Оригинал (Original)
Автори: Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Минчев, М. С.
Заглавие: Изследване на токов трансформатор за еднополярни токови импулси
Ключови думи: еднополярни токови импулси, токови трансформатори, товар на

Абстракт: В статията се предлага решение за нов начин на натоварване на токови трансформатори, което позволява приложението им и за измерване на еднополярни токови импулси. Предлага се схемно решение, при което товарът на токовия трансформатор за работната част от периода и за паузата има различна стойност. По този начин при широк диапазон на изменение на модулацията на импулсите са избегнати насищането на магнитопровода на токовия трансформатора и появата на систематични грешки

Библиография

 1. Бонев, С.Г., Писарев, А.Н., Измерителни трансформатори, Техника, София, 1980
 2. Сирота, И.М., Переходные режимы работы трансформаторов тока, АН УССР, Киев, 1961
 3. Афанасьев, В., Н. Адоньев и др., Трансформаторы тока, Энергия, Ленинград, 1980
 4. Ценева Р., С. Бонев, А. Писарев, И. Миленов, Токов трансформатор за измерване на токове на къси съединения, "Електротехника и електроника", бр. 3-4, с. 3-5, 1993
 5. М. Славкова, Ъглова грешка на токови трансформатори при еднополупериодно изправен първичен ток, “Електроника и електротехника”, 3-4, 2006
 6. VAC, Current transformers for electronic watthour meters, VACUUMSCHMELZE 2006
 7. IEC 687/92; IEC 1036/90; IEC 145/63; BDS 17371-95
 8. М. Браун, Токозахранващи устройства, ДИ Техника, София, 1997
 9. LEM http://www.lem.com/hq/en/content/view/262/201/
 10. Минчев, М., Й. Шопов, Е. Рац, Преобразувателна техника, Авангард Прима, София 2006, ISBN-10: 954-323-233
 11. Фархи, С., С. Папазов, Теоретична електротехника част I, Техника, София, 1992

Издание

Сборник доклади на IV научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, Созопол, България, том 2, стр. стр. 347-351, 2012, България, Созопол

Пълен текст на публикацията

Autors: Slavkova, M. D., Milanov, K. G., Mintchev, M. S.
Title: Investigation of Current Transformer for Unipolar Current Pulses
Keywords: : loading of current transformer, current transformer, unipolar current pulses

Abstract: The article offers a solution for a new way of loading of current transformers that also allows their application for measurement of unipolar current pulses. Circuit diagram where the load of the current transformer is different for the operation period and pause interval is proposed. Thereby, in a wide range of variation of pulse modulation, the saturation of magnetic core and the appearance of systematic errors of current transformer are avoided.

References

 1. Бонев, С.Г., Писарев, А.Н., Измерителни трансформатори, Техника, София, 1980
 2. Сирота, И.М., Переходные режимы работы трансформаторов тока, АН УССР, Киев, 1961
 3. Афанасьев, В., Н. Адоньев и др., Трансформаторы тока, Энергия, Ленинград, 1980
 4. Ценева Р., С. Бонев, А. Писарев, И. Миленов, Токов трансформатор за измерване на токове на къси съединения, "Електротехника и електроника", бр. 3-4, с. 3-5, 1993
 5. М. Славкова, Ъглова грешка на токови трансформатори при еднополупериодно изправен първичен ток, “Електроника и електротехника”, 3-4, 2006
 6. VAC, Current transformers for electronic watthour meters, VACUUMSCHMELZE 2006
 7. IEC 687/92; IEC 1036/90; IEC 145/63; BDS 17371-95
 8. М. Браун, Токозахранващи устройства, ДИ Техника, София, 1997
 9. LEM http://www.lem.com/hq/en/content/view/262/201/
 10. Минчев, М., Й. Шопов, Е. Рац, Преобразувателна техника, Авангард Прима, София 2006, ISBN-10: 954-323-233
 11. Фархи, С., С. Папазов, Теоретична електротехника част I, Техника, София, 1992

Issue

Proceedings of IV-th Scientific Conference FEE 2012, 28.09-01.10.2012, Sozopol, Bulgaria, vol. 2, pp. 347-351, 2012, Bulgaria, Sozopol

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум