Оригинал (Original)
Автори: Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Милетиев, Р. Г.
Заглавие: Изследване на вибрациите на блока на дизелов двигател Д3900 с цел вибродиагностиката му
Ключови думи: вибродиагностика, дизелов двигател

Абстракт: В статията е описана методика за записване и анализ на механичните колебания (вибрациите) на блока на буталните двигатели с вътрешно горене. Записани са вибрациите на блока на дизелов двигател Д 3900 без и при наличие на неизправност и получените данни са анализирани и сравнени.

Библиография

  1. БОЯДЖИЕВ К. Г., Йосифов Л. Т., Иванов Е. М., 1990, Конструиране, проектиране и изчисляване на ДВГ, София, Техника
  2. МИНЧЕВ Н. Д., Григоров В. Д., 1988, Вибродиагностика на ротационни бутални машини, София, Техника
  3. СТОЯНОВ В. С., Живков В. С., Иванов Е. М., 1986, Динамика и трептения на ДВГ, София, Техника

Издание

МАШИНОСТРОЕНЕ & електротехника, брой 9, стр. стр. 9-12, 2006, България, София, ISSN 0025-455X
Autors: Dimitrov, P. I., Nikolov, N. D., Miletiev, R. G.
Title: Research on vibrations of D3900 Diesel engine block with a view to its diagnostics
Keywords: vibro-diagnostics, Diesel engine

Abstract: The article describes a methodology for recording and analyzing the mechanical vibrations of the internal combustion piston engine block. The vibrations of the D 3900 diesel engine are recorded without and with the event of a malfunction, and the data obtained are analyzed and compared.

References

  1. БОЯДЖИЕВ К. Г., Йосифов Л. Т., Иванов Е. М., 1990, Конструиране, проектиране и изчисляване на ДВГ, София, Техника
  2. МИНЧЕВ Н. Д., Григоров В. Д., 1988, Вибродиагностика на ротационни бутални машини, София, Техника
  3. СТОЯНОВ В. С., Живков В. С., Иванов Е. М., 1986, Динамика и трептения на ДВГ, София, Техника

Issue

MACHINEBUILDING & electrical engineering, issue 9, pp. 9-12, 2006, Bulgaria, Sofia, ISSN 0025-455X

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание