Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Славчев, С. С.
Заглавие: Повишаване на спираната ефективност на шестосна трамвайна мотриса „DUWAG”
Ключови думи: трамвай, талига, спирачна ефективност

Абстракт: Установено е, че наред с обективните предпоставки за откази е налице и съществен проблем в спирачната ефективност на шестосните трамвайни мотриси „Duwag”. След изследване и анализ на различни варианти, в публикацията е предложеното решение за повишаване ефективността на соленоидната спирачка. Предлага се това да се извърши чрез изграждане на спирачна система от един соленоид и двураменна лостова система в опорната талига на шестосните трамвайни мотриси, което е оптимално по отношение на условията по сцепление и гарантира сигурност срещу повличалия и окопаване на колоосите. При евентуален недостиг от спирачна ефективност, се може да се търсят и комплексни решения с повишаване ефективността на спирачките на двигателните талиги.

Библиография

  Издание

  ЕКО ВАРНА, 2007, България, Варна
  Autors: Krastev, O. M., Velkov, K. H., Slavchev, S. S.
  Title: Increasing braking power of the DUWAG six-wheelsets tram
  Keywords: tram, bogie, brake power

  Abstract:

  References

   Issue

   ECO VARNA, 2007, Bulgaria, Varna

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание