Оригинал (Original)
Автори: Пенев, Б. Г., Лашнев, А. Т., Илиев, И. Я.
Заглавие: Управление вектора на нормалното ускорение на противотанкова управляема ракета в псевдополярни координати
Ключови думи: метод за насочане на трите точки, противотанкова управляема

Абстракт: В доклада се разглежда въвеждането на псевдополярни координати и използуването им за формиране на вектора на нормалното ускорение в картинната олоскост с цел компенсиране спиралния характер на траекторията на противотанкова управляема ракета при извеждането и на линията на визиране. Разгледан и симулиран е модел на системата за управление в този случай и са направеми съответни коментари.

Библиография

  Издание

  Научно - тематичен сборник от доклади на Юбилейна научна сесия 22-23 май 1996 г. - "120 години от априлското въстание", том 1 - Авиация и космонавтика, стр. стр. 336-342, 1996, България, Долна Митрополия, ВВВУ "Г. Бенковски" Долна Митрополия, ISBN 954-713-002-1

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Penev, B. G., Lashnev, A. T., Iliev, I. Ya.
  Title: Control of the vector of normal acceleration of anti-tank guided missile in pseudo-polar coordinates
  Keywords: three-point guidance, command to line of sight guidance, anti-tank guided missile, ATGM, line of sight, normal acceleration, control system

  Abstract: The paper deals with forming the vector of normal acceleration aimed to compensate the spiral-type trajectory in the plane perpendicular to the line of sight at three-point guidance of anti-tank guided missile on the stage of transition process of putting the missile by the control system onto the line of sight using a some kind of pseudo-polar coordinates

  References

   Issue

   Jubilee Conference ”120 years of the April Uprising” of the Higher Air Force School, vol. 1 “Aviation and Aerospace”, pp. 336-342, 1996, Bulgaria, Dolna Mitropoliya, Higher Air Force School, Dolna Mitropoliya, ISBN 954-713-002-1

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Hristov, H. I., Composite Layered Systems for Enhanced Ballistic Protection, Bulgarian Defence Institute, Sofia, 2021, 114 p., ISBN: 978-619-7554-68-7. - 2021 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум