Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Петров, И. П.
Заглавие: Определяне броя и типа на новите влакове, необходими на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД
Ключови думи: подвижен състав, енергия, ремонт

Абстракт: Определен е броя и типа на новите влакове, необходими на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, като са отчетени разходите за енергия; разходите за обслужване на влаковия състав; разходите за ремонт; разходите за инфраструктурни такси; броят на дните за движение на влаковете. При определяне на броя и типа на новия подвижен състав е взето под внимание прогнозното изменение на скоростите, след модернизация на железопътната мрежа от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Проучен е опита на значителен брой железопътни администрации, основно в Европа, а така също и достиженията на водещите фирми за производство на тягов подвижен релсов състав.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс-2017, стр. стр. 93-96, 2017, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X
  Autors: Krastev, O. M., Velkov, K. H., Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Petrov, I. P.
  Title: Defining the number and the type of the "BDZ Passenge r Services" Ltd. new trains
  Keywords: rolling stock, energy, repair

  Abstract: The number and type of new trains needed by „BDZ-Passenger Services“ Ltd. were determined, taking into account the energy costs; the cost of servicing the train stock; repair costs; the cost of infrastructure charges; the number of days for the movement of trains. When determining the number and type of new rolling stock, the forecasting of the speed changes after the modernization of the National Railway Infrastructure Company (NRIC)rail network has been taken into account. The experience of a considerable number of railway administrations, mainly in Europe, has been explored, as well as the achievements of the leading traction rolling stock companies.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2017, pp. 93-96, 2017, Bulgaria, Sozopol, Technical University Academic Publishing House, ISSN 1313-955X

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание