Оригинал (Original)
Автори: Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Янева В.
Заглавие: Изследване скоростите на движение и престоите в гр. София
Ключови думи: транспортни потоци, скорости на движение на транспортни пото

Абстракт: Основна тема засегната в доклада: изучаване на скоростите на движение и транспортните задръжки на транспортните потоци чрез използването на данни получени от GPS система.

Библиография

  Издание

  Младежки форум-2011, 2011, България, София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Mladenov, G. D., Saliev, D. N., Damianov, I. S., Ianeva V.
  Title: SURVEY OF THE SPEED AND THE TRANSPORT INHIBITION IN SOFIA
  Keywords: transport flows, traffic flow rates, transport constraints

  Abstract: Main topic addressed in the report: studying traffic speeds and traffic congestion transport through the use of GPS data.

  References

   Issue

   Youth Forum-2011, 2011, Bulgaria, Sofia

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Пенчева В., 59-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето III", Русе, Ноември 2020 г., ISSN Print: 1311-3321, ISSN Web: 2603-4123, стр. 84-93 - 2020 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум