8345

Публикации
Publications

1358

Автори
Autors

8346

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2851 Стоядинов С. Б., Кръстев, О. М., Мартинов, С. В., Вълчева-Славчева, Ц. Б., Енергийна ефективност на интермодалните превози (2008)
2852 Димитров, Й. Н., Гигов, Б. И., Парлапанов, С. С., Изследване режимите на работа на дизелов двигател и хидрообемна трансмисия с автоматично управление на помпата (1993)
2853 Захариев, П., Гигов, Б. И., Георгиев, А., Опитно определяне на регулаторните характеристики на мотокарна хидрообемна трансмисия (1993)
2854 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Спътникови навигационни системи и възможности за използването им в железопътния транспорт (2009)
2855 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Многофункционална мобилна система за изследване на тягово-спирачните процеси при железопътни състави в реални експлоатационни условия (2009)
2856 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Модернизирана измервателна система на стенд за статични якосни изпитвания на железопътни талиги (2010)
2857 Стоянов В. Е., Кръстев, О. М., Анализ на точността на GPS система, използвана при изпитания в железопътния транспорт (2012)
2858 Стоянов V. E., Кръстев, О. М., Велкова Д. К., Повишаване на точността при използване на GPS за подвижен железопътен състав (2012)
2859 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Минчев И., Изследване на възможностите за използване на пиезокристал, монтиран в ресовия път, като източник на алтернативна енергия (2014)
2860 Димитров, Е. Ц., Гигов, Б. И., Панчев, С. Е., Михайлов, Ф. И., Пейчев, М. Х., A study of hydrogen fuel impact on compression ignition engine performance (2018)
2861 Velkov, K. H., Krastev, O. M., Purgic, S. S., About the process of brake weight losing in the freight trains (2014)
2862 Иванов П., Златанов Е., Кръстев, О. М., Симулатор за определяне на енергийна ефективност и екологично въздействие на автономни транспортни средства (2014)
2863 Кръстев, О. М., Технически норми за разход на гориво от дизелови локомотиви (2016)
2864 Slavov, D. V., Adaptive Observer of Resistance in Sensorless Estimation of Speed and Position in Brushless DC Electric Motor (2019)
2865 Krastev, O. M., Velkov, K. H., Krastev M. O., Selection of the locomotive series for modernization, based on multicriterion analysis (2014)
2866 Karagyozov, T. S., Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Effect of etching conditions of alumina nanotemplate for copper nanowires fabrication (2019)
2867 Гигов, Б. И., Теглително изчисление на трактор с безстепенна хидрообемна трансмисия (1989)
2868 Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Functional Inks for Inkjet Printed Sensors (2018)
2869 Österlund L., Mattsson A., Brischetto M., Byberg JJ., Stefanov, B. I., Ji, Y.-X., Niklasson, G.A., Spectral Selective Solar Light Enhanced Photocatalysis: TiO2/TiAlN Bilayer Films (2018)
2870 Stefanov, B. I., Photocatalytic TiO2 thin films for air cleaning: Effect of facet orientation, chemical functionalization, and reaction conditions (2015)
2871 Радев, Х. К., Богев, В. Й., Василев, В. А., Благов, И. Х., Сравнительный анализ методов оценки отклонения от постоянства оси вращения объектов, осуществляющих точные ротационные движения (2017)
2872 Гълъбов, В. Б., Гарабитов, С. А., Тодоров, Т. С., Стоянова, Я. П., Кандева-Иванова, М. К., Савчев, С. П., Маринов, Ф. Д., И. Г. Вълчев., Т. М. Стоев., Данчев, И. Д., Драганов, В. А., Стоичков, К. К., Милев, И. И., Николов, Н. Л., Ръководство по машинознание за лабораторни упражнения (2011)
2873 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Generalized initial value problem for singularly perturbed impulsive systems (2003)
2874 Каранджулов, Л. И., Стоянова, Я. П., Обобщенная задача Коши для сингулярно возмущенных импульсных систем в критическом случае (2004)
2875 Karandzhulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Boundary value problem for singularly perturbed systems (2004)
2876 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Boundary Value Problem for Nonlinear Singularity perturbed Systems in Critical (2003)
2877 Каранджулов, Л. И., Стоянова, Я. П., ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ В КРИТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ. (2006)
2878 Гълъбов, В. Б., Стоянова, Я. П., Николов, Н. Л., Савчев, С. П., Структурна типология и функционална класификация на механични хващачи за промишлени роботи. (2006)
2879 Стоилов, В. М., СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (2013)
2880 Пачаманов, А. С., Петров, С. С., Николова, К. Т., Хибридна система за дневно адаптационно осветление на пътни тунели (2016)
2881 Петринска, И. Ч., Николова, К. Т., Иванов, Д. Д., Изследване на някои качествени характеристики и показатели на светодиодни ретрофит лампи (2017)
2882 Рачев, Е. Х., Петров, В. Е., Високоефективно управление на синхронни двигатели с постоянни магнити за промишлени вентилационни системи (2014)
2883 EVTIMOVA, M. E., Momtchev, I. M., Personalize Web Searching Strategies Classification and Comparison (2016)
2884 Evtimova, M. E., Momtchev, I. M., A reasoner for uncertain and vague big data (2016)
2885 Evtimova, M. E., Momtchev, I. M., A model of hybrid ontology for Medical Information (2016)
2886 Evtimova, M. E., Big data healthcare system to improve healthcare information searching in the Internet (2017)
2887 Евтимова-Гардер, М. С., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МУЛТИ-АГЕНТНИ ПЛАТФОРМИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЕМАНТИЧНИ МОБИЛНИ АГЕНТИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ТЪРСЕНЕ (2014)
2888 Sotirova, D. V., ЕTHICАL LEADERSHIP IN CROSS-CULTURAL BUSINESS COMMUNICATION (2018)
2889 Карлова-Сергиева, В. А., Пантелеев, Александър., Проектиране на робастен регулатор чрез количествена теория на обратната връзка (КТОВ) (2018)
2890 Lazarov, V. D., Zarkov, Z. J., Stoyanov, L. S., Milenov, V. A., Modeling of PV Generators from Different Technologies – Case Study (2016)
2891 Zarkov, Z. J., Stoyanov, L. S., Kanchev, H. C., Milenov, V. A., Lazarov, V. D., Study of Photovoltaic Systems’ Performances with Different Module Types (2016)
2892 Kanchev, H. C., Hinov, N. L., Gilev, B. N., B. François., Modelling and control by neural network of electric vehicle traction system (2018)
2893 Pamukov, M. E., Poulkov, V. K., Shterev, V. A., Negative Selection and Neural Network Based Algorithm for Intrusion Detection in IoT (2018)
2894 Джуджев, Б. П., Гинов Д., Изследване на виртуален модел за определяне на характеристиките на акселерометри (2015)
2895 Калъпчийска, Ю. В., Панделова, А. Л., Приложения на безжичните сензорни мрежи за измерване параметри на околната среда (2016)
2896 Pandelova, A. L., Aleksandrova Ts., Chavdarova Z., Calibration of gas flow meter with Test Bench ITF2500-1-A (2017)
2897 Радев, Х. К., Богев, В. Й., Василев, В. А., Панчев Н. Д., Джамбазов М. Т., Волошин А. И., Игнатова Е. Н., Измерване на диаметри на голямогабаритни валове (2015)
2898 EvtimovaGardair, M. E., Semantic system for searching of employees (2018)
2899 Evtimova, M. E., Research in Polygonal meshes for CAD products (2014)
2900 Евтимова-Гардер, М. С., ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ЕЛЕКТРОННОТО ПРОИЗВОДСТВО (2011)