coatings deposited in citrate electrolytes (2016)
2623 K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S., S. A. Vladimirova., G. V. Avdeev., D. S. Lilova., Electrodeposition and structure of NiCoP alloy coatings in stationary and pulse potentiostatic mode (2018)
2624 П. Динев., Николова, Д. Н., Технологична характеристика на магнитно стимулиран бариерен разряд (2010)
2625 Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Реконструкция на нагревателен модул за изпитване на материалите при кратковременно натоварване в условията на високи температури (2009)
2626 Гигов, Б. И., Русанов, Р. В., Изследване на КПД, кинематичния и силовия диапазон на двупоточни обемни хидромеханични предавки (2006)
2627 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Изследване на DC/DC преобразувател с полумостов инвертор със средна точка с помощта на PSpice (2011)
2628 Лазов, Л. Д., Мухтаров, И. В., Цонев, В. Ц., Методиkа за изследване на възникващи сили при заваряване с челен еднослоен шев (2009)
2629 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Ръководство за лабораторни упражнения по МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРАФИКА И ПРЕВОЗИТЕ (2016)
2630 Парлапанов С. С., Гигов, Б. И., Външни и универсални характеристики на хидрообемна трансмисия (1993)
2631 Димитров Й. Н., Парлапанов С. С., Гигов, Б. И., Ръководство за лабораторни упражнения по трактори (1991)
2632 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Теория на автомобила, трактора и кара - Ръководство за лабораторни упражнения (1992)
2633 Гигов, Б. И., Аналитично изследване на автомобилни автоматични предавателни кутии (2003)
2634 Лазов, Л. Д., Стойчев, Г. Б., Цонев, В. Ц., Високотемпературни характеристики на български легирани стомани (2006)
2635 Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Изисквания към изолацията на аморфни ленти за магнитопроводи при високи скорости на пренамагнитване (1997)
2636 Минчев, М. С., Дечев, М. Д., Славкова, М. Д., Гама тороидални магнитопроводи от аморфни магнитно меки сплави (1997)
2637 Ruskova, K. G., Taneva L., Lirkov A., Materials for Electromagnetic Interference Shielding (2016)
2638 Mintchev, M. S., Slavkova, M. D., An Investigation of Linear Iron-Core Chokes without Air-Gaps (1998)
2639 Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Приложение на аморфна метална сплав във високочестотен трансформатор за DC/DC преобразувател при малка несиметрия в захранващото напрежение (1999)
2640 Slavkova, M. D., Milanov, K. G., Mintchev, M. S., Magnetic Amplifiers with Toroidal Cores Based on Amorphous Soft Magnetic Materials (2001)
2641 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Operational Performance of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current (2002)
2642 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Influence of Magnetic Core Material on the Error of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current (2003)
2643 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Error of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current (2003)
2644 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Comparative Studies of Soft Magnetic Materials (2005)
2645 Славкова, М. Д., Ъглова грешка на токови трансформатори при еднополупериодно изправен първичен ток (2006)
2646 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Survey of Requirements to Permanent Magnets (2009)
2647 Миланов, К. Г., Славкова, М. Д., Минчев, М. С., A Study of Inrush Currents in PWM Converters under Frequently Electrical Mains Interruptions (2009,2010)
2648 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., T. Vladkova., C. Gaidau., Investigation on dielectric barrier discharge surface activation effects - part I (2011)
2649 P. Dineff., Gospodinova, D. N., I. Avramova., T. Vladkova., C. Gaidau., Investigation on dielectric barrier discharge surface activation effects - part II (2011)
2650 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Enhanced technological effectiveness of air tree-electrode plasma system for plasma surface modification (2012)