9506

Публикации
Publications

1433

Автори
Autors

9507

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2801 Василев, В. А., Измерение отклонения от параллельности и прямолинейности траектории перемещения суппорта относительно оси вращения крупногабаритнх металлорежущих станков (2013)
2802 Соколов, Е. Е., Оценка на качеството на зъбни колела получавани от прахови материали (2006)
2803 Павлов, Н. Л., Яначков, Г. М., Kонструктивен обзор на окачванията на съвременните леки автомобили (2010)
2804 Василев, В. А., Дюкенджиев, Г. К., Относно измерването на отклоненията на формата и разположението на повърхнините и осите на голямогабаритни валове (2014)
2805 Павлов, Н. Л., Активни напречни стабилизатори и избор на управляващи параметри за тях (2011)
2806 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., Determination Of Errant Run-Out Of The Axis Of Rotation Of Objects, Performing Accurate Rotational Movements (2015)
2807 Василев, В. А., Богев, В. Й., Василев, В. А., О неопределенности результатов измерения взаимного расположения поверхностей и осей деталей (2015)
2808 Pavlov, N. L., Kunchev, L. P., Determination of Natural Frequencies of a Car Taking Into Consideration Influence of a Power Unit (2010)
2809 Radev, H. K., Vassilev, V. A., Bogev, V. J., Voloshyn A. I., On the Metrology Assurance of Manufacturing of Large-Size Rotating Parts (2016)
2810 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Yanachkov, G. M., Mechanic-mathematical Modeling of an Independent Suspension as Takes Account of Elasticity of Silent Blocks (2010)
2811 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Mechanical Mathematical Models Describing The Dynamic Behavior of Vehicle with Arm Suspension (2012)
2812 Hristov, M. H., Vassilev, V. A., Dukendjiev, G. K., Software Improvements of the Accuracy in the Air-Electronic Measurement Systems for Geometrical Dimensions (2018)
2813 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., Blagov, I. H., Measurement of the macro geometry of large-scale rotary workpieces type "ring" (2018)
2814 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., A method for the measurement of the diameters of large-scaled shafts (2018)
2815 Stoilov, V. M., Dimitrov J. H., Karadzov T. D., Usavarsvavanie konstrukcje specialnog vagona za prevoz rude (1990)
2816 Kanchev, H. C., Krastev, F. S., Hinov, N. L., A Web-Based Matlab Application for E-Learning and Simulation of Electric Vehicle Performance (2020)
2817 Diakov, D. I., Nikolova, H. N., Vassilev, V. A., Large-Scaled Details Flatness Measurement Method (2018)
2818 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., New Technology for Measuring Geometric Parameters of Large-Sized Rotary Parts (2018)
2819 Stoilov, V. M., Димитров Ж. Х., Йорданов К. Н., Osvrt na provacum cvrstoce kosa otvorenih vagona bez vrata I zatvaraca (1988)
2820 Велков, К. Х., Генадиев Г. Б., Кръстев, О. М., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЛЯГАНЕТО В ГЛАВНИЯ ВЪЗДУХОПОРОВОД И В СПИРАЧНИТЕ ЦЕЛЕНДРИ НА ВЛАКА (2006)
2821 Pavlov, N. L., Influence of the Shock Absorber Temperature on the Vehicle Ride Comfort and Road Holding (2017)
2822 Гавриленко С. Ю., Челак В. В., Василев, В. А., СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ КОНТЕКСТНО-ВІЛЬНИХ ГРАМАТИК (2018)
2823 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Лютова М. П., ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ЛАБОРАТОРНА ХЛАДИЛНА КАМЕРА, БАЗИРАНА НА "LAB VIEW" (2006)
2824 Павлов, Н. Л., Соколов, Е. Е., Иванов, П. И., Додов, М. П., Стоянов, С. Б., Определяне на ефективната площ на пневматични еластични елементи в лабораторни условия. (2017)
2825 Василев, В. А., Измерване на изместването на свредлото при обработка на голямогабаритни кухи валове (2011)
2826 Pavlov, N. L., Numerical Simulation on the Vibration of a Vehicle Drivetrain with Dual Mass Flywheel (2018)
2827 Дамянов, Б. А., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВНОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИТЕ В "МАРИЦА-ИЗТОК"- ЕАД (2006)
2828 Pavlov, N. L., Numerical Simulation on the Vibration of a Test Bed with Engine with Dual Mass Flywheel (2018)
2829 Велков, К. Х., ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕЗРЕЗБОВИТЕ ФИТИНГИ В СПИРАЧНИТЕ СЕСТЕМИ НА ВАГОНИТЕ - ЕКСПЛОАТАЦИОНННИ НАБЛЮДЕНИЯ (2007)
2830 Павлов, Н. Л., Дацова, Д. И., Сравнителен анализ на ускоренията действащи върху пътниците в автомобилния и железопътния транспорт (2017)
2831 Велков, К. Х., РЕШАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧЕН ТИП СПИРАЧНА ЗАДАЧА ЗА УСЛОВИЯТА НА МЕТРОПОЛИТЕНА НА ГР. СОФИЯ (2007)
2832 Павлов, Н. Л., Изследване на крена на автомобил посредством модел на пружинно обърнато махало (2018)
2833 Велков, К. Х., АНАЛИЗ НА ВЛАЖНОСТТА НА ВЪЗДУХА В СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ (2007)
2834 Димова, Б. Д., "Methoden der Produktentwicklung - Teil Werkstoffkunde – Festigkeitsberechnungen" - Studienbrief (2010)
2835 Павлов, Н. Л., Изследване на диферента на автомобил посредством модел на пружинно обърнато махало (2018)
2836 Димова, Б. Д., “Конструкционна якост” - Методични указания и протоколи за лабораторни упражнения (2011)
2837 Миланов, К. Г., Ценева, Р. Т., Изследване на индуктори за намагнитване на магнитни системи с редкоземни магнити (2012)
2838 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Мазнички, В. Й., Замяна на преводачите на налягане тип DÜ15 в спирачната система на локомотиви серии 06 и 46. (2018)
2839 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Анализ на факторите, влияещи върху ефективността на пътническия железопътен транспорт в България (2018)
2840 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Оценка на мястото на железопътния транспорт при предоставяне на транспортни услуги в България (2018)
2841 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., РАЗШИРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧЕБНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОМПЛЕКС НА КАТЕДРА "жЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА (2008)
2842 Велков, К. Х., НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РАПРОСТРАНЕНИЕ НА КОМАНДНИЯ ИМПУЛС ВЪВ ВЛАКОВИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ (2008)
2843 Велков, К. Х., АНАЛИЗ НА РАЗХОДА НА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ В ПНЕВМАТИЧНАТА СИСТЕМА НА ЛОКОМОТИВИТЕ (2008)
2844 Велков, К. Х., СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТРИБОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ ВЪВ ФРИКЦИОННИТЕ ВЪЗЛИ НА СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ (2008)
2845 Стоянов, Д. С., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М. М., МЕТОДИКА ЗА ИЗПИТВАНИЯ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ РАБОТАТА МУ С КОНВЕНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД (2008)
2846 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М.М., АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРИТЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС ПРИ РАБОТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ С КОНВИНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД (2008)
2847 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М.М., АНАЛИЗ НА ЕМИСИИТЕ НА ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ ПРИ РАБОТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ С КОНВЕНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД (2008)
2848 Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., Кирилов К.Л., Велков, К. Х., Ковачев Б.И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТКАЗИТЕ В ЦИЛИНДРОВО-БУТАЛНАТА ГРУПА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ MB820Bb и MB820Dc (1987)
2849 Мицкоски И.И., Ивановски Хр. И., Стефанов А. П., Велков, К. Х., МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ИЗСУШАВАНЕ НА ВЪЗДУХА ЗА ВЛАКОВИТЕ И АВТОТРАНСПОРТНИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ (1990)
2850 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДИЗЕЛОВ ЛОКОМОТИВ СЕРИЯ 07 (2006)