Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А., Майстер, А., Славчев, С. С.
Заглавие: Модернизация на стенд за статични изпитвания на талиги
Ключови думи: якостно-деформационен анализ, талига

Абстракт: Докладът съдържа резултатите от проведената модернизация на Стенд за статични изпитвания на талиги, намиращ се на територията на катедра Железопътна техника при Технически университет-София. Представени са резултатите от статичните якостни изчисления на рамата на талига БТ-6, които ще послужат за сравнителен анализ на напреженията, получени по теоретичен и експериментален път. Теоретичните изследвания са направени по метода на крайните елементи. Разработени са сложни пространствени изчислителни модели, описващи много точно геометрията на рамата. В процеса на създаването им е изследвана сходимостта на решението. Това позволи да се получат подходящи модели по отношение на: геометричното представяне на обекта, въвеждането на действащите натоварвания и реакции и получаване на достатъчно точни резултати за разпределение на деформациите, преместванията и напреженията.

Библиография

  Издание

  trans & MOTAUTO’07, том 2, стр. стр. 39-42, 2007, България, Русе, Научно-технически съюз по машиностроене, ISBN 978-954-9322-22-4
  Autors: Stoilov, V. M., Damyanov, B. A., Mayster, A., Slavchev, S. S.
  Title: MODERNIZATION OF BENCH FOR STATIC TEST OF BOGIES
  Keywords: STRENGTH, CALCULATIONS, BOGIE

  Abstract:

  References

   Issue

   trans & MOTAUTO’07, vol. 2, pp. 39-42, 2007, Bulgaria, Rousse, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISBN 978-954-9322-22-4

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание