Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Павлова, Й. П.
Заглавие: Българската съпруга в годините на преход 1989-2000
Ключови думи: брак, роли, семейство

Библиография

  Издание
  Психологически изследвания, том 2, брой 2, стр. стр. 105-112, 2012, България, София, "Проф. Марин Дринов", ISSN 1311-4700

  Autors: Pavlova, Y. P.
  Title: Bulgarian woman in Transition period 1989-2000
  Keywords: marriage, poles, family

  References

   Issue
   Psyhological research, vol. 2, issue 2, pp. 105-112, 2012, Bulgaria, Sofia, Prof. Marin Drinov, ISSN 1311-4700

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание

   Въведена от: доц. д-р Йоана Петрова Павлова