9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2801 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., Determination Of Errant Run-Out Of The Axis Of Rotation Of Objects, Performing Accurate Rotational Movements (2015)
2802 Василев, В. А., Богев, В. Й., Василев, В. А., О неопределенности результатов измерения взаимного расположения поверхностей и осей деталей (2015)
2803 Pavlov, N. L., Kunchev, L. P., Determination of Natural Frequencies of a Car Taking Into Consideration Influence of a Power Unit (2010)
2804 Radev, H. K., Vassilev, V. A., Bogev, V. J., Voloshyn A. I., On the Metrology Assurance of Manufacturing of Large-Size Rotating Parts (2016)
2805 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Yanachkov, G. M., Mechanic-mathematical Modeling of an Independent Suspension as Takes Account of Elasticity of Silent Blocks (2010)
2806 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Mechanical Mathematical Models Describing The Dynamic Behavior of Vehicle with Arm Suspension (2012)
2807 Hristov, M. H., Vassilev, V. A., Dukendjiev, G. K., Software Improvements of the Accuracy in the Air-Electronic Measurement Systems for Geometrical Dimensions (2018)
2808 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., Blagov, I. H., Measurement of the macro geometry of large-scale rotary workpieces type "ring" (2018)
2809 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., A method for the measurement of the diameters of large-scaled shafts (2018)
2810 Stoilov, V. M., Dimitrov J. H., Karadzov T. D., Usavarsvavanie konstrukcje specialnog vagona za prevoz rude (1990)
2811 Kanchev, H. C., Krastev, F. S., Hinov, N. L., A Web-Based Matlab Application for E-Learning and Simulation of Electric Vehicle Performance (2020)
2812 Diakov, D. I., Nikolova, H. N., Vassilev, V. A., Large-Scaled Details Flatness Measurement Method (2018)
2813 Radev, H. K., Bogev, V. J., Vassilev, V. A., New Technology for Measuring Geometric Parameters of Large-Sized Rotary Parts (2018)
2814 Stoilov, V. M., Димитров Ж. Х., Йорданов К. Н., Osvrt na provacum cvrstoce kosa otvorenih vagona bez vrata I zatvaraca (1988)
2815 Велков, К. Х., Генадиев Г. Б., Кръстев, О. М., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЛЯГАНЕТО В ГЛАВНИЯ ВЪЗДУХОПОРОВОД И В СПИРАЧНИТЕ ЦЕЛЕНДРИ НА ВЛАКА (2006)
2816 Pavlov, N. L., Influence of the Shock Absorber Temperature on the Vehicle Ride Comfort and Road Holding (2017)
2817 Гавриленко С. Ю., Челак В. В., Василев, В. А., СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ КОНТЕКСТНО-ВІЛЬНИХ ГРАМАТИК (2018)
2818 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Лютова М. П., ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ЛАБОРАТОРНА ХЛАДИЛНА КАМЕРА, БАЗИРАНА НА "LAB VIEW" (2006)
2819 Павлов, Н. Л., Соколов, Е. Е., Иванов, П. И., Додов, М. П., Стоянов, С. Б., Определяне на ефективната площ на пневматични еластични елементи в лабораторни условия. (2017)
2820 Василев, В. А., Измерване на изместването на свредлото при обработка на голямогабаритни кухи валове (2011)
2821 Pavlov, N. L., Numerical Simulation on the Vibration of a Vehicle Drivetrain with Dual Mass Flywheel (2018)
2822 Дамянов, Б. А., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВНОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИТЕ В "МАРИЦА-ИЗТОК"- ЕАД (2006)
2823 Pavlov, N. L., Numerical Simulation on the Vibration of a Test Bed with Engine with Dual Mass Flywheel (2018)
2824 Велков, К. Х., ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕЗРЕЗБОВИТЕ ФИТИНГИ В СПИРАЧНИТЕ СЕСТЕМИ НА ВАГОНИТЕ - ЕКСПЛОАТАЦИОНННИ НАБЛЮДЕНИЯ (2007)
2825 Павлов, Н. Л., Дацова, Д. И., Сравнителен анализ на ускоренията действащи върху пътниците в автомобилния и железопътния транспорт (2017)
2826 Велков, К. Х., РЕШАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧЕН ТИП СПИРАЧНА ЗАДАЧА ЗА УСЛОВИЯТА НА МЕТРОПОЛИТЕНА НА ГР. СОФИЯ (2007)
2827 Павлов, Н. Л., Изследване на крена на автомобил посредством модел на пружинно обърнато махало (2018)
2828 Велков, К. Х., АНАЛИЗ НА ВЛАЖНОСТТА НА ВЪЗДУХА В СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ (2007)
2829 Димова, Б. Д., "Methoden der Produktentwicklung - Teil Werkstoffkunde – Festigkeitsberechnungen" - Studienbrief (2010)
2830 Павлов, Н. Л., Изследване на диферента на автомобил посредством модел на пружинно обърнато махало (2018)
2831 Димова, Б. Д., “Конструкционна якост” - Методични указания и протоколи за лабораторни упражнения (2011)
2832 Миланов, К. Г., Ценева, Р. Т., Изследване на индуктори за намагнитване на магнитни системи с редкоземни магнити (2012)
2833 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Мазнички, В. Й., Замяна на преводачите на налягане тип DÜ15 в спирачната система на локомотиви серии 06 и 46. (2018)
2834 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Анализ на факторите, влияещи върху ефективността на пътническия железопътен транспорт в България (2018)
2835 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Оценка на мястото на железопътния транспорт при предоставяне на транспортни услуги в България (2018)
2836 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., РАЗШИРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧЕБНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОМПЛЕКС НА КАТЕДРА "жЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА (2008)
2837 Велков, К. Х., НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РАПРОСТРАНЕНИЕ НА КОМАНДНИЯ ИМПУЛС ВЪВ ВЛАКОВИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ (2008)
2838 Велков, К. Х., АНАЛИЗ НА РАЗХОДА НА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ В ПНЕВМАТИЧНАТА СИСТЕМА НА ЛОКОМОТИВИТЕ (2008)
2839 Велков, К. Х., СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТРИБОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ ВЪВ ФРИКЦИОННИТЕ ВЪЗЛИ НА СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ (2008)
2840 Стоянов, Д. С., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М. М., МЕТОДИКА ЗА ИЗПИТВАНИЯ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ РАБОТАТА МУ С КОНВЕНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД (2008)
2841 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М.М., АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРИТЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС ПРИ РАБОТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ С КОНВИНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД (2008)
2842 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М.М., АНАЛИЗ НА ЕМИСИИТЕ НА ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ ПРИ РАБОТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ С КОНВЕНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД (2008)
2843 Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., Кирилов К.Л., Велков, К. Х., Ковачев Б.И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТКАЗИТЕ В ЦИЛИНДРОВО-БУТАЛНАТА ГРУПА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ MB820Bb и MB820Dc (1987)
2844 Мицкоски И.И., Ивановски Хр. И., Стефанов А. П., Велков, К. Х., МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ИЗСУШАВАНЕ НА ВЪЗДУХА ЗА ВЛАКОВИТЕ И АВТОТРАНСПОРТНИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ (1990)
2845 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДИЗЕЛОВ ЛОКОМОТИВ СЕРИЯ 07 (2006)
2846 Milanov, K. G., Magnetizer for magnetization of rare-farth magnetic sistems.Impuse magnetizer IM-60 (2012)
2847 Гигов, Б. И., Моллов, Я, Й., Конструктивни особености, управление и възможности на автоматичната хидромеханична трансмисия К175 (2000)
2848 Krastev, O. M., Nikolova, R. A., Kenova, R. I., STUDY OF THE POSSIBILITIES FOR DEVELOPING PASSENGER TERMINAL BY APPLYING A MODEL FOR EVALUATION OF THE RAILWAY INFRASTRUCTURE PARAMETERS (2018)
2849 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Моллов Я. Й., Стенд за изследване на автоматична хидромеханична трансмисия за леки автомобили (2000)
2850 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Методика за изследване на основните характеристики на газодинамичните процеси в спирачните системи на дългосъставните и нехомогенни товарни влакове. (2004)