Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д.
Заглавие: Експериментално определяне на демпфирането в газоразпределителен механизъм с долно разположение на разпределителния вал
Ключови думи: OHV-TYPE VALVE TRAIN, DAMPING, DYNAMICAL MODELING

Абстракт: In this paper are presented the methods, the stands and the experimental results, used for determination of the damping coefficients of the valve spring, the valve sleeve and the valve train as a whole. These parameters are important for the dynamical modeling of the valve train.

Библиография

  1. Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., 2001,МOTAUTO’01: Многомасово числено динамично моделиране на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене с долно разположение на разпределителния вал, Варна, България, стр. стр. 4-8
  2. БЕЛЧЕВ, С.Г., 2000, Система за числено динамично моделиране на газораз-пределителни механизми за двигатели с вътрешно горене, PhD, <ТУ-Варна>
  3. НИКОЛОВ, Н.Д., 2004, Възможности за оптимизиране работния профил на гър-биците на разпределителния вал на бързоходен дизелов двигател, PhD, <Технически университет – София>
  4. ЧАНКОВ, Д., ПОЛИХРОНОВ, Г., 1999, Измерване в машиностроенето. Ръководство за лабораторни упражнения., София, ТУ-София
  5. NORTON, R.L., 2001, Cam design and manufacturing handbook, New York, Industrial press

Издание

trans&МOTAUTO ’06, том 1, стр. стр. 35-38, 2006, България, Варна, ISSN 1313-5031
Autors: Nikolov, N. D.
Title: Experimental determination of the OHV-type valve train damping
Keywords: OHV-TYPE VALVE TRAIN, DAMPING, DYNAMICAL MODELING

Abstract: In this paper are presented the methods, the stands and the experimental results, used for determination of the damping coefficients of the valve spring, the valve sleeve and the valve train as a whole. These parameters are important for the dynamical modeling of the valve train.

References

  1. Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., 2001,МOTAUTO’01: Многомасово числено динамично моделиране на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене с долно разположение на разпределителния вал, Варна, България, стр. стр. 4-8
  2. БЕЛЧЕВ, С.Г., 2000, Система за числено динамично моделиране на газораз-пределителни механизми за двигатели с вътрешно горене, PhD, <ТУ-Варна>
  3. НИКОЛОВ, Н.Д., 2004, Възможности за оптимизиране работния профил на гър-биците на разпределителния вал на бързоходен дизелов двигател, PhD, <Технически университет – София>
  4. ЧАНКОВ, Д., ПОЛИХРОНОВ, Г., 1999, Измерване в машиностроенето. Ръководство за лабораторни упражнения., София, ТУ-София
  5. NORTON, R.L., 2001, Cam design and manufacturing handbook, New York, Industrial press

Issue

trans&МOTAUTO ’06, vol. 1, pp. 35-38, 2006, Bulgaria, Varna, ISSN 1313-5031

Вид: публикация в международен форум