Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S.
Title: Effect of saccharine on the properties of Ni-Co alloy coatings deposited in citrate electrolytes
Keywords: Ni-Co alloy coatings, citrate electrolyte, stationary an pulse potentiostatc mode electrodeposition

References

    Issue
    XXV International Scientific conference Electronic (ET), 2016, Bulgaria, ISBN ISBN 971-1-5090-2881-8

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: доц. д-р Йорданка Стефанова Марчева