Оригинал (Original)
Автори: Георгиева, К., Славчев, С. С., Стоилов, В. М.
Заглавие: Якостен анализ на елементи от конструкцията на платформен вагон Rns
Ключови думи: вагон, якостен анализ, метод на крайните елементи

Библиография

  Издание

  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА МЛАДЕЖКИ ФОРУМ’08, 2008, България, София
  Autors: Georgieva, K., Slavchev, S. S., Stoilov, V. M.
  Title: STATIC STRENGTH ANALYSIS OF THE BODY ELEMENTS OF A WAGON, SERIES Rns
  Keywords: WAGON, STRENGTH CALCULATIONS, FEM

  References

   Issue

   Scientific-Technical Union on Transport Youth Forum'08, 2008, Bulgaria, Sofia

   Вид: публикация в национален форум