Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Славчев, С. С.
Заглавие: Избор на целесъобразна конструкция на силфонните компенсатори в изпускателните системи на локомотивните дизелови двигатели 6LDA28 и 12LDA28
Ключови думи: силфонен компенсатор, изчисления, изпускателна система

Абстракт: Разгледан е важен въпрос, свързан с нормалното функциониране на изпускателната система на локомотивните дизелови двигатели и по-специално на тези със свръхпълнене. В този смисъл техническото състояние на всички елементи от системата е от съществено значение за надеждна експлоатация. Предвид това, че използваните при локомотивите дизелови двигатели аксиални компенсатори силфонен тип (т.н. силфони) дефектират относително по-често, отколкото другите основни елементи от изпускателната система е важно да се изяснят основните им параметри с цел избор на целесъобразна конструкция. Анализът, поместен в настоящата публикация има за цел да уточни тези параметрите, с което да се спомогне при избора на целесъобразна конструкция.

Библиография

  Издание

  ЕКО ВАРНА, 2006, България, Варна
  Autors: Velkov, K. H., Krastev, O. M., Slavchev, S. S.
  Title: Selection of appropriate construction of sylphone compensators in exhaust systems of locomotive diesel engines 6LDA28 and 12LDA28
  Keywords: sylphone bellows, calculation, exhaust system

  Abstract:

  References

   Issue

   ECO VARNA, 2006, Bulgaria, Varna

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание