Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д., Махамид М.
Заглавие: Експериментални изследвания за дълготрайност на разпределителните валове на двигатели с вътрешно горене с гърбици, обработени по различни методи
Ключови думи: разпределителен вал, гърбица, дълготрайност

Абстракт: In this paper a method and a device for making wear resistance tests of internal combustion engines valve trains are described. The test results for diesel engine D3900 are presented. In this test is used a camshaft which cams are processed by thee different methods.

Библиография

 1. Балюк Б.К., Божко А.Е., 1979, Надеждность механизмов газораспределения быстроходных дизелей, Москва, Машиностроение
 2. Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., 2004,: Ремонт на бутални и газотурбинни двигатели, София, България, стр. стр.
 3. Шадричев В.А., 1981, Основи на технологията на автомобилостроенето и ремонта на автомобилите, София, Техника
 4. Бояджиев К.Г. и колектив, 1990, Автотракторни двигатели, София, Техника
 5. Иващенко, Н.И., 1997, Технология ремонта автомобилей, Киев, Высшая школа
 6. . Бучков Д.Т., Тошков В.И., 1981, Йонно азотиране, София, Техника
 7. http://www.castolin.com

Издание

МАШИНОСТРОЕНЕ & електротехника, брой 7, стр. стр. 12-15, 2006, България, София, ISSN 0025-455X
Autors: Nikolov, N. D., Mahamid M.
Title: Experimental studies on the internal combustion engines camshafts’ life with cams, processed by different methods
Keywords: camshaft, cam, reliability

Abstract: In this paper a method and a device for making wear resistance tests of internal combustion engines valve trains are described. The test results for diesel engine D3900 are presented. In this test is used a camshaft which cams are processed by thee different methods.

References

 1. Балюк Б.К., Божко А.Е., 1979, Надеждность механизмов газораспределения быстроходных дизелей, Москва, Машиностроение
 2. Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., 2004,: Ремонт на бутални и газотурбинни двигатели, София, България, стр. стр.
 3. Шадричев В.А., 1981, Основи на технологията на автомобилостроенето и ремонта на автомобилите, София, Техника
 4. Бояджиев К.Г. и колектив, 1990, Автотракторни двигатели, София, Техника
 5. Иващенко, Н.И., 1997, Технология ремонта автомобилей, Киев, Высшая школа
 6. . Бучков Д.Т., Тошков В.И., 1981, Йонно азотиране, София, Техника
 7. http://www.castolin.com

Issue

MACHINEBUILDING & electrical engineering, issue 7, pp. 12-15, 2006, Bulgaria, Sofia, ISSN 0025-455X

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание