Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И., Гигов, Б. И.
Заглавие: Система за експериментално изследване на статичните характеристики на пневматични гуми
Ключови думи: LabView, гумa, хистерезис, коефициент на сцепление, измерванe

Абстракт: Представен е вариант на мобилна система за изследване на статичните характеристики на гумите. Измервателната система е изградена от многофункционално устройство DAQPad-6015 с USB интерфейс, тензодатчик (FE-366-TA) и индуктивен преобразувател (FE-346-CA) с усилватели на фирмата FYDE. Информацията от сензорите се показва и записва от програма, разработена с помощта на LabView. Тази система дава възможност да се изследват и определят загубите от хистерезис при вертикалната деформация в гумата и да се определя статичния коефициентът на сцепление на гумата с пътя в надлъжно и странично направление, когато колелото не се върти.

Библиография

 1. Димитров, Й. Н. и Гигов, Б. И., 2000, Автомобилна техника - ръководство за лабораторни упражнения, В. Търново, Faber
 2. Вълчев, К. Е., 1979, Изпитване на автомобила, трактора и кара, София, Техника
 3. "LabView. Data Acquisition. Basics Manual", National Instruments, 2000
 4. "LabView. Measurements Manual", National Instruments, 2003
 5. "LabView. Analysis Concepts", National Instruments, 2004
 6. "MF-Tyre § MF-Swift 6.0, User Manual" 2005, http://www.delf-tyre
 7. Zegelaar, P. W. A. and Pacejka, H. B., The In-Plane Dynamics of tyres on Uneven Roads, Vehicle System Dynamics, vol. 25, 1996
 8. "2300 System", Vishay Micro-Measurment, 2005
 9. "User Manual SC-8", Kraus Messtechnik GmbH, 2006, www.kmt-gmbh.com
 10. "Mikro Analog 2 Signal Conditioning Modules", Fylde Electronic Laboratories Ltd, 2007, www.fylde.com
 11. "Model 656 Comuter-control Strain Gage Amplifier", Encore Electronics Inc, 2007, www.encore-elec.com/amps_straingaugebridge.html

Издание

Сборник доклади "Транспортна техника" на XIV Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'07", Русе, 08-10 ноември, том II, стр. стр. 85÷88, 2007, България, София, НТС по машиностроен, ISBN 978-954-9322-22-4

Издателските права се държат от НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Пълен текст на публикацията

Autors: Nedelchev, K. I., Gigov, B. I.
Title: System for experimental investigation of the statically characteristics of the tire
Keywords: LabView, tire, histeresis, friction coefficient, messurement

Abstract: A variant of the mobile system for investigation of statically characteristics of the tires is presented in the work. The measurement system is built of multifunctional device DAQPad-6015 with USB interface, strain gage (FE-366-TA) and inductive (FE-346-CA) amplifier of the FYDE company. The information from the sensors was shown and recorder by the program developed using LabView. That system gives the possibility to investigate and to define the hysteresis losses at vertical deformation in the tires and to define the static friction coefficient of tires of the vehicle.

References

 1. Димитров, Й. Н. и Гигов, Б. И., 2000, Автомобилна техника - ръководство за лабораторни упражнения, В. Търново, Faber
 2. Вълчев, К. Е., 1979, Изпитване на автомобила, трактора и кара, София, Техника
 3. "LabView. Data Acquisition. Basics Manual", National Instruments, 2000
 4. "LabView. Measurements Manual", National Instruments, 2003
 5. "LabView. Analysis Concepts", National Instruments, 2004
 6. "MF-Tyre § MF-Swift 6.0, User Manual" 2005, http://www.delf-tyre
 7. Zegelaar, P. W. A. and Pacejka, H. B., The In-Plane Dynamics of tyres on Uneven Roads, Vehicle System Dynamics, vol. 25, 1996
 8. "2300 System", Vishay Micro-Measurment, 2005
 9. "User Manual SC-8", Kraus Messtechnik GmbH, 2006, www.kmt-gmbh.com
 10. "Mikro Analog 2 Signal Conditioning Modules", Fylde Electronic Laboratories Ltd, 2007, www.fylde.com
 11. "Model 656 Comuter-control Strain Gage Amplifier", Encore Electronics Inc, 2007, www.encore-elec.com/amps_straingaugebridge.html

Issue

Proceedings "Transport technics" on XIV International scientific-technical conference "trans & MOTAUTO'07", Rousse 08-10 November, vol. II, pp. 85÷88, 2007, Bulgaria, Sofia, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISBN 978-954-9322-22-4

Copyright НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.