11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2251 Aleksieva-Petrova, A. P., Plamen Tenev., Software Framework for Semantic Searching and Recommendations of Resources (2018)
2252 Andreev, S. K., Tzanova, S. S., Spasova, N. R., Three Methods for Pcb Via Metallization – Investigation and Discussion (2018)
2253 Mihaylova, D. A., Valkova-Jarvis, Z. V., Iliev, G. L., Detection Capabilities of a Shifted Constellation-based Method against Pilot Contamination Attacks (2017)
2254 Сотирова, Д. В., ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И КУЛТУРНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (2018)
2255 Сотирова, Д. В., ЕТИКА НА ДИГИТАЛНОТО РАВЕНСТВО (2018)
2256 Mirtchev, S. T., Ganchev I., A Generalized Pollaczek-Khinchin formula for the Polya/G/1 queue (2017)
2257 Mirtchev, S. T., Stanev I., Goleva, R. I., Georgiev, G. P., Cloud communications: survey on architecture of Internet-based cloud computing networks (2017)
2258 Mirchev M., Mirtchev, S. T., Network topology analysis - graph property that matter (2017)
2259 Goleva, R. I., Stainov R., Kletnikov N., Achkoski J., Mirtchev, S. T., Ganchev I., Savov A., Performance Analysis of End-to-End Sensor-to-Cloud Personal Living Platform (2017)
2260 Мирчев, С. Т., Йорданова, Л. Т., Основи на телекомуникациите. Принципи, системи и устройства. (2014)
2261 Мирчев, С. Т., Комутация в комуникационни мрежи. (2010)
2262 Мирчев, С. Т., Балабанов, Г. Р., Късев, К. М., Теория на телетрафика (2013)
2263 Мирчев, С. Т., Цифрови комутационни съобщителни системи (2000)
2264 Мирчев, С. Т., Телетрафично проектиране (1999)
2265 Мирчев, С. Т., Ръководство за курсов проект по електронни комутационни съобщителни системи (2000)
2266 Христов Х., Мирчев, С. Т., Неделчев Н., Основи на телекомуникациите (2001)
2267 Мирчев, С. Т., АТМ комуникации (2001)
2268 Мирчев, С. Т., Телетрафично проектиране - второ издание (2002)
2269 Христов Х., Мирчев, С. Т., Телекомуникации – общ курс (2004)
2270 Мирчев, С. Т., Колева, П. Х., АТМ комуникации, второ допълнено и преработено издание (2005)
2271 Iversen V., Mirtchev, S. T., Generalised Erlang Loss Formula (1996)
2272 Mirtchev, S. T., Study of Queueing Behaviour in IP Buffers (2008)
2273 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Evaluation of Pareto/D/1/K Queue by Simulation (2008)
2274 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., New constant service time Polya/D/n traffic model with peaked input stream (2013)
2275 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Balabanov, G. R., Alexiev V., Multiserver loss queueing system Polya/G/n/0 with peaked input flow (2013)
2276 Мирчев, С. Т., Изследване на едноканална телетрафична система с чакане при неравномерен входящ поток (1997)
2277 Мирчев, С. Т., Статев С., Изследване на пълнодостъпен сноп със загуби при зависещо от състоянията средно време на обслужване (2007)
2278 Mirtchev, S. T., Statev S., Study of Queueing Systems with a Generalized Departure Process (2008)
2279 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Discrete time single server queueing model with Polya packet size distribution (2010)
2280 Mirtchev, S. T., Internet Evolution, Teletraffic and QoS: a Survey of Network Traffic (2015)
2281 Mirtchev, S. T., Palm’s Machine Model with Constant Service Time and Finite Queue Capacity (1999)
2282 Mirtchev, S. T., Palm's Machine-Repair Model with a Generalised Poisson Input Stream and Constant Service Time (2006)
2283 Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Балабанов, Г. Р., Георгиев, Г. П., Изследване на телетрафичната система Pareto/ММ/1/k чрез симулиране (2013)
2284 Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Балабанов, Г. Р., Анализ на буферирането чрез едноканална система с дискретно време Geo/Polya/1/k (2012)
2285 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Balabanov, G. R., Evaluation of the Input Flow Peakedness Influence on the Polya/D/n Queueing System (2011)
2286 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Discrete Time Single Server Queueing Model with a Multimodal Packet Size Distribution (2009)
2287 Стоянов, Ц. М., Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Оптимизиране размерите на ротора на синхронна машина с постоянни магнити (2018)
2288 Todorov, D. T., Gilev, B. N., Fault section estimation in electric power distribution system with Elman neural network (2018)
2289 Тодоров, Д. Т., Прилагане на модели на надеждност и невронни мрежи при анализ на нормални и аварийни режими в електроенергиен обект (2017)
2290 Mirtchev, S. T., IP network link capacity evaluation by Polya/G/1 queue (2016)
2291 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Atamian, D. K., IP network link capacity evaluation at the packet level by Pareto/BM/1/k queue (2016)
2292 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirchev M., Ganchev I., Stainov R., A Generalized Erlang-C Model for the Enhanced Living Environment as a Service (ELEaaS) (2016)
2293 Mirtchev, S. T., Generalized Erlang-B model in case of state-dependent arrival and departure processes (2016)
2294 Spasov, I. G., Ivanov, P. I., Kolev, N. P., SIMULATION OF A ROD EJECTION TRANSIENT IN VVER-1000 WITH COBAYA4-CTF (2018)
2295 Goleva, R. I., Stainov R., Wagenknecht-Dimitrova D., Mirtchev, S. T., Atamian, D. K., Mavromoustakis C., Mastorakis G., Dobre C., Savov A., Draganov P., Data and Traffic Models in 5G Network (2016)
2296 Stainov R., Goleva, R. I., Mirtchev, S. T., Atamian, D. K., Mirchev M., Savov A., Draganov P., AALaaS Intelligent Backhauls for P2P Communication in 5G Mobile Networks (2016)
2297 Mirtchev, S. T., Internet Erlang formula: survey on relation between demand, capacity and performance in IP network (2016)
2298 Мирчев, С. Т., Оценка на пропускателната способност на линиите в телекомуникационните мрежи (2016)
2299 Мирчев, С. Т., Оценка на качеството на обслужване в IP мрежи при отчитане на неравномерността на процесите на постъпване и освобождаване (2016)
2300 Атамян, Д. К., Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Трафично изследване на приоритетното обслужване на IP трафик (2016)