Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Славчев, С. С.
Заглавие: Технологичен проект на терминал за готова продукция към цех колооси на “ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД-99” АД
Ключови думи: производството, възстановяване, колооси

Библиография

  Издание

  trans&MOTAUTO’08, том 2, стр. стр. 129-132, 2008, България, Созопол, Научно-технически съюз по машиностроене, ISSN 1313-5031
  Autors: Stoilov, V. M., Damyanov, B. A., Krastev, O. M., Velkov, K. H., Slavchev, S. S.
  Title: TECHNOLOGICAL PROJECT OF TERMINAL FOR FINISHED PRODUCE OF “VAGONOREMONTEN ZAVOD – 99” AXEL WORKSHOP
  Keywords: production, repair, axles

  References

   Issue

   trans&MOTAUTO’08, vol. 2, pp. 129-132, 2008, Bulgaria, Sozopol, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISSN 1313-5031

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание