9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2851 Кръстев, О. М., Хидравлично и топлотехническо изследване на процесите в охладителната система на дизелов локомотив серия 07 (2006)
2852 Кръстев, О. М., Анализ на енергийната ефективност на дизелови локомотиви серия 06 и 07 при движение по реален железопътен участък (2007)
2853 Кръстев, О. М., Стоянов, Д. С., Метод за енергийно ефективно разпределение на времевия ресурс в междугарията на железопътен участък (2007)
2854 Стоянов, Д. С., Димитров, П. И., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Димитров, Е. Ц., Експериментално изследване на влиянието на смеси от дизелово гориво и биогориво, произведено от слънчогледово масло, върху мощностно-икономичните и токсичните показатели на дизелов двигател (2006)
2855 Кръстев, О. М., Людмил Костадинов Димитров., Устройство за поддържане на дизеловите локомотивите в работно състояние (2007)
2856 Дамянов, Б. А., Стоилов, В. М., Кръстев, О. М., Избор на целесъобразна система за ремонта на контактната мрежа и устройствата по сигнализация, централизация и блокировки в МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД. (2006)
2857 Стоянов, Д. С., Димитров, П. И., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Димитров, Е. Ц., Изследване на влиянието на смеси от дизелово гориво и биогориво, произведено от слънчогледово масло, върху параметрите на горивния процес на дизелов двигател (2008)
2858 Стоядинов С. Б., Кръстев, О. М., Мартинов, С. В., Вълчева-Славчева, Ц. Б., Енергийна ефективност на интермодалните превози (2008)
2859 Димитров, Й. Н., Гигов, Б. И., Парлапанов, С. С., Изследване режимите на работа на дизелов двигател и хидрообемна трансмисия с автоматично управление на помпата (1993)
2860 Захариев, П., Гигов, Б. И., Георгиев, А., Опитно определяне на регулаторните характеристики на мотокарна хидрообемна трансмисия (1993)
2861 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Спътникови навигационни системи и възможности за използването им в железопътния транспорт (2009)
2862 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Многофункционална мобилна система за изследване на тягово-спирачните процеси при железопътни състави в реални експлоатационни условия (2009)
2863 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Модернизирана измервателна система на стенд за статични якосни изпитвания на железопътни талиги (2010)
2864 Стоянов В. Е., Кръстев, О. М., Анализ на точността на GPS система, използвана при изпитания в железопътния транспорт (2012)
2865 Стоянов V. E., Кръстев, О. М., Велкова Д. К., Повишаване на точността при използване на GPS за подвижен железопътен състав (2012)
2866 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Минчев И., Изследване на възможностите за използване на пиезокристал, монтиран в ресовия път, като източник на алтернативна енергия (2014)
2867 Димитров, Е. Ц., Гигов, Б. И., Панчев, С. Е., Михайлов, Ф. И., Пейчев, М. Х., A study of hydrogen fuel impact on compression ignition engine performance (2018)
2868 Velkov, K. H., Krastev, O. M., Purgic, S. S., About the process of brake weight losing in the freight trains (2014)
2869 Иванов П., Златанов Е., Кръстев, О. М., Симулатор за определяне на енергийна ефективност и екологично въздействие на автономни транспортни средства (2014)
2870 Кръстев, О. М., Технически норми за разход на гориво от дизелови локомотиви (2016)
2871 Slavov, D. V., Adaptive Observer of Resistance in Sensorless Estimation of Speed and Position in Brushless DC Electric Motor (2019)
2872 Krastev, O. M., Velkov, K. H., Krastev M. O., Selection of the locomotive series for modernization, based on multicriterion analysis (2014)
2873 Karagyozov, T. S., Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Effect of etching conditions of alumina nanotemplate for copper nanowires fabrication (2019)
2874 Гигов, Б. И., Теглително изчисление на трактор с безстепенна хидрообемна трансмисия (1989)
2875 Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Functional Inks for Inkjet Printed Sensors (2018)
2876 Österlund L., Mattsson A., Brischetto M., Byberg JJ., Stefanov, B. I., Ji, Y.-X., Niklasson, G.A., Spectral Selective Solar Light Enhanced Photocatalysis: TiO2/TiAlN Bilayer Films (2018)
2877 Stefanov, B. I., Photocatalytic TiO2 thin films for air cleaning: Effect of facet orientation, chemical functionalization, and reaction conditions (2015)
2878 Радев, Х. К., Богев, В. Й., Василев, В. А., Благов, И. Х., Сравнительный анализ методов оценки отклонения от постоянства оси вращения объектов, осуществляющих точные ротационные движения (2017)
2879 Гълъбов, В. Б., Гарабитов, С. А., Тодоров, Т. С., Стоянова, Я. П., Кандева-Иванова, М. К., Савчев, С. П., Маринов, Ф. Д., И. Г. Вълчев., Т. М. Стоев., Данчев, И. Д., Драганов, В. А., Стоичков, К. К., Милев, И. И., Николов, Н. Л., Ръководство по машинознание за лабораторни упражнения (2011)
2880 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Generalized initial value problem for singularly perturbed impulsive systems (2003)
2881 Каранджулов, Л. И., Стоянова, Я. П., Обобщенная задача Коши для сингулярно возмущенных импульсных систем в критическом случае (2004)
2882 Karandzhulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Boundary value problem for singularly perturbed systems (2004)
2883 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Boundary Value Problem for Nonlinear Singularity perturbed Systems in Critical (2003)
2884 Каранджулов, Л. И., Стоянова, Я. П., ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ В КРИТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ. (2006)
2885 Гълъбов, В. Б., Стоянова, Я. П., Николов, Н. Л., Савчев, С. П., Структурна типология и функционална класификация на механични хващачи за промишлени роботи. (2006)
2886 Стоилов, В. М., СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (2013)
2887 Пачаманов, А. С., Петров, С. С., Николова, К. Т., Хибридна система за дневно адаптационно осветление на пътни тунели (2016)
2888 Петринска, И. Ч., Николова, К. Т., Иванов, Д. Д., Изследване на някои качествени характеристики и показатели на светодиодни ретрофит лампи (2017)
2889 Рачев, Е. Х., Петров, В. Е., Високоефективно управление на синхронни двигатели с постоянни магнити за промишлени вентилационни системи (2014)
2890 EVTIMOVA, M. E., Momtchev, I. M., Personalize Web Searching Strategies Classification and Comparison (2016)
2891 Evtimova, M. E., Momtchev, I. M., A reasoner for uncertain and vague big data (2016)
2892 Evtimova, M. E., Momtchev, I. M., A model of hybrid ontology for Medical Information (2016)
2893 Evtimova, M. E., Big data healthcare system to improve healthcare information searching in the Internet (2017)
2894 Евтимова-Гардер, М. С., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МУЛТИ-АГЕНТНИ ПЛАТФОРМИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЕМАНТИЧНИ МОБИЛНИ АГЕНТИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ТЪРСЕНЕ (2014)
2895 Sotirova, D. V., ЕTHICАL LEADERSHIP IN CROSS-CULTURAL BUSINESS COMMUNICATION (2018)
2896 Карлова-Сергиева, В. А., Пантелеев, Александър., Проектиране на робастен регулатор чрез количествена теория на обратната връзка (КТОВ) (2018)
2897 Lazarov, V. D., Zarkov, Z. J., Stoyanov, L. S., Milenov, V. A., Modeling of PV Generators from Different Technologies – Case Study (2016)
2898 Zarkov, Z. J., Stoyanov, L. S., Kanchev, H. C., Milenov, V. A., Lazarov, V. D., Study of Photovoltaic Systems’ Performances with Different Module Types (2016)
2899 Kanchev, H. C., Hinov, N. L., Gilev, B. N., B. François., Modelling and control by neural network of electric vehicle traction system (2018)
2900 Pamukov, M. E., Poulkov, V. K., Shterev, V. A., Negative Selection and Neural Network Based Algorithm for Intrusion Detection in IoT (2018)