Оригинал (Original)
Автори: Димитров, П. И., Николов, Н. Д.
Заглавие: Проверка на достоверността на математичен модел с пет съсредоточени маси за изследване на гозоразпределителни механизми чрез тримерна компютърна симулация
Ключови думи: газоразпределителен механизъм, динамичен модел

Абстракт: In this paper two methods for modeling of OHV-type cam-valve train are compared. The first model is lumped parameter model with five masses and the second – 3D model, explored with Visual Nastran CAD system. Simulations of the dynamic behavior of real valve train are made for diesel engine D-3900. The advantages and the weak sides of these two methods are also described.

Библиография

 1. Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., 2001,МOTAUTO’01: Многомасово числено динамично моделиране на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене с долно разположение на разпределителния вал, Варна, България, стр. стр. 4-8
 2. БЕЛЧЕВ С. Г., 2000, Система за числено динамично моделиране на газоразпределителни механизми за двигатели с вътрешно горене, PhD, <ТУ-Варна>
 3. Димитров, П. И., Николов, Н. Д., 2002,МOTAUTO’02: Изследване с CAD пакет на влиянието на някои фактори върху кинематиката и динамиката на газоразпределителния механизъм на двигател D-3900, Русе, България, стр. стр. 76-80
 4. КОРЧЕМНЫЙ Л.В., 1981, Механизм газораспределения автомобильного двигателя, Москва, Машиностроение
 5. JEON H. S., PARK K. J., PARK Y. S., 1990, An optimal cam profile design considering of a cam-valve system, Experimental Mechanics, том 1, стр. стр. 357-363
 6. SEIDLITZ S., Valve Train Dynamics - A Computer Study. 890620, SAE, 1989

Издание

MOTAUTO'02, том 1, стр. стр. 81-84, 2002, България, Русе
Autors: Dimitrov, P. I., Nikolov, N. D.
Title: Verification of valve train mathematical model with five concentrated masses by 3D computer simulation
Keywords: valve train, dynamic model

Abstract: In this paper two methods for modeling of OHV-type cam-valve train are compared. The first model is lumped parameter model with five masses and the second – 3D model, explored with Visual Nastran CAD system. Simulations of the dynamic behavior of real valve train are made for diesel engine D-3900. The advantages and the weak sides of these two methods are also described.

References

 1. Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., 2001,МOTAUTO’01: Многомасово числено динамично моделиране на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене с долно разположение на разпределителния вал, Варна, България, стр. стр. 4-8
 2. БЕЛЧЕВ С. Г., 2000, Система за числено динамично моделиране на газоразпределителни механизми за двигатели с вътрешно горене, PhD, <ТУ-Варна>
 3. Димитров, П. И., Николов, Н. Д., 2002,МOTAUTO’02: Изследване с CAD пакет на влиянието на някои фактори върху кинематиката и динамиката на газоразпределителния механизъм на двигател D-3900, Русе, България, стр. стр. 76-80
 4. КОРЧЕМНЫЙ Л.В., 1981, Механизм газораспределения автомобильного двигателя, Москва, Машиностроение
 5. JEON H. S., PARK K. J., PARK Y. S., 1990, An optimal cam profile design considering of a cam-valve system, Experimental Mechanics, том 1, стр. стр. 357-363
 6. SEIDLITZ S., Valve Train Dynamics - A Computer Study. 890620, SAE, 1989

Issue

MOTAUTO'02, vol. 1, pp. 81-84, 2002, Bulgaria, Ruse

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.