Оригинал (Original)
Автори: Русанов, Р. В., Гигов, Б. И.
Заглавие: Модул за изследване на двупоточна хидромеханична предавка
Ключови думи: изпитателен стенд, обемна хидромеханична трансмисия , хидростатична диференциална предавка

Абстракт: В работата се анализират няколко различни комбинации на свързване на разпределителна кутия със симетричен диференциал и хидростатична предавка, състояща се от две обратими регулируеми аксиално-бутални машини. Целта е да се реализира двупоточна едноконтурна хидромеханична предавка с външно разделяне на мощностния поток, която да се вгради в съществуващ изпитателен стенд. Дискутират се също така и различни варианти на задвижващия агрегат и натоварващото устройство (спирачката) на стенда, с оглед да се осигури изменение на честотата на въртене на входа на двупоточния модул и на въртящия момент на изхода му в необходимия диапазон. Установката ще се използва за експериментално определяне показателите на двупоточната предавка в зависимост от режима на работа и показателите на механичната част.

Библиография

  1. Русанов, Р. В., 2007, Изследване влиянието на параметрите на механичния клон върху диапазона на регулиране на едноконтурни двупоточни обемни хидромеханични предавки с външно разделяне на мощностния поток, XIV Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'07", Русе, 08-10 ноември 2007, <Сборник доклади "Транспортна техника", София>, НТС по машиностроене
  2. Гигов, Б. И. и Русанов, Р. В., 2006, Изследване на КПД, кинематичния и силовия диапазон на двупоточни обемни хидромеханични предавки, XIII Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'06", Варна, 26÷28 октомври 2006, <Сборник доклади "Военна и автомобилна техника и технологии. Логистика. Безопасност", София>, НТС по машиностроене
  3. Гигов, Б. И. и Русанов, Р. В., 2005, Възможности за използване на диференциални обемни хидромеханични предавки в трансмисиите на транспортни и теглителни машини, XII Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'05+", Велико Търново, 23÷25 ноември 2005, <Сборник доклади "Техника § технологии", София>, НТС по машиностроене

Издание

Сборник доклади "Транспортна техника" на XIV Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'07", Русе, 08-10 ноември, том II, стр. стр. 107÷111, 2007, България, София, НТС по машиностроене, ISBN 978-954-9322-22-4

Издателските права се държат от НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Пълен текст на публикацията

Autors: Rusanov, R. V., Gigov, B. I.
Title: Unit intended for examination of two-stream hydromechanical gear
Keywords: test bench, volumetric hydromechanical transfer, hydrostatic unit differential gear

Abstract: In the work, several different combinations of coupling of a symmetrical differential and hydrostatic transmission box consisting of two reversible adjustable axial piston machines are analyzed. The goal is to realize a two-flow single-circuit hydro-mechanical gear with external power flow separation to be embedded in an existing test bench. Various variants of the drive unit and the loader (brake) of the bench are also discussed, to ensure that the rotational speed of the input of the two-flow module and its output torque is varied within the required range. The unit will be used to experimentally determine on the parameters the two-flow gears, depending on the operating mode and on the parameters of the mechanical part.

References

  1. Русанов, Р. В., 2007, Изследване влиянието на параметрите на механичния клон върху диапазона на регулиране на едноконтурни двупоточни обемни хидромеханични предавки с външно разделяне на мощностния поток, XIV Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'07", Русе, 08-10 ноември 2007, <Сборник доклади "Транспортна техника", София>, НТС по машиностроене
  2. Гигов, Б. И. и Русанов, Р. В., 2006, Изследване на КПД, кинематичния и силовия диапазон на двупоточни обемни хидромеханични предавки, XIII Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'06", Варна, 26÷28 октомври 2006, <Сборник доклади "Военна и автомобилна техника и технологии. Логистика. Безопасност", София>, НТС по машиностроене
  3. Гигов, Б. И. и Русанов, Р. В., 2005, Възможности за използване на диференциални обемни хидромеханични предавки в трансмисиите на транспортни и теглителни машини, XII Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'05+", Велико Търново, 23÷25 ноември 2005, <Сборник доклади "Техника § технологии", София>, НТС по машиностроене

Issue

Proceedings "Transport technics" on XIV International scientific-technical conference "trans & MOTAUTO'07", Rousse 08-10 November, vol. II, pp. 107÷111, 2007, Bulgaria, Sofia, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISBN 978-954-9322-22-4

Copyright НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.