Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов, Й., Диканаров, А.
Заглавие: Сравнителен анализ на резултатите от якостните изчисления и изпитвания на вагон серия Smnps
Ключови думи: вагон, якостен анализ, метод на крайните елементи

Абстракт: В доклада е направен сравнителен анализ на резултатите от статичния якостен анализ на рамата на специализиран вагон серия Smnps и проведените изпитвания. Изчисленията са направени по Метода на крайните елементи в катедра “Железопътна техника” при Технически университет – София. Изпитванията са проведени в Националния изследователски институт по транспорта. Теоретичните и експериментални изследвания са направени в съответствие с Евростандарт DIN EN 12663, TSI и фиш 577 на Международния железопътен съюз (UIC).

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс-2009, стр. стр. 179-182, 2009, България, Созопол, Издателство на ТУ-София
  Autors: Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Kostadinov, J,., Dikanarov, A.
  Title: Comparative Analysis of the Results of the Static Strength Calculations and Strength Test of a Wagon, Series Smnps
  Keywords: WAGON, STRENGTH CALCULATIONS, FEM

  Abstract:

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2009, pp. 179-182, 2009, Bulgaria, Sozopol, Technical University Academic Publishing House

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание