Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов, Й., Диканаров, А.
Заглавие: Сравнителен анализ на резултатите от якостните изчисления и изпитвания на вагон серия Lagrs
Ключови думи: вагон, якостен анализ, метод на крайните елементи

Библиография

  Издание

  trans&MOTAUTO’08, том 2, стр. стр. 45-48, 2008, България, Созопол, Научно-технически съюз по машиностроене, ISSN 1313-5031
  Autors: Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Kostadinov, J., Dikanarov, A.
  Title: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULT OF THE STATIC STRENGTH CALCULATIONS AND STRENGTH TESTS OF A WAGON SERIES Lagrs
  Keywords: WAGON, STRENGTH, CALCULATIONS

  References

   Issue

   trans&MOTAUTO’08, vol. 2, pp. 45-48, 2008, Bulgaria, Sozopol, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISSN 1313-5031

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание