Оригинал (Original)
Автори: Славчев, С. С.
Заглавие: Анализ на собствените честоти на коша на специализиран вагон за превоз на контейнери и полуремаркета серия Sdggmrss
Ключови думи: вагон , собствени честоти , метод на крайните елементи

Абстракт: Докладът съдържа резултати от проведените теоретични изчисления на собствените честоти на коша на вагон за превоз на контейнери и полуремаркета серия Sdggmrss за осево натоварване 22,5 t/ос. Разработени са пространствени изчислителни модели, описващи много точно геомет рията на вагона с помощта на програмния продукт SolidWorks. Собствените честоти на коша на вагона са определени с помощта на метода на крайните елементи, като е използван модулът “frequency” на програмния продукт. За да бъде допусната новопроектираната вагонна конструкция до провеждане на реални пътни изпитвания, собствените честоти на коша на вагона трябва да се отличават от тези на целия вагон.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс-2015, стр. стр. 180-183, 2015, България, Созопол, Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-955X
  Autors: Slavchev, S. S.
  Title: An alysis of Own Frequencies of Wagon Body of Specialized Wagon for Carriage of Containers an d Trailers Series Sdggmrss
  Keywords: WAGON, FREQUENCIES, FEM

  Abstract: This paper contains results from the conducted theoretical calculations of eigenfrequencies of the wagon body for transporting containers and trailers, series Sdggmrss, for axle load 22,5 t/axle. Using the software SolidWorks, three-dimensional computational models were developed describing precisely the geometry of the wagon. Eigenfrequencies of the wagon body are determined using the finite element method, with the module "frequency" of the software. In order the newly wagon design to be admitted to conducting real tests, the eigenfrequencies of the wagon body must differ from those of the entire vehicle,so that resonance phenomena not occurs.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2015, pp. 180-183, 2015, Bulgaria, Sozopol, Technical University Academic Publishing House, ISSN 1313-955X

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание