Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д., Германова-Кръстева, Д. С., Канджикова Г. Д.
Заглавие: Изчислителен модел за оценка на мекотата на тъкан с примкова структура по метода на крайните елементи
Ключови думи: Terry fabrics, Pile structure, 3D computational model, Fabric testing

Абстракт: Разработен е изчислителен модел за изследване поведението на тъкан с примкова структура при натиск. Моделът е създаден в CAE-системата ANSYS® Workbench™ и работи по метода на крайните елементи. Описани са междинните етапи при създаване на модела. Показана и анализирана е тъканта при различни стадии на деформиране. Симулационните резултати са сравнени с експериментално получени деформационни криви. Получена е висока степен на съвпадение.

Библиография

 1. Whitcomb J. D., Woo K. Enhanced Direct Stiffness Method for Finite Element Analysis of Textile Composites, Composite Structures, Volume 28, Issue 4, 1994, pp. 385-390.
 2. Whitcomb J. D., Woo K. Enhanced Direct Stiffness Method for Finite Element Analysis of Textile Composites, Composite Structures, Volume 28, Issue 4, 1994, pp. 385-390.
 3. Araujo M. de, Fangueiro R., Hong H. Modelling and Simulation of the Mechanical Behaviour of Weft-Knitted Fabrics for Technical Applications, Part II: 3D Model Based on the Elastica Theory, AUTEX Research Journal, Vol.3, No4, December 2003.
 4. Araujo M. de, Fangueiro R., Hong H. Modelling and Simulation of the Mechanical Behaviour of Weft-Knitted Fabrics for Technical Applications, Part IV: 3D FEA Model with a Mesh of Tetrahedric elements, AUTEX Research Journal, Vol.4, No2, December 2004.
 5. http://www.mtm.kuleuven.ac.be/Research/C2/poly/index.htm
 6. Woo K., Whitcomb J. D. Three-Dimensional Failure Analysis of Plain Weave Textile Composites Using a Global/Local Finite Element Method, Journal of Composite Materials, June 1996 vol. 30 No. 9, pp. 984-1003.
 7. Whitcomb J. D., Woo K. Enhanced Direct Stiffness Method for Finite Element Analysis of Textile Composites, Composite Structures, Volume 28, Issue 4, 1994, pp. 385-390.
 8. Etzmuss O., Keckeisen M., Strasser W. A Fast Finite Element Solution for Cloth Modelling, Computer Graphics and Applications 2003, Proceedings 11th Pacific Conference, 8-10 Oct. 2003, pp. 244 – 251.

Издание

ХVІ Научна конференция с международно участие ЕМФ’2011, том 2, стр. стр. 168-174, 2011, България, Созопол, ISSN 1310-9405

Пълен текст на публикацията

Autors: Nikolov, N. D., Germanova-Krasteva, D. S., Kandzhikova G. D.
Title: Computational Model for softness assessment of pile fabrics applying the Finite Element Method
Keywords: Terry fabrics, Pile structure, 3D computational model, Fabric testing

Abstract: Computational model for investigation of the behaviour of fabrics with loops under pressure is developed. The model is created in CAE-system for engineering analysis ANSYS® Workbench™ based on Finite Element Method. The intermediate stages in model’s development are described. Displayed and analyzed are the different phases of deformation. Simulation results are compared with experimentally obtained deformation curves. The degree of coincidence is very high.

References

 1. Whitcomb J. D., Woo K. Enhanced Direct Stiffness Method for Finite Element Analysis of Textile Composites, Composite Structures, Volume 28, Issue 4, 1994, pp. 385-390.
 2. Whitcomb J. D., Woo K. Enhanced Direct Stiffness Method for Finite Element Analysis of Textile Composites, Composite Structures, Volume 28, Issue 4, 1994, pp. 385-390.
 3. Araujo M. de, Fangueiro R., Hong H. Modelling and Simulation of the Mechanical Behaviour of Weft-Knitted Fabrics for Technical Applications, Part II: 3D Model Based on the Elastica Theory, AUTEX Research Journal, Vol.3, No4, December 2003.
 4. Araujo M. de, Fangueiro R., Hong H. Modelling and Simulation of the Mechanical Behaviour of Weft-Knitted Fabrics for Technical Applications, Part IV: 3D FEA Model with a Mesh of Tetrahedric elements, AUTEX Research Journal, Vol.4, No2, December 2004.
 5. http://www.mtm.kuleuven.ac.be/Research/C2/poly/index.htm
 6. Woo K., Whitcomb J. D. Three-Dimensional Failure Analysis of Plain Weave Textile Composites Using a Global/Local Finite Element Method, Journal of Composite Materials, June 1996 vol. 30 No. 9, pp. 984-1003.
 7. Whitcomb J. D., Woo K. Enhanced Direct Stiffness Method for Finite Element Analysis of Textile Composites, Composite Structures, Volume 28, Issue 4, 1994, pp. 385-390.
 8. Etzmuss O., Keckeisen M., Strasser W. A Fast Finite Element Solution for Cloth Modelling, Computer Graphics and Applications 2003, Proceedings 11th Pacific Conference, 8-10 Oct. 2003, pp. 244 – 251.

Issue

XVI National Scientific Conference with international participation FMPE 2011, vol. 2, pp. 168-174, 2011, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1310-9405

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.