Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И., Мотишев, В. П.
Заглавие: Сравнителен анализ на преобразуващите и натоварващи свойства на безстепенни предавки за транспортни машини
Ключови думи: хидротрансформатор, хидростатична трансмисия, хидродинамична трансмисия, скоростно съотношение, съотношение на въртящия момент, механични вариатори, регулаторни и товарни характеристики

Абстракт: Основните въпроси разгледани в тази работа са: преобразуващи и натоварващи свойства на безстепенни трансмисии, aнализирани са четири типа трансмисии, които се използват в транспортни машини - два хидравлични принципа на действие и два механични принципа на действие.

Библиография

  1. Петров, В. А., 1968, Автоматическое управление бесступенчатых передач самоходных машин, Москва, Машиностроение
  2. Петров, В. А. и Лапидус, В. И., 1957, Гидравлические трансмисии автомобилей, Москва, Машиностроение
  3. Петров, В. А., 1988, Гидрообъемные трансмисии самоходных машин, Москва, Машиностроение
  4. Гигов, Б. И. и Захариев, П., 1996, Моделиране на натоварващите свойства на хидрообемна трансмисия за мотокари, Машиностроене, том 6-7, стр. стр. 194÷198
  5. Нарбут, А., Никитин, А., Архипов, А., Илюшин, В., 1980, К оценке нагружающих свойств клиноременных вариаторов, Автомобильная промышленность, том 10, стр. стр. 49÷52

Издание

Сборник доклади "Транспортна техника" на XIV Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'07", Русе, 08-10 ноември, том II, стр. стр. 80÷84, 2007, България, София, НТС по машиностроене, ISBN 978-954-9322-22-4

Издателските права се държат от НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I., Motishev, V. P.
Title: Comparative analysis in the convert and loading characteristics of the steepless transmissions for transports machines
Keywords: fluid converter, hydrostatic transmission, hydrodynamic transmission, speed ratio, torque ratio, mechanical variators, regulation and loading characteristics

Abstract: The main issues considered in this work are: loads and transformations characteristics of the steeples transmissions, analyzed are four type transmission make use in transports machines - two whit hydraulic principle of action and two whit mechanical principle of action.

References

  1. Петров, В. А., 1968, Автоматическое управление бесступенчатых передач самоходных машин, Москва, Машиностроение
  2. Петров, В. А. и Лапидус, В. И., 1957, Гидравлические трансмисии автомобилей, Москва, Машиностроение
  3. Петров, В. А., 1988, Гидрообъемные трансмисии самоходных машин, Москва, Машиностроение
  4. Гигов, Б. И. и Захариев, П., 1996, Моделиране на натоварващите свойства на хидрообемна трансмисия за мотокари, Машиностроене, том 6-7, стр. стр. 194÷198
  5. Нарбут, А., Никитин, А., Архипов, А., Илюшин, В., 1980, К оценке нагружающих свойств клиноременных вариаторов, Автомобильная промышленность, том 10, стр. стр. 49÷52

Issue

Proceedings "Transport technics" on XIV International scientific-technical conference "trans & MOTAUTO'07", Rousse 08-10 November, vol. II, pp. 80÷84, 2007, Bulgaria, Sofia, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISBN 978-954-9322-22-4

Copyright НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.