Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д.
Заглавие: Възможности за оптимизиране работния профил на гърбиците на разпределителния вал на бързоходен дизелов двигател
Ключови думи: разпределителен вал, профил на гърбица

Абстракт: Създадени са тримерни и дискретни динамични модели на газоразпределителния механизъм на бутален двигател с долно разположение на разпределителния вал. Те са използвани за проверка на качествата на различни гърбични профили и за създаване на нов профил. Някои от параметрите на моделите са определени с помощта на специално разработени експериментални уредби. Изследвани са голям набор от функции, използвани за създаване на гърбични профили. Установено е, че най-подходящи за симетрични гърбици са полиномните функции, а за създаването на сложни асиметрични профили - сплайн-функциите от шеста степен с достатъчен брой междинни възли. Създаден е нов профил за всмукателните гърбици на дизелов двигател D3900. Използвана е сплайн-функция от шеста степен с единадесет възела и специална компютърна програма. Полученият профил е изследван и сравнен със съществуващи решения за същия двигател. Изработен е нов разпределителен вал с получения профил и с него са проведени моторни изпитания.

Библиография

  Издание

  , 2004, България, София, МП Издателство на Технически университет - София
  Autors: Nikolov, N. D.
  Title: Possibilities to optimize the working profile of camshaft’s cams on high-speed diesel engine
  Keywords: camshaft, cam

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2004, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia

   Вид: автореферат