9676

Публикации
Publications

1454

Автори
Autors

9677

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2951 Stoyanov, T. M., Spasov, R. L., Rizov, P. M., Analysis of fractional-slot permanent magnet Synchronous machines used for hybrid vehicles (2019)
2952 Павлов, Н. Л., Възможности за намаляване на надлъжния наклон на товарните автомобили при спиране (2019)
2953 Ружеков, Г. Т., Раков, Б. Й., Многомерно ПИД управление на лабораторен модел „Многосвързан обект“ (2019)
2954 К. Кьосев., Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., Децентрализирано ПИД управление на многомерен аналогов модел на обект (2019)
2955 Rakov, B. Y., Ruzhekov, G. T., PID control of analog three dimensional plant (2019)
2956 Манолова, Р. Г., АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА СЕЛЕКТОРЕН МЕХАНИЗЪМ ОТ ИЗПЛИТАЩИ СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ (2019)
2957 Жилевски, М. М., Проблеми при модернизацията на клас пробивно- разстъргващи машини с ЦПУ (2019)
2958 Жилевски, М. М., Разработка на пулт за управление за клас пробивно- разстъргващи машини с ЦПУ (2019)
2959 Жилевски, М. М., Съгласуване на задвижванията при пробивни машини с цифрово- програмно управление (2019)
2960 Жилевски, М. М., Михов, М. Р., Study of spindle drives for boring machines (2019)
2961 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Numerical Investigation of the Effect of Road Random Excitations on a Transport Unit (2013)
2962 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Modeling Drive Comfort of a Car With Full Arm Suspension Taking Account Masses Over Suspended (2010)
2963 Сотирова, Д. В., Мeтафори за интернет: две представи за дигиталното поведение и е-комуникациите (2019)
2964 Сотирова, Д. В., Идентичност, принадлежност, другост в трансформациите на отношенията служител - работодател (2019)
2965 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Comparative Analysis on Mathematical Models Describing Vibrations of Road Vehicles With Different Types Suspensions (2011)
2966 Chakarova V., Georgieva, M. G., Dobreva Ek., Petrova M., Study on the degreasing and etching operations in the pre-treatment of ABS dielectric aimed at obtaining quality chemically deposited nickel-phosphorus coatings (2019)
2967 Petleshkov, A. S., Tzvetkova, S. G., Lozanov, Y. Y., Thermographic study of the heating of a pulse-controlled magnetic-technological device (2019)
2968 Lozanov, Y. Y., Tzvetkova, S. G., Petleshkov, A. S., Faults in photovoltaic modules and possibilities for their detection by thermographic studies (2019)
2969 Lozanov, Y. Y., Tzvetkova, S. G., A methodology for processing of thermographic images for diagnostics of electrical equipment (2019)
2970 Николов, Д. А., Лазарова-Мицева, М. К., Методи и алгоритми за оптимизация при планиране на ресурси и управление на бизнес процеси в предприятия (2019)
2971 Райнова, Р. Н., Лазарова-Мицева, М. К., Алексиева-Петрова, А. П., Мултиагентна мултимодална архитектура за разпознаване на емоции (2019)
2972 Nikolova, B. M., Gieva, E. E., Nikolov, G. T., Ruskova, I. N., Mladenov, M. G., Sintering Temperature Influence over Sheet Resistance of Inkjet Printed Layers (2019)
2973 Lozanov, Y. Y., Tzvetkova, S. G., Petleshkov, A. S., Influence of the measurement parameters in thermographic study of electrical equipment (2019)
2974 Славов, Д. В., УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОНОМЕН МОБИЛЕН РОБОТ ПОСРЕДСТВОМ КАМЕРА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ЗРЕНИЕ (2019)
2975 Славов, Д. В., АВТОНОМНА РОБОТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ЛИНИЯ (2019)
2976 Zhilevski, M. M., Mikhov, M. R., Optimal selection of feed electric drives for boring machines (2019)
2977 Славов, Д. В., ЕЗИЦИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (2019)
2978 Славов, Д. В., ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СМАРТ КАМЕРИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ЗРЕНИЕ (2019)
2979 Славов, Д. В., ТРАНСФОРМАЦИИ НА КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ НА ПРОМИШЛЕН РОБОТ MITSUBISHI MELFA – I ЧАСТ (2019)
2980 Славов, Д. В., ТРАНСФОРМАЦИИ НА КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ НА ПРОМИШЛЕН РОБОТ MITSUBISHI MELFA – II ЧАСТ (2019)
2981 IvanovaVassileva, S. L., Usability of Speculative Design Products (2019)
2982 Angelova, R. A., Sofronova, D. A., Effect of sliver opening on neps in rotor spun yarns (2019)
2983 Sofronova, D. A., Angelova, R. A., A comparative analysis of the capabilities of digital embroidery software products (2019)
2984 Георгиева, Б. Г., ПЛЕТИВОТО КАТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКА ЦЕННОСТ И АКТУАЛНОСТ (2019)
2985 Petrov, V. S., Nonlinear Adaptive Observer Design with Exponential State and Parameter Estimation (2014)
2986 Юнакова, Я. С., Имитиращ продукт (2019)
2987 Ochkova, E. D., COMPOSITION AND METAPHOR IN DESIGN (2019)
2988 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Strictly orientated state space models of permanent-magnet synchronous motors for feedback linearization control (2011)
2989 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Advanced control nonlinear state space models of permanent magnet synchronous motors (2012)
2990 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Multiple reference frames state space models of brushless dc motor for feedback linearization (2011)
2991 Petrov, V. S., Darmonski, S. G., Observer Based Adaptive Nonlinear Control System Design for a Single Link Manipulator (2012)
2992 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Adaptive Tuning Functions Tracking Control with Nonlinear Adaptive Observers (2014)
2993 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Nonlinear adaptive observer with asymptotically stable parameter estimator (2015)
2994 Petrinska, I. C., Ivanov, D. D., Feasibility Study of the Reflective Properties of Façade Materials for Architectural Lighting Design (2019)
2995 Petrinska, I. C., Ivanov, D. D., Artistic and Architectural Lighting of the Building of the Faculty of Electrical Engineering of Technical University of Sofia, Bulgaria (2019)
2996 Petrinska, I. C., Ivanov, D. D., Estimation of the uncertainty in measurement of light distribution of luminaires by means of telecentric photometer (2019)
2997 Petrinska, I. C., Ivanov, D. D., Influence of the Position of LED Luminaires on their thermal regimes in photometrical measurements with a telecentric photometer (2019)
2998 Пешева, Т. П., Развитие и тенденции при мебелите с акустични характеристики. (2019)
2999 GeorgievaGushtanova, B. G., Origami based technology for handbag production (2019)
3000 Ангелова, С. Н., Каква е тази дреха? (2019)