11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2851 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., РАЗШИРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧЕБНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОМПЛЕКС НА КАТЕДРА "жЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА (2008)
2852 Велков, К. Х., НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РАПРОСТРАНЕНИЕ НА КОМАНДНИЯ ИМПУЛС ВЪВ ВЛАКОВИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ (2008)
2853 Велков, К. Х., АНАЛИЗ НА РАЗХОДА НА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ В ПНЕВМАТИЧНАТА СИСТЕМА НА ЛОКОМОТИВИТЕ (2008)
2854 Велков, К. Х., СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТРИБОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ ВЪВ ФРИКЦИОННИТЕ ВЪЗЛИ НА СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ (2008)
2855 Стоянов, Д. С., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М. М., МЕТОДИКА ЗА ИЗПИТВАНИЯ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ РАБОТАТА МУ С КОНВЕНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД (2008)
2856 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М.М., АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРИТЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС ПРИ РАБОТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ С КОНВИНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД (2008)
2857 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М.М., АНАЛИЗ НА ЕМИСИИТЕ НА ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ ПРИ РАБОТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ С КОНВЕНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД (2008)
2858 Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., Кирилов К.Л., Велков, К. Х., Ковачев Б.И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТКАЗИТЕ В ЦИЛИНДРОВО-БУТАЛНАТА ГРУПА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ MB820Bb и MB820Dc (1987)
2859 Мицкоски И.И., Ивановски Хр. И., Стефанов А. П., Велков, К. Х., МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ИЗСУШАВАНЕ НА ВЪЗДУХА ЗА ВЛАКОВИТЕ И АВТОТРАНСПОРТНИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ (1990)
2860 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДИЗЕЛОВ ЛОКОМОТИВ СЕРИЯ 07 (2006)
2861 Milanov, K. G., Magnetizer for magnetization of rare-farth magnetic sistems.Impuse magnetizer IM-60 (2012)
2862 Гигов, Б. И., Моллов, Я, Й., Конструктивни особености, управление и възможности на автоматичната хидромеханична трансмисия К175 (2000)
2863 Krastev, O. M., Nikolova, R. A., Kenova, R. I., STUDY OF THE POSSIBILITIES FOR DEVELOPING PASSENGER TERMINAL BY APPLYING A MODEL FOR EVALUATION OF THE RAILWAY INFRASTRUCTURE PARAMETERS (2018)
2864 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Моллов Я. Й., Стенд за изследване на автоматична хидромеханична трансмисия за леки автомобили (2000)
2865 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Методика за изследване на основните характеристики на газодинамичните процеси в спирачните системи на дългосъставните и нехомогенни товарни влакове. (2004)
2866 Кръстев, О. М., Хидравлично и топлотехническо изследване на процесите в охладителната система на дизелов локомотив серия 07 (2006)
2867 Кръстев, О. М., Анализ на енергийната ефективност на дизелови локомотиви серия 06 и 07 при движение по реален железопътен участък (2007)
2868 Кръстев, О. М., Стоянов, Д. С., Метод за енергийно ефективно разпределение на времевия ресурс в междугарията на железопътен участък (2007)
2869 Стоянов, Д. С., Димитров, П. И., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Димитров, Е. Ц., Експериментално изследване на влиянието на смеси от дизелово гориво и биогориво, произведено от слънчогледово масло, върху мощностно-икономичните и токсичните показатели на дизелов двигател (2006)
2870 Кръстев, О. М., Людмил Костадинов Димитров., Устройство за поддържане на дизеловите локомотивите в работно състояние (2007)
2871 Дамянов, Б. А., Стоилов, В. М., Кръстев, О. М., Избор на целесъобразна система за ремонта на контактната мрежа и устройствата по сигнализация, централизация и блокировки в МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД. (2006)
2872 Стоянов, Д. С., Димитров, П. И., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Димитров, Е. Ц., Изследване на влиянието на смеси от дизелово гориво и биогориво, произведено от слънчогледово масло, върху параметрите на горивния процес на дизелов двигател (2008)
2873 Стоядинов С. Б., Кръстев, О. М., Мартинов, С. В., Вълчева-Славчева, Ц. Б., Енергийна ефективност на интермодалните превози (2008)
2874 Димитров, Й. Н., Гигов, Б. И., Парлапанов, С. С., Изследване режимите на работа на дизелов двигател и хидрообемна трансмисия с автоматично управление на помпата (1993)
2875 Захариев, П., Гигов, Б. И., Георгиев, А., Опитно определяне на регулаторните характеристики на мотокарна хидрообемна трансмисия (1993)
2876 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Спътникови навигационни системи и възможности за използването им в железопътния транспорт (2009)
2877 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Многофункционална мобилна система за изследване на тягово-спирачните процеси при железопътни състави в реални експлоатационни условия (2009)
2878 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Модернизирана измервателна система на стенд за статични якосни изпитвания на железопътни талиги (2010)
2879 Стоянов В. Е., Кръстев, О. М., Анализ на точността на GPS система, използвана при изпитания в железопътния транспорт (2012)
2880 Стоянов V. E., Кръстев, О. М., Велкова Д. К., Повишаване на точността при използване на GPS за подвижен железопътен състав (2012)
2881 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Минчев И., Изследване на възможностите за използване на пиезокристал, монтиран в ресовия път, като източник на алтернативна енергия (2014)
2882 Димитров, Е. Ц., Гигов, Б. И., Панчев, С. Е., Михайлов, Ф. И., Пейчев, М. Х., A study of hydrogen fuel impact on compression ignition engine performance (2018)
2883 Velkov, K. H., Krastev, O. M., Purgic, S. S., About the process of brake weight losing in the freight trains (2014)
2884 Иванов П., Златанов Е., Кръстев, О. М., Симулатор за определяне на енергийна ефективност и екологично въздействие на автономни транспортни средства (2014)
2885 Кръстев, О. М., Технически норми за разход на гориво от дизелови локомотиви (2016)
2886 Slavov, D. V., Adaptive Observer of Resistance in Sensorless Estimation of Speed and Position in Brushless DC Electric Motor (2019)
2887 Krastev, O. M., Velkov, K. H., Krastev M. O., Selection of the locomotive series for modernization, based on multicriterion analysis (2014)
2888 Karagyozov, T. S., Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Effect of etching conditions of alumina nanotemplate for copper nanowires fabrication (2019)
2889 Гигов, Б. И., Теглително изчисление на трактор с безстепенна хидрообемна трансмисия (1989)
2890 Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Functional Inks for Inkjet Printed Sensors (2018)
2891 Österlund L., Mattsson A., Brischetto M., Byberg JJ., Stefanov, B. I., Ji, Y.-X., Niklasson, G.A., Spectral Selective Solar Light Enhanced Photocatalysis: TiO2/TiAlN Bilayer Films (2018)
2892 Stefanov, B. I., Photocatalytic TiO2 thin films for air cleaning: Effect of facet orientation, chemical functionalization, and reaction conditions (2015)
2893 Радев, Х. К., Богев, В. Й., Василев, В. А., Благов, И. Х., Сравнительный анализ методов оценки отклонения от постоянства оси вращения объектов, осуществляющих точные ротационные движения (2017)
2894 Гълъбов, В. Б., Гарабитов, С. А., Тодоров, Т. С., Стоянова, Я. П., Кандева-Иванова, М. К., Савчев, С. П., Маринов, Ф. Д., И. Г. Вълчев., Т. М. Стоев., Данчев, И. Д., Драганов, В. А., Стоичков, К. К., Милев, И. И., Николов, Н. Л., Ръководство по машинознание за лабораторни упражнения (2011)
2895 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Generalized initial value problem for singularly perturbed impulsive systems (2003)
2896 Каранджулов, Л. И., Стоянова, Я. П., Обобщенная задача Коши для сингулярно возмущенных импульсных систем в критическом случае (2004)
2897 Karandzhulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Boundary value problem for singularly perturbed systems (2004)
2898 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Boundary Value Problem for Nonlinear Singularity perturbed Systems in Critical (2003)
2899 Каранджулов, Л. И., Стоянова, Я. П., ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ В КРИТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ. (2006)
2900 Гълъбов, В. Б., Стоянова, Я. П., Николов, Н. Л., Савчев, С. П., Структурна типология и функционална класификация на механични хващачи за промишлени роботи. (2006)