Оригинал (Original)
Автори: Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С.
Заглавие: Изследване на магнитни ключове с аморфни и нанокристални материали
Ключови думи: аморфни магнитно меки материали, аморфни и нанокристални материали, линейни магнитни характеристики, магнитни ключове, нанокристални магнитно меки материали, компресиране на магнитна импулси

Абстракт: В статията се предлага едно ново приложение на аморфни и нанокристни магнитно меки материали с линеен хистерезисен цикъл тип „F” при несиметрични режими в магнитни ключове използвани в системи за компреси-ране на магнитни импулси (Magnetic Pulse Compression Systems – MPCS). Пър-воначалното състояние на магнитопроводите с линейни характеристики при несиметрични режими се възстановява по естествен път и не е необходимо използването на размагнитваща намотка. Представени са основните изисква-ния към материалите използвани в магнитни ключове и е аргументиран избора на материали с линейни магнитни характеристики при несиметрични режими. Направенa е съпоставка между изчислителнитe мощности на магнитни клю-чове с магнитни материали с правоъгълен хистерезисен цикъл тип „Z” и при използване на материали с линеен тип „F” хистерезисен цикъл.

Библиография

  1. Slavkova, M., Milanov, K., Mintchev, M., 2013, Study of Magnetic Switches with Amorphous and Nanocrystalline Materials, Proceedings of the Technical University of Sofia, том 63(6), стр. стр. 119-124

Издание

Годишник на Технически университет - София, том 63, брой 6, стр. стр. 119-124, 2013, България, София, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от Publishing House of Technical University of Sofia

Пълен текст на публикацията

Autors: Slavkova, M. D., Milanov, K. G., Mintchev, M. S.
Title: Study of Magnetic Switches with Amorphous and Nanocrystalline Materials
Keywords: amorphous soft magnetic materials, amorphous and nanocrystalline materials, linear magnetic characteristics, magnetic switches, nanocrystalline soft magnetic materials, magnetic pulse compression

Abstract: The presented paper proposes a new application of amorphous and nanocrystalline soft magnetic materials with linear hysteresis loop type "F" at asymmetrical modes in magnetic switches used in Magnetic Pulse Compression Systems - MPCS. The initial state of the magnetic cores with linear magnetic characteristics at asymmetrical modes recovers naturally and the usage of the demagnetization coil is not necessary. The basic requirements for the materials used in magnetic switches are presented and the selection of materials with linear magnetic characteristics at asymmetrical modes is reasoned. А comparison between the computational power of magnetic switches, with magnetic materials with rectangular hysteresis loop type "Z" and the usage of materials with linear hysteresis loop type "F", is made.

References

  1. Slavkova, M., Milanov, K., Mintchev, M., 2013, Study of Magnetic Switches with Amorphous and Nanocrystalline Materials, Proceedings of the Technical University of Sofia, том 63(6), стр. стр. 119-124

Issue

Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 63, issue 6, pp. 119-124, 2013, Bulgaria, Sofia, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Copyright Publishing House of Technical University of Sofia

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. Граматикова, П., Анализ и синтез на вторични електрозахранващи системи за бордна аерокосмическа апаратура, дисертация за ОНС "Доктор", БАН, ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ, Научна специалност 02.02.08 „Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати” (космически изследвания), София, 2015 - 2015 - в български издания

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание