Оригинал (Original)
Автори: С. П., Славчев, С. С., Стоилов, В. М.
Заглавие: Изследване на якостта на вагон серия Falns 274 с цел въвеждане в експлоатация без изпитване
Ключови думи: вагон , якостен анализ , метод на крайните елементи

Абстракт: Използвана е Методиката за прилагане на сравнителния подход за доказване на якостта на вагонни кошове. За целта е направен сравнителен анализ на резултатите за напреженията, преместванията и деформациите, получени по теоретичен и експериментален път за вагон серия Falns 176, чиято конструкция е послужила за прототип на новопроектирания вагон Falns 274. Доказано е много добро съвпадение на данните за прототипа Falns 176. С изчислителен модел, подобен на този на прототипа е направено изследване на модифицирания вагон Falns 274. Направен е сравнителен анализ на резултатите от теоретичните изследвания на двете конструкции, като е препоръчано вагонът Falns 274 да бъде въведен в експлоатация без провеждане на реални изпитвания.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс-2015, стр. стр. 167-170, 2015, България, Созопол, Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-955X
  Autors: Purgic, S. P., Slavchev, S. S., Stoilov, V. M.
  Title: Strength Analysis of a Wagon Series Falns 274 with Purpose to Commissioning without Testing
  Keywords: WAGON, STRENGTH CALCULATIONS, FEM

  Abstract: The methodology for the application of the comparative approach to demonstrate the strength of the wagon body is used. For this purpose, a comparative analysis of results for stress, displacements and deformations obtained theoretically and experimentally for wagon series Falns 176, whose structure has served as a prototype of the newly wagon Falns 274, was made. It has been shown, that very good match data for the prototype Falns 176 is present. With computing model similar to that of the prototype, the study was also conducted on the modified wagon Falns 274. A comparative analysis of the results of the theoretical studies of two structures was made, and it is recommended wagon Falns 274 to be put into operation without testing.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2015, pp. 167-170, 2015, Bulgaria, Sozopol, Technical University Academic Publishing House, ISSN 1313-955X

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание