Оригинал (Original)
Автори: Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д.
Заглавие: Ремонт на бутални и газотурбинни двигатели
Ключови думи: ремонт, надеждност, двигател с вътрешно горене, газотурбинен двигател

Абстракт: В учебника са разгледани основни въпроси от областта на ремонта на буталните и газотурбинните двигатели с вътрешно горене. В отделни раздели са представени въпросите, свързани с технологичните ремонтни процеси и тяхното приложение при възстановяването на работоспособността на детайлите, възлите и агрегатите на двигателя. Обърнато е внимание и на надеждността на ремонтираните двигатели и възможностите за нейното повишаване в условията на ремонтното производство. Учебникът е предназначен за студентите от специалността “Транспортна техника и технологии” на Техническия университет – София. Той може да се използва и от студенти от сродни специалности, както и от инженери, занимаващи се с ремонта на двигателите или с разработки в тази област.

Библиография

  Издание

  , 2004, България, София, МП Издателство на Технически университет - София, ISBN 954-438-384-0

  Издателските права се държат от МП Издателство на Технически университет - София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Atanasov T. G., Nikolov, N. D.
  Title: Repair of piston and gas turbine engines
  Keywords: repair, reliability, internal combustion engine, gas turbine engine

  Abstract: The main topic of the textbook is the repair of piston and gas turbine internal combustion engines. In separate sections are presented the questions related to the technological repair processes and their application in the restoration of the working capacity of the engine’s parts, assemblies and modules. Attention is also paid to the reliability of the repaired engines and the possibilities for its increasing in the conditions of the repair production. The textbook is intended for students of the Technical University - Sofia specialty "Transport technics and technologies". It can also be used by students from related disciplines, as well as engine repair engineers or developers in the field.

  References

   Issue

   , 2004, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 954-438-384-0

   Copyright МП Издателство на Технически университет - София

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Б. Борисов, Анализ на някои фактори, влияещи върху продължителността и себестойността на експлоатация на транспортните средства, Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии “БулТранс-2018”, Созопол, България, 15-17 септември 2018, Сборник с доклади, стр. 127-131. - 2018 - в български издания

   Вид: учебник