Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И., Русанов, Р. В.
Заглавие: Възможности за използване на диференциални обемни хидромеханични предавки в трансмисиите на транспортни и теглителни машини
Ключови думи: диференциални хидромеханични предавки, хидростатични трансмисии, кинематичен обхват

Абстракт: В статията са анализирани някои кинематични възможности на двупоточни диференциални едноконтурни обемни хидромеханични предавки с външно разделяне на мощностния поток. Направено е предварително проучване за реализиране на такива предавки в серийно производство и в опитни образци.

Библиография

  1. Петров, В. А., 1988, Гидрообъемные трансмиссии самоходных машин, Москва, Машиностроение
  2. Jarchow, F. und Berger G. , Koppelgetriebe mit stufenlosem hydrostatischen Getriebe und Nachschaltstufen für Kraftfahrzeuge, VDI Berichte № 2, Bochum, 1986.

Издание

Сборник доклади "Техника § технологии" на XII Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'05+", Велико Търново, 23-25 ноември, том II, стр. стр. 74÷77, 2005, България, София, НТС по машиностроене, ISBN 954-92-9322-10-6

Издателските права се държат от НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I., Rusanov, R. V.
Title: Potentialities of using the differential hydromechanical gears in the transmissions of transport and tractive machines
Keywords: differential hydromechanical gears, hydrostatic transmissions, kinematic range

Abstract: The article analyzes some kinematic capabilities of two-stream differential single-loop volumetric hydro-mechanical transmissions with external separation of the power flow. A preliminary study has been carried out for the realization of such gears in serial production and experimental models.

References

  1. Петров, В. А., 1988, Гидрообъемные трансмиссии самоходных машин, Москва, Машиностроение
  2. Jarchow, F. und Berger G. , Koppelgetriebe mit stufenlosem hydrostatischen Getriebe und Nachschaltstufen für Kraftfahrzeuge, VDI Berichte № 2, Bochum, 1986.

Issue

Proceedings "Technics and technologies" on XII International scientific-technical conference "trans & MOTAUTO'05+", Veliko Tarnovo, 23-25 November, vol. II, pp. 74÷77, 2005, Bulgaria, Sofia, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISBN 954-92-9322-10-6

Copyright НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.