Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Петров, И. П.
Заглавие: Определяне основните технически параметри на влаковете на „БДЖ – Пътнически Превози“ ЕООД
Ключови думи: технически параметри, подвижен състав, екология

Абстракт: На основата на анализ на качеството на транспортната услуга предлагана от „БДЖ–Пътнически превози“ ЕООД и на екологичното значение на железопътния транспорт е дефиниране необходимостта от закупуване на нови влакове. Чрез анализ на параметрите на някои от най-популярните влакове в Европа, са определени параметрите за новите влакове у нас.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс-2017, стр. стр. 87-92, 2017, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X
  Autors: Velkov, K. H., Krastev, O. M., Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Petrov, I. P.
  Title: Defining the main parameters of the BDZ – Pa ssenger Services trains
  Keywords: technical parameters, rolling stock, ecology

  Abstract: On the basis of an analysis of the quality of the transport service offered by BDZ-Passenger Transports Ltd. and of the ecological importance of the railway transport is defining the necessity to purchase new trains. By analyzing the parameters of some of the most popular trains in Europe, the parameters for the new trains in Bulgaria are defined.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2017, pp. 87-92, 2017, Bulgaria, Sozopol, Technical University Academic Publishing House, ISSN 1313-955X

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание