8371

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8372

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2801 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., Blagov, I. H., Measurement of the macro geometry of large-scale rotary workpieces type "ring" (2018)
2802 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., A method for the measurement of the diameters of large-scaled shafts (2018)
2803 Stoilov, V. M., Dimitrov J. H., Karadzov T. D., Usavarsvavanie konstrukcje specialnog vagona za prevoz rude (1990)
2804 Kanchev, H. C., Krastev, F. S., Hinov, N. L., A Web-Based Matlab Application for E-Learning and Simulation of Electric Vehicle Performance (2020)
2805 Diakov, D. I., Nikolova, H. N., Vassilev, V. A., Large-Scaled Details Flatness Measurement Method (2018)
2806 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., New Technology for Measuring Geometric Parameters of Large-Sized Rotary Parts (2018)
2807 Stoilov, V. M., Димитров Ж. Х., Йорданов К. Н., Osvrt na provacum cvrstoce kosa otvorenih vagona bez vrata I zatvaraca (1988)
2808 Велков, К. Х., Генадиев Г. Б., Кръстев, О. М., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЛЯГАНЕТО В ГЛАВНИЯ ВЪЗДУХОПОРОВОД И В СПИРАЧНИТЕ ЦЕЛЕНДРИ НА ВЛАКА (2006)
2809 Pavlov, N. L., Influence of the Shock Absorber Temperature on the Vehicle Ride Comfort and Road Holding (2017)
2810 Гавриленко С. Ю., Челак В. В., Василев, В. А., СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ КОНТЕКСТНО-ВІЛЬНИХ ГРАМАТИК (2018)
2811 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Лютова М. П., ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ЛАБОРАТОРНА ХЛАДИЛНА КАМЕРА, БАЗИРАНА НА "LAB VIEW" (2006)
2812 Павлов, Н. Л., Соколов, Е. Е., Иванов, П. И., Додов, М. П., Стоянов, С. Б., Определяне на ефективната площ на пневматични еластични елементи в лабораторни условия. (2017)
2813 Василев, В. А., Измерване на изместването на свредлото при обработка на голямогабаритни кухи валове (2011)
2814 Pavlov, N. L., Numerical Simulation on the Vibration of a Vehicle Drivetrain with Dual Mass Flywheel (2018)
2815 Дамянов, Б. А., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВНОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИТЕ В "МАРИЦА-ИЗТОК"- ЕАД (2006)
2816 Pavlov, N. L., Numerical Simulation on the Vibration of a Test Bed with Engine with Dual Mass Flywheel (2018)
2817 Велков, К. Х., ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕЗРЕЗБОВИТЕ ФИТИНГИ В СПИРАЧНИТЕ СЕСТЕМИ НА ВАГОНИТЕ - ЕКСПЛОАТАЦИОНННИ НАБЛЮДЕНИЯ (2007)
2818 Павлов, Н. Л., Дацова, Д. И., Сравнителен анализ на ускоренията действащи върху пътниците в автомобилния и железопътния транспорт (2017)
2819 Велков, К. Х., РЕШАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧЕН ТИП СПИРАЧНА ЗАДАЧА ЗА УСЛОВИЯТА НА МЕТРОПОЛИТЕНА НА ГР. СОФИЯ (2007)
2820 Павлов, Н. Л., Изследване на крена на автомобил посредством модел на пружинно обърнато махало (2018)
2821 Велков, К. Х., АНАЛИЗ НА ВЛАЖНОСТТА НА ВЪЗДУХА В СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ (2007)
2822 Димова, Б. Д., "Methoden der Produktentwicklung - Teil Werkstoffkunde – Festigkeitsberechnungen" - Studienbrief (2010)
2823 Павлов, Н. Л., Изследване на диферента на автомобил посредством модел на пружинно обърнато махало (2018)
2824 Димова, Б. Д., “Конструкционна якост” - Методични указания и протоколи за лабораторни упражнения (2011)
2825 Миланов, К. Г., Ценева, Р. Т., Изследване на индуктори за намагнитване на магнитни системи с редкоземни магнити (2012)
2826 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Мазнички, В. Й., Замяна на преводачите на налягане тип DÜ15 в спирачната система на локомотиви серии 06 и 46. (2018)
2827 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Анализ на факторите, влияещи върху ефективността на пътническия железопътен транспорт в България (2018)
2828 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Оценка на мястото на железопътния транспорт при предоставяне на транспортни услуги в България (2018)
2829 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., РАЗШИРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧЕБНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОМПЛЕКС НА КАТЕДРА "жЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА (2008)
2830 Велков, К. Х., НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РАПРОСТРАНЕНИЕ НА КОМАНДНИЯ ИМПУЛС ВЪВ ВЛАКОВИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ (2008)
2831 Велков, К. Х., АНАЛИЗ НА РАЗХОДА НА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ В ПНЕВМАТИЧНАТА СИСТЕМА НА ЛОКОМОТИВИТЕ (2008)
2832 Велков, К. Х., СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТРИБОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ ВЪВ ФРИКЦИОННИТЕ ВЪЗЛИ НА СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ (2008)
2833 Стоянов, Д. С., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М. М., МЕТОДИКА ЗА ИЗПИТВАНИЯ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ РАБОТАТА МУ С КОНВЕНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД (2008)
2834 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М.М., АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРИТЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС ПРИ РАБОТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ С КОНВИНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД (2008)
2835 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М.М., АНАЛИЗ НА ЕМИСИИТЕ НА ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ ПРИ РАБОТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ С КОНВЕНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД (2008)
2836 Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., Кирилов К.Л., Велков, К. Х., Ковачев Б.И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТКАЗИТЕ В ЦИЛИНДРОВО-БУТАЛНАТА ГРУПА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ MB820Bb и MB820Dc (1987)
2837 Мицкоски И.И., Ивановски Хр. И., Стефанов А. П., Велков, К. Х., МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ИЗСУШАВАНЕ НА ВЪЗДУХА ЗА ВЛАКОВИТЕ И АВТОТРАНСПОРТНИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ (1990)
2838 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДИЗЕЛОВ ЛОКОМОТИВ СЕРИЯ 07 (2006)
2839 Milanov, K. G., Magnetizer for magnetization of rare-farth magnetic sistems.Impuse magnetizer IM-60 (2012)
2840 Гигов, Б. И., Моллов, Я, Й., Конструктивни особености, управление и възможности на автоматичната хидромеханична трансмисия К175 (2000)
2841 Krastev, O. M., Nikolova, R. A., Kenova, R. I., STUDY OF THE POSSIBILITIES FOR DEVELOPING PASSENGER TERMINAL BY APPLYING A MODEL FOR EVALUATION OF THE RAILWAY INFRASTRUCTURE PARAMETERS (2018)
2842 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Моллов Я. Й., Стенд за изследване на автоматична хидромеханична трансмисия за леки автомобили (2000)
2843 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Методика за изследване на основните характеристики на газодинамичните процеси в спирачните системи на дългосъставните и нехомогенни товарни влакове. (2004)
2844 Кръстев, О. М., Хидравлично и топлотехническо изследване на процесите в охладителната система на дизелов локомотив серия 07 (2006)
2845 Кръстев, О. М., Анализ на енергийната ефективност на дизелови локомотиви серия 06 и 07 при движение по реален железопътен участък (2007)
2846 Кръстев, О. М., Стоянов, Д. С., Метод за енергийно ефективно разпределение на времевия ресурс в междугарията на железопътен участък (2007)
2847 Стоянов, Д. С., Димитров, П. И., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Димитров, Е. Ц., Експериментално изследване на влиянието на смеси от дизелово гориво и биогориво, произведено от слънчогледово масло, върху мощностно-икономичните и токсичните показатели на дизелов двигател (2006)
2848 Кръстев, О. М., Людмил Костадинов Димитров., Устройство за поддържане на дизеловите локомотивите в работно състояние (2007)
2849 Дамянов, Б. А., Стоилов, В. М., Кръстев, О. М., Избор на целесъобразна система за ремонта на контактната мрежа и устройствата по сигнализация, централизация и блокировки в МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД. (2006)
2850 Стоянов, Д. С., Димитров, П. И., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Димитров, Е. Ц., Изследване на влиянието на смеси от дизелово гориво и биогориво, произведено от слънчогледово масло, върху параметрите на горивния процес на дизелов двигател (2008)