11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2951 Стефанова-Стоянова, В. В., Красимир Стоянов., Алексиева-Петрова, А. П., Приложение на невронни мрежи в управлението на „умни“ (инфра)структури (2019)
2952 Kaldashev, T. P., Developing lathes postprocessor generating cycles of processing grooves (2019)
2953 Kaldashev, T. P., Development of a Parametric Program for Processing a Hyperbolic Surface on a Lathe Machine (2019)
2954 Kaldashev, T. P., Method for Measuring Error Establishment in 5-Axis Milling Machines with a Touch Probe (2019)
2955 Kaldashev, T. P., Hadjiiski, P. I., Study of Error Establishment in Milling Machines with 5 Axes (2019)
2956 Naydenova I., Sandov O., Wesenauer F., Nones F., Laminger T., Winter F., Experimental investigation of pollutant's emissions during solid bio fuels combustion under FBC condition (2019)
2957 Manolova, A. H., Neshov, N. N., Yotova, M. A., A review of methods for human motion prediction in video sequences with application to 3D telepresence and holoportation systems (2019)
2958 Tzanova, S. S., Radonov, R. I., Evaluation of Multimedia Learning Materials in Microelectronics (2019)
2959 Spasova, M. L., Brusev, T. S., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Low Power Ramp Generator with MOSFET and CNTFET Transistors (2019)
2960 Stoyanov, T. M., Spasov, R. L., Analysis of two-phase permanent magnet synchronous machines used for hbrid vhicles (2018)
2961 Stoyanov, T. M., Spasov, R. L., Rizov, P. M., Analysis of fractional-slot permanent magnet Synchronous machines used for hybrid vehicles (2019)
2962 Павлов, Н. Л., Възможности за намаляване на надлъжния наклон на товарните автомобили при спиране (2019)
2963 Ружеков, Г. Т., Раков, Б. Й., Многомерно ПИД управление на лабораторен модел „Многосвързан обект“ (2019)
2964 К. Кьосев., Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., Децентрализирано ПИД управление на многомерен аналогов модел на обект (2019)
2965 Rakov, B. Y., Ruzhekov, G. T., PID control of analog three dimensional plant (2019)
2966 Манолова, Р. Г., АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА СЕЛЕКТОРЕН МЕХАНИЗЪМ ОТ ИЗПЛИТАЩИ СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ (2019)
2967 Жилевски, М. М., Проблеми при модернизацията на клас пробивно- разстъргващи машини с ЦПУ (2019)
2968 Жилевски, М. М., Разработка на пулт за управление за клас пробивно- разстъргващи машини с ЦПУ (2019)
2969 Жилевски, М. М., Съгласуване на задвижванията при пробивни машини с цифрово- програмно управление (2019)
2970 Жилевски, М. М., Михов, М. Р., Study of spindle drives for boring machines (2019)
2971 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Numerical Investigation of the Effect of Road Random Excitations on a Transport Unit (2013)
2972 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Modeling Drive Comfort of a Car With Full Arm Suspension Taking Account Masses Over Suspended (2010)
2973 Сотирова, Д. В., Мeтафори за интернет: две представи за дигиталното поведение и е-комуникациите (2019)
2974 Сотирова, Д. В., Идентичност, принадлежност, другост в трансформациите на отношенията служител - работодател (2019)
2975 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Comparative Analysis on Mathematical Models Describing Vibrations of Road Vehicles With Different Types Suspensions (2011)
2976 Chakarova V., Georgieva, M. G., Dobreva Ek., Petrova M., Study on the degreasing and etching operations in the pre-treatment of ABS dielectric aimed at obtaining quality chemically deposited nickel-phosphorus coatings (2019)
2977 Petleshkov, A. S., Tzvetkova, S. G., Lozanov, Y. Y., Thermographic study of the heating of a pulse-controlled magnetic-technological device (2019)
2978 Lozanov, Y. Y., Tzvetkova, S. G., Petleshkov, A. S., Faults in photovoltaic modules and possibilities for their detection by thermographic studies (2019)
2979 Lozanov, Y. Y., Tzvetkova, S. G., A methodology for processing of thermographic images for diagnostics of electrical equipment (2019)
2980 Николов, Д. А., Лазарова-Мицева, М. К., Методи и алгоритми за оптимизация при планиране на ресурси и управление на бизнес процеси в предприятия (2019)
2981 Райнова, Р. Н., Лазарова-Мицева, М. К., Алексиева-Петрова, А. П., Мултиагентна мултимодална архитектура за разпознаване на емоции (2019)
2982 Nikolova, B. M., Gieva, E. E., Nikolov, G. T., Ruskova, I. N., Mladenov, M. G., Sintering Temperature Influence over Sheet Resistance of Inkjet Printed Layers (2019)
2983 Lozanov, Y. Y., Tzvetkova, S. G., Petleshkov, A. S., Influence of the measurement parameters in thermographic study of electrical equipment (2019)
2984 Славов, Д. В., УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОНОМЕН МОБИЛЕН РОБОТ ПОСРЕДСТВОМ КАМЕРА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ЗРЕНИЕ (2019)
2985 Славов, Д. В., АВТОНОМНА РОБОТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ЛИНИЯ (2019)
2986 Zhilevski, M. M., Mikhov, M. R., Optimal selection of feed electric drives for boring machines (2019)
2987 Славов, Д. В., ЕЗИЦИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (2019)
2988 Славов, Д. В., ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СМАРТ КАМЕРИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ЗРЕНИЕ (2019)
2989 Славов, Д. В., ТРАНСФОРМАЦИИ НА КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ НА ПРОМИШЛЕН РОБОТ MITSUBISHI MELFA – I ЧАСТ (2019)
2990 Славов, Д. В., ТРАНСФОРМАЦИИ НА КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ НА ПРОМИШЛЕН РОБОТ MITSUBISHI MELFA – II ЧАСТ (2019)
2991 IvanovaVassileva, S. L., Usability of Speculative Design Products (2019)
2992 Angelova, R. A., Sofronova, D. A., Effect of sliver opening on neps in rotor spun yarns (2019)
2993 Sofronova, D. A., Angelova, R. A., A comparative analysis of the capabilities of digital embroidery software products (2019)
2994 Георгиева, Б. Г., ПЛЕТИВОТО КАТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКА ЦЕННОСТ И АКТУАЛНОСТ (2019)
2995 Petrov, V. S., Nonlinear Adaptive Observer Design with Exponential State and Parameter Estimation (2014)
2996 Юнакова, Я. С., Имитиращ продукт (2019)
2997 Ochkova, E. D., COMPOSITION AND METAPHOR IN DESIGN (2019)
2998 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Strictly orientated state space models of permanent-magnet synchronous motors for feedback linearization control (2011)
2999 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Advanced control nonlinear state space models of permanent magnet synchronous motors (2012)
3000 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Multiple reference frames state space models of brushless dc motor for feedback linearization (2011)