Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д.
Заглавие: Профилиране на гърбици за разпределителен вал с помощта на сплайн функции
Ключови думи: CAM DESIGN, SPLINE FUNCTIONS

Абстракт: In this paper the mathematical mechanism, used for a cam profile design with spline functions are presented. Improved versions of a cam profile for the diesel engine D3900, made with the same mechanism, are introduced.

Библиография

  1. Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., 2001,МOTAUTO’01: Многомасово числено динамично моделиране на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене с долно разположение на разпределителния вал, Варна, България, стр. стр. 4-8
  2. НИКОЛОВ, Н.Д., 2004, Възможности за оптимизиране работния профил на гър-биците на разпределителния вал на бързоходен дизелов двигател, PhD, <Технически университет – София>
  3. NORTON, R.L., 2001, Cam design and manufacturing handbook, New York, Industrial press

Издание

trans&МOTAUTO ’06, том 1, стр. стр. 39-42, 2006, България, Varna, ISSN 1313-5031
Autors: Nikolov, N. D.
Title: “Cam profile determination using spline functioins
Keywords: CAM DESIGN, SPLINE FUNCTIONS

Abstract: In this paper the mathematical mechanism, used for a cam profile design with spline functions are presented. Improved versions of a cam profile for the diesel engine D3900, made with the same mechanism, are introduced.

References

  1. Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., 2001,МOTAUTO’01: Многомасово числено динамично моделиране на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене с долно разположение на разпределителния вал, Варна, България, стр. стр. 4-8
  2. НИКОЛОВ, Н.Д., 2004, Възможности за оптимизиране работния профил на гър-биците на разпределителния вал на бързоходен дизелов двигател, PhD, <Технически университет – София>
  3. NORTON, R.L., 2001, Cam design and manufacturing handbook, New York, Industrial press

Issue

trans&МOTAUTO ’06, vol. 1, pp. 39-42, 2006, Bulgaria, Varna, ISSN 1313-5031

Вид: публикация в международен форум