9676

Публикации
Publications

1454

Автори
Autors

9677

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2851 Milanov, K. G., Magnetizer for magnetization of rare-farth magnetic sistems.Impuse magnetizer IM-60 (2012)
2852 Гигов, Б. И., Моллов, Я, Й., Конструктивни особености, управление и възможности на автоматичната хидромеханична трансмисия К175 (2000)
2853 Krastev, O. M., Nikolova, R. A., Kenova, R. I., STUDY OF THE POSSIBILITIES FOR DEVELOPING PASSENGER TERMINAL BY APPLYING A MODEL FOR EVALUATION OF THE RAILWAY INFRASTRUCTURE PARAMETERS (2018)
2854 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Моллов Я. Й., Стенд за изследване на автоматична хидромеханична трансмисия за леки автомобили (2000)
2855 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Методика за изследване на основните характеристики на газодинамичните процеси в спирачните системи на дългосъставните и нехомогенни товарни влакове. (2004)
2856 Кръстев, О. М., Хидравлично и топлотехническо изследване на процесите в охладителната система на дизелов локомотив серия 07 (2006)
2857 Кръстев, О. М., Анализ на енергийната ефективност на дизелови локомотиви серия 06 и 07 при движение по реален железопътен участък (2007)
2858 Кръстев, О. М., Стоянов, Д. С., Метод за енергийно ефективно разпределение на времевия ресурс в междугарията на железопътен участък (2007)
2859 Стоянов, Д. С., Димитров, П. И., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Димитров, Е. Ц., Експериментално изследване на влиянието на смеси от дизелово гориво и биогориво, произведено от слънчогледово масло, върху мощностно-икономичните и токсичните показатели на дизелов двигател (2006)
2860 Кръстев, О. М., Людмил Костадинов Димитров., Устройство за поддържане на дизеловите локомотивите в работно състояние (2007)
2861 Дамянов, Б. А., Стоилов, В. М., Кръстев, О. М., Избор на целесъобразна система за ремонта на контактната мрежа и устройствата по сигнализация, централизация и блокировки в МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД. (2006)
2862 Стоянов, Д. С., Димитров, П. И., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Димитров, Е. Ц., Изследване на влиянието на смеси от дизелово гориво и биогориво, произведено от слънчогледово масло, върху параметрите на горивния процес на дизелов двигател (2008)
2863 Стоядинов С. Б., Кръстев, О. М., Мартинов, С. В., Вълчева-Славчева, Ц. Б., Енергийна ефективност на интермодалните превози (2008)
2864 Димитров, Й. Н., Гигов, Б. И., Парлапанов, С. С., Изследване режимите на работа на дизелов двигател и хидрообемна трансмисия с автоматично управление на помпата (1993)
2865 Захариев, П., Гигов, Б. И., Георгиев, А., Опитно определяне на регулаторните характеристики на мотокарна хидрообемна трансмисия (1993)
2866 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Спътникови навигационни системи и възможности за използването им в железопътния транспорт (2009)
2867 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Многофункционална мобилна система за изследване на тягово-спирачните процеси при железопътни състави в реални експлоатационни условия (2009)
2868 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Модернизирана измервателна система на стенд за статични якосни изпитвания на железопътни талиги (2010)
2869 Стоянов В. Е., Кръстев, О. М., Анализ на точността на GPS система, използвана при изпитания в железопътния транспорт (2012)
2870 Стоянов V. E., Кръстев, О. М., Велкова Д. К., Повишаване на точността при използване на GPS за подвижен железопътен състав (2012)
2871 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Минчев И., Изследване на възможностите за използване на пиезокристал, монтиран в ресовия път, като източник на алтернативна енергия (2014)
2872 Димитров, Е. Ц., Гигов, Б. И., Панчев, С. Е., Михайлов, Ф. И., Пейчев, М. Х., A study of hydrogen fuel impact on compression ignition engine performance (2018)
2873 Velkov, K. H., Krastev, O. M., Purgic, S. S., About the process of brake weight losing in the freight trains (2014)
2874 Иванов П., Златанов Е., Кръстев, О. М., Симулатор за определяне на енергийна ефективност и екологично въздействие на автономни транспортни средства (2014)
2875 Кръстев, О. М., Технически норми за разход на гориво от дизелови локомотиви (2016)
2876 Slavov, D. V., Adaptive Observer of Resistance in Sensorless Estimation of Speed and Position in Brushless DC Electric Motor (2019)
2877 Krastev, O. M., Velkov, K. H., Krastev M. O., Selection of the locomotive series for modernization, based on multicriterion analysis (2014)
2878 Karagyozov, T. S., Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Effect of etching conditions of alumina nanotemplate for copper nanowires fabrication (2019)
2879 Гигов, Б. И., Теглително изчисление на трактор с безстепенна хидрообемна трансмисия (1989)
2880 Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Functional Inks for Inkjet Printed Sensors (2018)
2881 Österlund L., Mattsson A., Brischetto M., Byberg JJ., Stefanov, B. I., Ji, Y.-X., Niklasson, G.A., Spectral Selective Solar Light Enhanced Photocatalysis: TiO2/TiAlN Bilayer Films (2018)
2882 Stefanov, B. I., Photocatalytic TiO2 thin films for air cleaning: Effect of facet orientation, chemical functionalization, and reaction conditions (2015)
2883 Радев, Х. К., Богев, В. Й., Василев, В. А., Благов, И. Х., Сравнительный анализ методов оценки отклонения от постоянства оси вращения объектов, осуществляющих точные ротационные движения (2017)
2884 Гълъбов, В. Б., Гарабитов, С. А., Тодоров, Т. С., Стоянова, Я. П., Кандева-Иванова, М. К., Савчев, С. П., Маринов, Ф. Д., И. Г. Вълчев., Т. М. Стоев., Данчев, И. Д., Драганов, В. А., Стоичков, К. К., Милев, И. И., Николов, Н. Л., Ръководство по машинознание за лабораторни упражнения (2011)
2885 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Generalized initial value problem for singularly perturbed impulsive systems (2003)
2886 Каранджулов, Л. И., Стоянова, Я. П., Обобщенная задача Коши для сингулярно возмущенных импульсных систем в критическом случае (2004)
2887 Karandzhulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Boundary value problem for singularly perturbed systems (2004)
2888 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Boundary Value Problem for Nonlinear Singularity perturbed Systems in Critical (2003)
2889 Каранджулов, Л. И., Стоянова, Я. П., ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ В КРИТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ. (2006)
2890 Гълъбов, В. Б., Стоянова, Я. П., Николов, Н. Л., Савчев, С. П., Структурна типология и функционална класификация на механични хващачи за промишлени роботи. (2006)
2891 Стоилов, В. М., СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (2013)
2892 Пачаманов, А. С., Петров, С. С., Николова, К. Т., Хибридна система за дневно адаптационно осветление на пътни тунели (2016)
2893 Петринска, И. Ч., Николова, К. Т., Иванов, Д. Д., Изследване на някои качествени характеристики и показатели на светодиодни ретрофит лампи (2017)
2894 Рачев, Е. Х., Петров, В. Е., Високоефективно управление на синхронни двигатели с постоянни магнити за промишлени вентилационни системи (2014)
2895 EVTIMOVA, M. E., Momtchev, I. M., Personalize Web Searching Strategies Classification and Comparison (2016)
2896 Evtimova, M. E., Momtchev, I. M., A reasoner for uncertain and vague big data (2016)
2897 Evtimova, M. E., Momtchev, I. M., A model of hybrid ontology for Medical Information (2016)
2898 Evtimova, M. E., Big data healthcare system to improve healthcare information searching in the Internet (2017)
2899 Евтимова-Гардер, М. С., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МУЛТИ-АГЕНТНИ ПЛАТФОРМИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЕМАНТИЧНИ МОБИЛНИ АГЕНТИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ТЪРСЕНЕ (2014)
2900 Sotirova, D. V., ЕTHICАL LEADERSHIP IN CROSS-CULTURAL BUSINESS COMMUNICATION (2018)