Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., С. П.
Заглавие: Изчисляване параметрите на спирачната системана локомотив MDD-4
Ключови думи: изчисляване , спирачна система , локомотив

Абстракт: В настоящия доклад е представена методика на изчисляване на параметрите на спирачната система на дизелов локомотив MDD4. Този локомотив се произвежда от „Експрес сервиз–ООД” гр. Русе и се изнася в Швейцария. Спирачната система е дискова с по два диска на колоос и пружинно-акумулираща паркинг спирачка. Изчисляването на основните параметри е извършено съгласно изискванията на последните изменения на фишовете на UIC и по-точно UIC 544-1/2014.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс-2016, стр. стр. 162-165, 2016, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X
  Autors: Velkov, K. H., Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Purgic, S. P.
  Title: Calculation of th e Brake System Parameters for Locomotive MDD-4 .
  Keywords: brake system , calculation , brake system , locomotive

  Abstract: This report presents a methodology for calculating the parameters of the braking system of a diesel locomotive MDD4. This locomotive is produced by „Express service - Ltd.“ Ruse and is exported to Switzerland. The disc braking system is equipped with two discs per axle and spring-loaded parking brake. The calculation of the basic parameters was performed according to the requirements in latest amendments of UIC-Leaflets, precisely to UIC-Leaflet 544-1/2014.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2016, pp. 162-165, 2016, Bulgaria, Sozopol, Technical University Academic Publishing House, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание