Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И.
Заглавие: Избор на хидрообемна трансмисия за мотокари по оптимален режим на работа на хидромашините
Ключови думи: проектиране на хидростатчна трансмисия, избор на работен обем на хидравлични помпи и мотори

Абстракт: Работните обеми на хидромашините на хидростатичните трансмисии се определят най-често от необходимата област на регулиране. В работата е показан различен подход за избора на хидромашините за мотокарна трансмисия. Изхожда се от условието да се постигне минимум на загубите в хидравличната трансмисия и минимален специфичен разход на гориво на ДВГ. За тази цел е необходимо да се разполага с многопараметровата характеристика на двигателя и с опитни данни за оптималните режими на работа на помпите и хидромоторите по отношение на общия им КПД. Показани са примери с конкретни данни за съществуващи дизелови двигатели и хидромашини на различни производители. Необходимо е също да се разполага с оценка за скоростта и натоварването на мотокара при най-често срещаните режими на работа.

Библиография

 1. Гигов, Б. И. , Теглително изчисление на трактор с безстепенна хидрообемна трансмисия, Научна сесия ВМЕИ"Ленин"89, София, 1989, 9 стр.
 2. Городецкий, К. и Абрадушкин, А., 1978, Скоростные характеристики зарубежных роторных аксиально-поршневых гидромашин, Тракторы и сельхозмашины, том 6, стр. стр. 40÷44
 3. Зорбян, С. и др., 1989, Оптимизация системы регулирования тракторной моторной установки, Тракторы и сельхозмашины, том 7, стр. стр. 14÷16
 4. Бабаев, О. М., Игнатов, Л. Н., Кисточкин, Е. С. и Соколов, Г. С, 1987, Объемные гидромеханические передачи, под общ. ред. Е. С. Кисточкина, Ленинград, Машиностроение
 5. Филков, А. и Дойчинова, М., 1971, Статистически характеристики на режимите на работа на един универсален високоповдигач, Годишник на НИПКИЕМ, том 2, стр. стр. 149÷160
 6. Abels, Th., 1971, Hydrostatisches Gabelstaplergetriebe, Ӧ+P 15 (1971), том 2, стр. стр. 97÷100
 7. Abels, Th, 1973, Gabelstapler-Fahrantrieb mit Hydrostatik-Getriebe, Antriebstechnik 12 (1973), том 4, стр. стр. 51÷55
 8. Mannesmann-Rexroth:, 1983, Wirkungsgrade der Axialkolbenmaschinen, Druckschrift API 039, том Januar 83, стр. стр. 1÷11
 9. Marktbild Flurförderzeuge 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, f+h und Distribution.

Издание

Списание Машиностроене 9-10/1996, том XLV, брой 9, стр. стр. 243÷245, 1996, България, София, Машининтелект - ЕООД, ISSN 0025-455X

Издателските права се държат от Машининтелект - ЕООД

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I.
Title: Selection of Hydrostatic Transmission for forklifts in optimum operating regime of Hydraulic Machines
Keywords: design of hydrostatic transmission, selection of working volume of hydraulic pumps and motors

Abstract: The operating volumes of the hydraulic machines for hydrostatic transmissions are most often determined by the required adjustment range. The work shows a different approach to the choice of hydraulic machines for forklift transmissions. It is assumed that minimal losses in the hydraulic transmission and minimum specific fuel consumption of the ICE are achieved. For this purpose it is necessary to have the multiparametric characteristic of the engine and with experimental data about the optimum operating modes of the pumps and hydraulic motors in relation to their total efficiency. Examples are given with specific data on existing diesel engines and hydraulic machines of different manufacturers. It is also necessary to have an estimate of the speed and load of the forklift at the most common modes of operation.

References

 1. Гигов, Б. И. , Теглително изчисление на трактор с безстепенна хидрообемна трансмисия, Научна сесия ВМЕИ"Ленин"89, София, 1989, 9 стр.
 2. Городецкий, К. и Абрадушкин, А., 1978, Скоростные характеристики зарубежных роторных аксиально-поршневых гидромашин, Тракторы и сельхозмашины, том 6, стр. стр. 40÷44
 3. Зорбян, С. и др., 1989, Оптимизация системы регулирования тракторной моторной установки, Тракторы и сельхозмашины, том 7, стр. стр. 14÷16
 4. Бабаев, О. М., Игнатов, Л. Н., Кисточкин, Е. С. и Соколов, Г. С, 1987, Объемные гидромеханические передачи, под общ. ред. Е. С. Кисточкина, Ленинград, Машиностроение
 5. Филков, А. и Дойчинова, М., 1971, Статистически характеристики на режимите на работа на един универсален високоповдигач, Годишник на НИПКИЕМ, том 2, стр. стр. 149÷160
 6. Abels, Th., 1971, Hydrostatisches Gabelstaplergetriebe, Ӧ+P 15 (1971), том 2, стр. стр. 97÷100
 7. Abels, Th, 1973, Gabelstapler-Fahrantrieb mit Hydrostatik-Getriebe, Antriebstechnik 12 (1973), том 4, стр. стр. 51÷55
 8. Mannesmann-Rexroth:, 1983, Wirkungsgrade der Axialkolbenmaschinen, Druckschrift API 039, том Januar 83, стр. стр. 1÷11
 9. Marktbild Flurförderzeuge 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, f+h und Distribution.

Issue

Magazinе Machinebuilding, number № 9-10/1996, vol. XLV, issue 9, pp. 243÷245, 1996, Bulgaria, Sofia, Machinintelect, ISSN 0025-455X

Copyright Машининтелект - ЕООД

Full text of the publication

Вид: статия в списание