Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И., Захариев, П.
Заглавие: Моделиране на натоварващите свойства на хидрообемна трансмисия за мотокари
Ключови думи: хидростатична трансмисия, мотокар, съвместна работа на ДВГ и хидротрансмисия

Абстракт: В статията са представени аналитично два типа регулаторни характеристики на опростена хидравлична система за автоматично управление на аксиално-бутални регулируеми помпи на безстепенна хидростатична трансмисия за движение на мотокар. На основата на литературни данни и експериментални изследвания на такава трансмисия на стенд, са предложени апроксимиращи зависимости за хидро-механичните и обемните загуби в хидромашините, характеристиките на управляващото и работното налягане и са построени криви на въртящия момент на помпата, с който тя натоварва дизелов двигател в два варианта - при параметър работно налягане и при параметър работен обем. Направени са изводи и препоръки за практиката относно влиянието на вида на характеристиката на управляващото налягане и на регулаторната характеристика върху горивната икономичност и стабилизацията на режима на работа на двигателя.

Библиография

 1. Бабаев, О. М., Игнатов, Л. Н., Кисточкин, Е. С. и Соколов, Г. С., 1987, Объемные гидромеханические передачи, под общ. ред. Е. С. Кисточкина, Ленинград, Машиностроение
 2. Епишков, Н. Е. и Юсупов Р. Х., 1982, Определение нагружающих свойств силовых передач, Механизация и электрификация сельского хозяйства, том 9, стр. стр. 52÷54
 3. Петров, В. А., 1988, Гидрообъемные трансмисии самохадных машин, Москва, Машиностроение
 4. Förster, H. J., 1969, Kraftmaschine - hydraulisches Getriebe - Arbeitsmaschine, VDI Berichte, том 138, стр. стр. 49÷66
 5. Hydromatik-Mobilgetriebe für Radlader, Hydromatik-Mobil M2.1, №1, 1978, 12 S.
 6. Wilson, E. and Lemme, D., 1970, Hydrostatic Transmissions, Part 5 - Control, Hydraulics & Pneumatics, том September, стр. стр. 113÷118

Издание

Списание Машиностроене 6-7/1996, том XLV, брой 6, стр. стр. 194÷198, 1996, България, София, Машининтелект - ЕООД, ISSN 0025-455X

Издателските права се държат от Машининтелект - ЕООД

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I., Zahariev, P.
Title: Modeling of the loading properties of a hydrostatic transmission for forklift trucks
Keywords: hydrostatic transmission, forklift, co-operation of ICE and hydrotransmission

Abstract: The article presents analytically two types of regulatory characteristic of a simplified hydraulic system for automatic control of axially-piston adjustable pumps of a stepless hydrostatic transmission for forklift movement. On the basis of literature data and experimental studies of a such transmission with testbench, are presented approximate dependencies for hydromechanical and volumetric losses in hydromachines, control and operating pressure characteristics, and torque curves of the pump with which it charges a diesel engine in two variants - with the working pressure parameter and the working volume parameter. Conclusions and recommendations have been made on the practice of influencing the type of the control pressure characteristic and the regulatory characteristic on the fuel economy and the stabilization of the engine operating mode.

References

 1. Бабаев, О. М., Игнатов, Л. Н., Кисточкин, Е. С. и Соколов, Г. С., 1987, Объемные гидромеханические передачи, под общ. ред. Е. С. Кисточкина, Ленинград, Машиностроение
 2. Епишков, Н. Е. и Юсупов Р. Х., 1982, Определение нагружающих свойств силовых передач, Механизация и электрификация сельского хозяйства, том 9, стр. стр. 52÷54
 3. Петров, В. А., 1988, Гидрообъемные трансмисии самохадных машин, Москва, Машиностроение
 4. Förster, H. J., 1969, Kraftmaschine - hydraulisches Getriebe - Arbeitsmaschine, VDI Berichte, том 138, стр. стр. 49÷66
 5. Hydromatik-Mobilgetriebe für Radlader, Hydromatik-Mobil M2.1, №1, 1978, 12 S.
 6. Wilson, E. and Lemme, D., 1970, Hydrostatic Transmissions, Part 5 - Control, Hydraulics & Pneumatics, том September, стр. стр. 113÷118

Issue

Magazinе Machinebuilding, number № 6-7/1996, vol. XLV, issue 6, pp. 194÷198, 1996, Bulgaria, Sofia, Machinintelect, ISSN 0025-455X

Copyright Машининтелект - ЕООД

Full text of the publication

Вид: статия в списание