Оригинал (Original)
Автори: Тодорова, Г. Н.
Заглавие: Определяне на полетата на преместване посредством автоматизиран метод на координатните мрежи
Ключови думи: мрежов метод, експериментално определяне на премествания, неопределеност

Абстракт: Разработена и приложена е експериментална методика с използване на метода на координатните мрежи за изследване на полето на преместване на плоско пробно тяло с концентратор на напреженията. Представени са експериментални резултати за полето на преместване, получени посредством разработена за целта програмна система от автора. Експерименталните резултати за преместванията са сравнени с резултати, получени по Метода на крайните елементи. Направена е оценка на неопределеността от измерването.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 26, стр. стр. 107-115, 2015, България, София, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Todorova, G. N.
  Title: DETERMINATION OF THE DISPLACMEENT FIELDS BY AUTOMATED GRID METHOD
  Keywords: coordinate-grid method, experimental determination of displacement field, uncertainty

  Abstract: A methodology for automated implementation of an experiment using the coordinate-grid method is developed and applied to flat sample with stress concentrator. The experimentally obtained displacement field by means of a specially designed program system by the author is presented. The experimental results are compared with those, derived by FEM analyses. The uncertainty of the experimental results is evaluated too.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 26, pp. 107-115, 2015, Bulgaria, Sofia, Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание