Оригинал (Original)
Автори: Славчев, С. С., Стоилов, В. М., С. П., Мазнички, В. Й.
Заглавие: Изчислителни модели и якостен анализ на талига Y-27
Ключови думи: талига , якостен анализ , метод на крайните елементи

Абстракт: Докладът съдържа резултатите от статичен якостен анализ и оценка за умора на материала на талига Y-27. Теоретичните изследвания са направени по метода на крайните елементи. Анализирани са всички регламентирани режими на натоварване. Разработени са сложни пространствени изчислителни модели, описващи много точно геометрията. В процеса на създаване на моделите е изследвана сходимостта на решението. Това позволява да се предложат възможно най-подходящите схеми по отношение на: геометричното представяне на обекта, въвеждането на действащите натоварвания и реакции и получаване на достатъчно точни резултати за разпределение на деформациите, преместванията и напреженията.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс-2016, стр. стр. 166-169, 2016, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X
  Autors: Slavchev, S. S., Stoilov, V. M., Purgic, S. P., Maznichki, V. Y.
  Title: Calculation Models and Static Strength Anal ysis of Bogie Y-27
  Keywords: bogie , strength analysis , Finite Elements Method

  Abstract: The paper contains the results of the static strength analysis and fatigue assessment of the bogie Y-27. Theoretical studies have been done using the Finite Elements Method. All prescribed load cases were analyzed. Sophisticated three-dimensional calculation models have been develope d describing precisely the bogie geometry. In the process of models creating the similarity of the results has been analyzed. This allows the development of the most suitable schemes with regard to visualization of the object geometry, input of the applied loads and reactions and obtaining of precise enough results concerning the distribution of deformations, displacements and stresses.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2016, pp. 166-169, 2016, Bulgaria, Sozopol, Technical University Academic Publishing House, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание