Оригинал (Original)
Автори: Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С.
Заглавие: Магнитомеханичен резонанс в тороидални магнитопроводи
Ключови думи: магнитомеханичен резонанс, магнитострикция, тороидален магни

Абстракт: В статията се разглежда магнитомеханичен резонанс в тороидални магнитопроводи от магнитно меки материали с висока магнитострикция. Той се наблюдава при повишени честоти, при съвпадане на честотата на възбудителното магнитно поле с тази на механичния резонанс на тороида. Явлението е съпроводено със съществено увеличение на загубите в магнитопровода и е нежелан ефект при експлоатацията му. В работата е изследвано влиянието на съотношението на външния към вътрешния диаметър на тороидални лентови магнитопроводи върху магнитомеханичната резонансна честота. Дадени са резултати от изчисления на тази честотота за конкретни геометрични съотношения и различни марки магнитно меки материали. Показано е, че влиянието на съотношенията е значимо. Препоръчано е, при окончателния избор на тороидални магнитопроводи да се изчислява и честотата, при която настъпва магнитомеханичен резонас с цел да не бъде допусната появата на явлението.

Библиография

  1. Slavkova, M., Milanov, K., Mintchev M., 2018, Magnetomechanical Resonance in Toroidal Cores, Proceedings of Technical University of Sofia, том 68(1), стр. стр. 241-248

Издание

Годишник на Технически университет - София, том 68, брой 1, стр. стр. 241-248, 2018, България, София, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от Publishing House of Technical University of Sofia

Пълен текст на публикацията

Autors: Slavkova, M. D., Milanov, K. G., Mintchev, M. S.
Title: Magnetomechanical Resonance in Toroidal Cores
Keywords: magnetomechanical resonance, magnetostriction, toroidal magnetic core

Abstract: The article examines magnetomechanical resonance in toroidal magnetic cores made of soft magnetic materials with high magnetostriction. It is observed at higher frequencies, when the frequency of the excitation magnetic field coincides with that of the mechanical resonance of the toroid. The phenomenon is accompanied by a substantial increase in core losses and is an undesirable effect at its operation. The influence of the ratio of the outer to the inner diameter of toroidal strip wound cores on the magnetomechanical resonance frequency, has been studied. Results of calcula-tions of this frequency are given for specific geometric ratios and various soft mag-netic materials. It has been shown that the influence of the ratios is significant. It is recommended for the final selection of toroidal magnetic cores, to be calculated the frequency at which magnetomechanical resonance occurs so as to prevent the occur-rence of the phenomenon.

References

  1. Slavkova, M., Milanov, K., Mintchev M., 2018, Magnetomechanical Resonance in Toroidal Cores, Proceedings of Technical University of Sofia, том 68(1), стр. стр. 241-248

Issue

Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 68, issue 1, pp. 241-248, 2018, Bulgaria, Sofia, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Copyright Publishing House of Technical University of Sofia

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание