10775

Публикации
Publications

1526

Автори
Autors

10776

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2801 Димова, Б. Д., Дълготрайност на магнезиеви сплави при променливо натоварване и концентрация на напреженията (2009)
2802 Соколов, Е. Е., Критерии за избор на материали, технология и термообработка за изработване на зъбни колела. Международна конференция (2015)
2803 Соколов, Е. Е., Класификация на процесите при формоване на прахови материали и заготовки с машиностроително предназначение (2005)
2804 Соколов, Е. Е., Аналитичен модел за изследване на трептенията в зъбното зацепване на двойка цилиндрични зъбни колела от автомобилна предавателна кутия (2015)
2805 Павлов, Н. Л., Кунчев, Л. П., Механо-математично моделиране на независимо раменно окачване (2009)
2806 Соколов, Е. Е., Оценка на силовите параметри при получаване на зъбни колела от прахови материали (2006)
2807 Василев, В. А., Измерение отклонения от параллельности и прямолинейности траектории перемещения суппорта относительно оси вращения крупногабаритнх металлорежущих станков (2013)
2808 Соколов, Е. Е., Оценка на качеството на зъбни колела получавани от прахови материали (2006)
2809 Павлов, Н. Л., Яначков, Г. М., Kонструктивен обзор на окачванията на съвременните леки автомобили (2010)
2810 Василев, В. А., Дюкенджиев, Г. К., Относно измерването на отклоненията на формата и разположението на повърхнините и осите на голямогабаритни валове (2014)
2811 Павлов, Н. Л., Активни напречни стабилизатори и избор на управляващи параметри за тях (2011)
2812 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., Determination Of Errant Run-Out Of The Axis Of Rotation Of Objects, Performing Accurate Rotational Movements (2015)
2813 Василев, В. А., Богев, В. Й., Василев, В. А., О неопределенности результатов измерения взаимного расположения поверхностей и осей деталей (2015)
2814 Pavlov, N. L., Kunchev, L. P., Determination of Natural Frequencies of a Car Taking Into Consideration Influence of a Power Unit (2010)
2815 Radev, H. K., Vassilev, V. A., Bogev, V. J., Voloshyn A. I., On the Metrology Assurance of Manufacturing of Large-Size Rotating Parts (2016)
2816 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Yanachkov, G. M., Mechanic-mathematical Modeling of an Independent Suspension as Takes Account of Elasticity of Silent Blocks (2010)
2817 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Mechanical Mathematical Models Describing The Dynamic Behavior of Vehicle with Arm Suspension (2012)
2818 Hristov, M. H., Vassilev, V. A., Dukendjiev, G. K., Software Improvements of the Accuracy in the Air-Electronic Measurement Systems for Geometrical Dimensions (2018)
2819 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., Blagov, I. H., Measurement of the macro geometry of large-scale rotary workpieces type "ring" (2018)
2820 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., A method for the measurement of the diameters of large-scaled shafts (2018)
2821 Stoilov, V. M., Dimitrov J. H., Karadzov T. D., Usavarsvavanie konstrukcje specialnog vagona za prevoz rude (1990)
2822 Kanchev, H. C., Krastev, F. S., Hinov, N. L., A Web-Based Matlab Application for E-Learning and Simulation of Electric Vehicle Performance (2020)
2823 Diakov, D. I., Nikolova, H. N., Vassilev, V. A., Large-Scaled Details Flatness Measurement Method (2018)
2824 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., New Technology for Measuring Geometric Parameters of Large-Sized Rotary Parts (2018)
2825 Stoilov, V. M., Димитров Ж. Х., Йорданов К. Н., Osvrt na provacum cvrstoce kosa otvorenih vagona bez vrata I zatvaraca (1988)
2826 Велков, К. Х., Генадиев Г. Б., Кръстев, О. М., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЛЯГАНЕТО В ГЛАВНИЯ ВЪЗДУХОПОРОВОД И В СПИРАЧНИТЕ ЦЕЛЕНДРИ НА ВЛАКА (2006)
2827 Pavlov, N. L., Influence of the Shock Absorber Temperature on the Vehicle Ride Comfort and Road Holding (2017)
2828 Гавриленко С. Ю., Челак В. В., Василев, В. А., СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ КОНТЕКСТНО-ВІЛЬНИХ ГРАМАТИК (2018)
2829 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Лютова М. П., ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ЛАБОРАТОРНА ХЛАДИЛНА КАМЕРА, БАЗИРАНА НА "LAB VIEW" (2006)
2830 Павлов, Н. Л., Соколов, Е. Е., Иванов, П. И., Додов, М. П., Стоянов, С. Б., Определяне на ефективната площ на пневматични еластични елементи в лабораторни условия. (2017)
2831 Василев, В. А., Измерване на изместването на свредлото при обработка на голямогабаритни кухи валове (2011)
2832 Pavlov, N. L., Numerical Simulation on the Vibration of a Vehicle Drivetrain with Dual Mass Flywheel (2018)
2833 Дамянов, Б. А., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВНОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИТЕ В "МАРИЦА-ИЗТОК"- ЕАД (2006)
2834 Pavlov, N. L., Numerical Simulation on the Vibration of a Test Bed with Engine with Dual Mass Flywheel (2018)
2835 Велков, К. Х., ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕЗРЕЗБОВИТЕ ФИТИНГИ В СПИРАЧНИТЕ СЕСТЕМИ НА ВАГОНИТЕ - ЕКСПЛОАТАЦИОНННИ НАБЛЮДЕНИЯ (2007)
2836 Павлов, Н. Л., Дацова, Д. И., Сравнителен анализ на ускоренията действащи върху пътниците в автомобилния и железопътния транспорт (2017)
2837 Велков, К. Х., РЕШАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧЕН ТИП СПИРАЧНА ЗАДАЧА ЗА УСЛОВИЯТА НА МЕТРОПОЛИТЕНА НА ГР. СОФИЯ (2007)
2838 Павлов, Н. Л., Изследване на крена на автомобил посредством модел на пружинно обърнато махало (2018)
2839 Велков, К. Х., АНАЛИЗ НА ВЛАЖНОСТТА НА ВЪЗДУХА В СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ (2007)
2840 Димова, Б. Д., "Methoden der Produktentwicklung - Teil Werkstoffkunde – Festigkeitsberechnungen" - Studienbrief (2010)
2841 Павлов, Н. Л., Изследване на диферента на автомобил посредством модел на пружинно обърнато махало (2018)
2842 Димова, Б. Д., “Конструкционна якост” - Методични указания и протоколи за лабораторни упражнения (2011)
2843 Миланов, К. Г., Ценева, Р. Т., Изследване на индуктори за намагнитване на магнитни системи с редкоземни магнити (2012)
2844 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Мазнички, В. Й., Замяна на преводачите на налягане тип DÜ15 в спирачната система на локомотиви серии 06 и 46. (2018)
2845 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Анализ на факторите, влияещи върху ефективността на пътническия железопътен транспорт в България (2018)
2846 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Оценка на мястото на железопътния транспорт при предоставяне на транспортни услуги в България (2018)
2847 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., РАЗШИРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧЕБНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОМПЛЕКС НА КАТЕДРА "жЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА (2008)
2848 Велков, К. Х., НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РАПРОСТРАНЕНИЕ НА КОМАНДНИЯ ИМПУЛС ВЪВ ВЛАКОВИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ (2008)
2849 Велков, К. Х., АНАЛИЗ НА РАЗХОДА НА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ В ПНЕВМАТИЧНАТА СИСТЕМА НА ЛОКОМОТИВИТЕ (2008)
2850 Велков, К. Х., СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТРИБОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ ВЪВ ФРИКЦИОННИТЕ ВЪЗЛИ НА СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ (2008)