Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д.
Заглавие: Методики за експериментално определяне на демпфирането в газоразпределителни механизми
Ключови думи: газоразпределителен механизъм, демпфиране

Абстракт: In this paper tree different methods for determination of damping in a valve trains are presented. The main necessary theoretical dependencies are explained. The practical decisions, used for experimental determination of the examined quantities are illustrated.

Библиография

  1. Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., 2001,МOTAUTO’01: Многомасово числено динамично моделиране на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене с долно разположение на разпределителния вал, Варна, България, стр. стр. 4-8
  2. Димитров, П. И., Николов, Н. Д., 2002,MOTAUTO'02: Проверка на достоверността на математичен модел с пет съсредоточени маси за изследване на гозоразпределителни механизми чрез тримерна компютърна симулация, Русе, България, стр. стр. 81-84
  3. ЧАНКОВ, Д., ПОЛИХРОНОВ, Г., 1999, Измерване в машиностроенето. Ръководство за лабораторни упражнения., София, ТУ-София
  4. NORTON, R.L., 2001, Cam design and manufacturing handbook, New York, Industrial press

Издание

MOTAUTO'03, том 1, стр. стр. 29-32, 2003, България, София
Autors: Nikolov, N. D.
Title: Methods of experimental determination of the valve trains damping
Keywords: valve train, damping

Abstract: In this paper tree different methods for determination of damping in a valve trains are presented. The main necessary theoretical dependencies are explained. The practical decisions, used for experimental determination of the examined quantities are illustrated.

References

  1. Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., 2001,МOTAUTO’01: Многомасово числено динамично моделиране на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене с долно разположение на разпределителния вал, Варна, България, стр. стр. 4-8
  2. Димитров, П. И., Николов, Н. Д., 2002,MOTAUTO'02: Проверка на достоверността на математичен модел с пет съсредоточени маси за изследване на гозоразпределителни механизми чрез тримерна компютърна симулация, Русе, България, стр. стр. 81-84
  3. ЧАНКОВ, Д., ПОЛИХРОНОВ, Г., 1999, Измерване в машиностроенето. Ръководство за лабораторни упражнения., София, ТУ-София
  4. NORTON, R.L., 2001, Cam design and manufacturing handbook, New York, Industrial press

Issue

MOTAUTO'03, vol. 1, pp. 29-32, 2003, Bulgaria, Sofia

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.